Kunngjering – Detaljreguleringsplan Skarlia hyttefelt

Kommunestyret i Stranda kommune vedtok eigengodkjenning av detaljreguleringsplan Skarlia hyttefelt den 25.01.2023, i sak KOM-011/23. Vedtaket vart fatta med heimel i plan- og bygningslova § 12-12.

Planen legg til rette for fritidsbustader i Hevsdalen.

Plankart (PDF, 13 MB)

Planomtale (PDF, 2 MB)

Føresegner (PDF, 575 kB)

Krav om innløysing etter plan- og bygningslova § 15-2 eller krav om erstatning etter § 15-3 må vere sett fram seinast tre år etter denne kunngjeringa. Krava skal rettast til kommunen. 

Vedtaket kan klagast inn til statsforvaltaren i Møre og Romsdal innen 3 veker etter denne kunngjeringa. Eventuelle klager skal grunngjevast og sendast til kommunen for førebuande sakshandsaming

Stranda kommune
Øyna 13
6200 STRANDA