Andre gongs offentleg ettersyn detaljregulering Flydal hyttefelt

Flydal hyttefelt ligg omkring 4,5 km frå Geiranger sentrum.

Stranda kommune vedtek med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 å leggje detaljregulering for Flydal hyttefelt ut på høyring og offentleg ettersyn i 6 veker.

Detaljreguleringa gjeld for Flydal hyttefelt. Hensikten med planarbeidet er å leggje til rette for fritidsbustader med ny parkeringsplass. Planforslaget består av:

Sjå sak 16/202 for høyringsdokumenta frå første gongs offentleg ettersyn. 

Frist for innspel: 3. februar 2022

Eventuelle merknader skal grunngjevast og sendast til Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda, eller på e-post til post@stranda.kommune.no.