Offentleg ettersyn Skarlia Hyttefelt

Skarlia hyttefelt ligg omkring 7,4 km frå Stranda sentrum. 

Stranda kommune vedtek med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 å leggje detaljregulering for Skarlia hyttefelt ut på høyring og offentleg ettersyn i 6 veker.

Detaljreguleringa gjeld for Skarlia i Hevsdalen. Hensikten med planarbeidet er å leggje til rette for fritidsbustader. Planforslaget består av:

Frist for innspel: 3. februar 2022

Eventuelle merknader skal grunngjevast og sendast til Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda, eller på e-post til post@stranda.kommune.no.