Detaljregulering for gnr. 121. bnr. 52 på Gjørvahaugane i Geiranger

Publisert av Synnøve Lindset. Sist endra 12.06.2018

Stranda kommune har vedteke at framlegg til detaljregulering for gnr. 121. bnr. 52 på Gjørvahaugane i Geiranger vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningslova § 12-10.

Arealbruken i planen er konsentrert bustad og grøntareal. Planen er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 11.6.2018 – 20.8.2018

Merknadar til planframlegget sendast innan 20.8.2018 til post@stranda.kommune.no eller til Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda. Ein gjer merksam på at merknader til saka vert referert og vurdert gjennom saks utgreiinga ved vidare handsaming av planen.