Offentleg høyring - Reisemålsplan for heilårsturisme

Stranda Kommune er i nasjonal målestokk ein stor turistkommune. For at vi i framtida skal legge til rette for beste moglege rammebetingelsar for reiselivsverksemdene og innbyggjarane i dei fire bygdelaga, vonar vi at flest mogleg vil lese og kome med innspel til kommunedelplanen. Det vil i samanheng med planen også verte arrangert bygdemøter i alle bygdelaga. Alle er sjølvsagt velkomne.

Du kan lese planen her: Link til planen (PDF, 7 MB)

Spørsmål til innhaldet i planen kan rettast til prosjektleiar Ellen Fivelstad, anten på telefon: 412 68 040 eller skriftleg på e-post til: ellen.fivelstad@stranda.kommune.no 

Skriftlege innspel til sjølve planen må sendast til post@stranda.kommune.no innan Fredag 15 desember