Offentleg ettersyn detaljregulering Ljøen

Ljøen ligg på Øvre Ljøen, omkring 5,8 km frå Hellesylt sentrum. 

Stranda kommune vedtek med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 å leggje detaljregulering for Ljøen ut på høyring og offentleg ettersyn i 6 veker.

Detaljreguleringa for Ljøen ligg langs Fv60, på Øvre Ljøen. Hensikta med planarbeidet er å leggje til rette for hotellanlegg. Planforslaget består av:

Frist for innspel: 3. februar 2022

Eventuelle merknader skal grunngjevast og sendast til Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda, eller på e-post til post@stranda.kommune.no.