Offentleg ettersyn detaljregulering Kjølåsgjerdet 2

Kjølåsgjerdet ligg på Kjølås i Stranda kommune. 

Stranda kommune vedtek med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 å leggje detaljregulering for Kjølåsgjerdet 2 ut på høyring og offentleg ettersyn i 6 veker. 

Frist for innspel: 12. oktober 2022

Hensikta med planarbeidet er å leggje til rette for bustad med naudsynt infrastruktur. Planforslaget består av: 

Plankart (PDF, 4 MB)

Reguleringsføresegner (PDF, 720 kB)

Planomtale (PDF, 5 MB)

Trafikkvurdering (PDF, 2 MB)

Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF, 645 kB)