Varsel om flaumfare, gult nivå for Ytre deler av Vestland fylke, deler av Ryfylke, Romsdal og Ottavassdraget

Konsekvens
Lokale oversvømmelsar og/eller erosjonsskader i bekkar og mindre elvar. Overvatn i tettbygde områder.

Råd
Hald deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vassvegar for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vatnet kan renne uhindra der det vanlegvis renn. Hald deg vekk ifrå elvar og bekkar med stor vassføring. Beredskapsmyndigheiter skal vurdere fortløpande behov for beredskap og førebyggjande tiltak.

Beskrivelse
Vassføringa kan auke raskt i små og middels store elvar. Dette kan føre til lokale oversvømmelsar og erosjonsskadar. Faren for flom kan endre seg raskt.

Yr:
https://www.yr.no/nb/v%C3%A6rvarsel/timetabell/1-183697/Norge/M%C3%B8re%20og%20Romsdal/Stranda/Stranda?i=0

Varsom:
https://varsom.no/flom-og-jordskred/varsling/