Forlenging av vedtak om reiserestriksjonar i Stranda

Klikk for stort bilete 

Kommunane Fjord, Sykkylven og Stranda har gjort vedtak om å forlenge dei karantenekrava som vart vedteke for ei veke sidan, men opnar opp for at næringsaktørar kan søkje dispensasjon dersom karantenekrava skulle medføre store ulemper for næringsaktiviteten. Dette vedtaket gjeld i første omgang til og med måndag 30. mars.

Vedtaket er grunngjeve i smittevernlova og tek utgangspunkt i at desse kommunane framleis er i fase 1 av epidemien.

Dei tre kommunane har intensjon om å vidareføre strenge karantenekrav også vidare, men avventar nasjonale retningsliner som er venta  løpet av helga.

 

Ordførar i Fjord, Eva Hove
Ordførar i Sykkylven, Odd Jostein Drotninghaug
Ordførar i Stranda, Jan Ove Tryggestad

 

Kommuneoverlegen har den 27.03.20 vidareført nedanforståande vedtak til å gjelde til og med 30.03.20 med følgjande tilleggspunkt:

Næringsbedrifter kan søkje Stranda kommune om dispensasjon frå innreiserestriksjonane dersom dette vert sett på som absolutt nødvendig for å oppretthalde drift av verksemda. Personane ein søkjer unntak for, må vere friske og symptomfrie.

 

Kommuneoverlegen i Stranda har gjort følgande vedtak:

« 1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.

3) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

4) Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

5) Vedtaket har virkning fra dags dato og gjelder til og med 27.03.20. Vedtaket kan oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak

 

Unntatt fra disse restriksjonene er:

a) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området.

b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.

c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted. Personer som ikke er omtalt i bokstav c og d omfattes imidlertid av karantenebestemmelsene.

Personer står fritt til å reise ut av kommunen. Personer står også fritt til å bevege seg mellom kommuner i fylket og mellom fylker som ikke er omtalt i punkt 4.