Reguleringspna Svemorka Vest - Svemorka Del III

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vart reguleringsplan for Svemorka vest trinn 1 eigengodkjend i kommunestyret i Stranda 24.08.2022, sak KOM-070/22.

Planen legg til rette for utviding av industriområde i Svemorka. (lenke til dokumenta)

Krav om innløysing etter § 15-2 eller krav om erstatning etter § 15-3 i plan- og bygningslova må vere sett fram seinast tre år etter denne kunngjeringa. Krava skal rettast til kommunen.

Vedtaket kan klagast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan 3 veker etter denne kunngjeringa. Eventuelle klager skal grunngjevast og sendast til Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda, for førebuande sakshandsaming.