Offentleg ettersyn for detaljregulering Storhaugen

Fast utval for plansaker vedtok i møte 15.05.2023 at detaljregulering Storhaugen skal leggjast ut til offentleg ettersyn i seks veker. Hensikta med planen er å leggje til rette for fritidsbusetnead i Hevsdalen, veg gards- og bruksnummer 46/47. 

Plandokumenter finn ved å følgje denne lenka: postinnsyn

Frist for å kome med merknader settast til 12. juli 2023. 

Merknader skal sendast til post@stranda.kommune.no eller til Øyna 13, 6200 Stranda.