Oppheving om vedtak av forbod mot bruk av open eld

Klikk for stort bilete   

Brannsjefen har etter delegert mynde fatta følgjande vedtak:

Vedtak om totalforbod mot bruk av åpen eld datert 30.05.2018, vert oppheva frå og med 18.06.2018 for Stranda kommune.

Ein minner samstundes om at det generelle bålforbudet gjeld:                                                                                            

Det er i tidsrommet 15.april til 15.september forbode å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og annan utmark utan tillatelse frå kommunen.                                                                           

Opphevinga av totalforbodet innebær dermed at det er lovleg å benytte tilrettelagde og sikre plassar for å gjere opp eld/bål og for grilling, under forutsetning om at det åpenbart ikkje kan føre til brann. Arbeid som t.d. kantslått kan også fortsette.