Eigedomsskattelistene for 2023 - offentleg ettersyn

I samsvar med Eigedomsskattelova sin § 15 vert eigedomsskattelistene for bustader, fritidsbustadar, næringseigedomar m.m. for 2023 lagt ut til offentleg ettersyn i 4 veker frå 28.02.2023.

Kommunestyret vedtok i møte den 21.12.22 i sak 117/22 at det vert utskreve eigedomsskatt i 2023 etter eigedomsskattelova §3a på faste eigedomar i heile kommunen. Eigedomsskatten er på 6 promille. Det er unntak for bustadar og fritidsbustadar der eigedomsskatten  er 4 promille.

I tråd med kommunestyret sitt vedtak om kontorjustering, vert kvadratmeterprisane/»verdet»  auka med 10% i tråd med eigedomsskattelova §8 A-4.

Frå 2020 vart det innført obligatorisk reduksjonsfaktor i eigedomsskattegrunnlaget for bustad og fritidseigedom med 30%. Dette ser du på skattesetelen ved at eigedomsskattegrunnlag/takst er multiplisert (ganga) med (0,7) slik at grunnlaget vert redusert frå 100% til 70%.

Eigedomsskattelistenene for 2023
Tittel Publisert Type
Eigedomsskatteliste 2023 - Hovedliste med ingen eller delvis fritak.

27.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_20230224_1013 HOVEDLISTE med ingen eller delvis fritak.pdf
Eigedomsskatteliste 2023 - Fritaksliste fullt fritak §§ 5 og 7

27.02.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_20230224_1013 fritaksliste fullt fritak §§ 5 og 7.pdf

Listene ligg også for gjennomsyn på Servicekontoret, Øyna 13, Stranda.

 

For bustad/fritidsbustad vert eigedomsskatten utrekna slik

Eks. bustad. Kvadratmeterprisen er kontorjustert/auka med 10% i forhold til vedtekne prisar frå 2013. I 2013 var kvadratmeterprisen sett til kr 12 000. Denne vert auka med 10%, slik at ny kvadratmeterpris etter auken i 2023 vert kr 13 200, som vist i tabellen nedanfor.

I utgangspunktet har bygningar med byggeår i 2009 og seinare ein indre faktor (IF) på 1,0. For eldre bygg er det lågare IF. For meir informasjon vert det synt til «rammer og retningsliner for taksering», som ligg på kommunen si heimeside.

Stranda sentrum har sonefaktor 1,0. Dei andre sonene har lågare faktor.

Eksempel på utrekning av eigedomsskatt for store bueiningar – over 190 kvm

 · Avgiftsareal frå 0 til 190 m 2 skal ha 100 % verdi
 
· Alt avgiftsareal over 190 m 2 skal ha 50 % verdi

 

Eksempel på utrekning av eigedomsskatt for bustad med avgiftsareal under 190 kvm

I eksempelet nedanfor er det vist utrekning av eigedomsskatt på ein einebustad på 110 kvm, i Stranda sentrum

Eigedom

Avgiftsareal/faktor

Utrekning

Sum

 

 

 

 

GBN xx/xx/0/0

  110,0

(12 000*1,1)= 13 200

1 452 000

Faktor indre forhold (IF)

1,0

(1,0*1 452 000)

1 452 000

Faktor ytre forhold (YF)

1,0

(1,0*1 452 000)

1 452 000

Sonefaktor

1,0

(1,0*1 452 000)

1 452 000

Takst

 

 

1 452 000

Skattenivå

0,7

(0,7*1 452 000)

1 016 400

Promille

4,0

(0,004*1 016 400)

4 065

Tal terminar

4,0

 

 

Betaling pr termin

 

(4 065:4)

1 016,25


Evetuelle spørsmål om eigedomsskatten kan rettast til Stranda kommune, tlf. 70 26 80 00

 

Stranda, 27.2.2023

Eigedomsskattekontoret