Offentleg ettersyn Fausadalen hyttefelt

Fausadalen hyttefelt ligg omkring 22 km frå Stranda sentrum.

Stranda kommune vedtek med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 å leggje detaljregulering for Fausadalen hyttefelt ut på høyring og offentleg ettersyn i seks veker. 

Detaljreguleringa gjeld for Fausadalen hyttefelt. Hensikta med planarbeidet er å leggje til rette for fritidsbustader. Planforslaget består av:

Frist for innspel: 3. februar 2022

Eventuelle merknader skal grunngjevast og sendast til Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda, eller på e-post til post@stranda.kommune.no.