Offentleg ettersyn detaljregulering Hellesyltåsane

Hellesyltåsane ligg i Hellesylt. 

Stranda kommune vedtek med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 å leggje detaljregulering for Hellesyltåsane ut på høyring og offentleg ettersyn i 6 veker. 

Frist for innspel: 12. oktober 2022

Hensikta med planarbeidet er å leggje til rette for bustad med naudsynt infrastruktur. Planforslaget består av: 

Plankart (PDF, 413 kB)

Reguleringsføresegner (PDF, 138 kB)

Planomtale (PDF, 5 MB)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 649 kB)

Skredfarevurdering (PDF, 5 MB)