• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

  1. Skulefritidsordning
  2. Sysken
  3. Oppseiing

Søknad/oppseiing/endring av SFO-plass - Stranda

Skulefritidsordninga er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod til born i 1.-4. klasse med tilsyn utanom undervisningstida. Tilbodet skal gi høve til leik, sosial læring og kulturaktivitetar. Samarbeidsutvalet ved kvar skule er styre for ordninga.

 

OVERSIKT OVER SKULEFRITIDSORDNINGA I KOMMUNEN

Skule

Adresse

Opningstid

Telefon

Sunnylven

Ringstad

Geiranger
Liabygda

6218 Hellesylt

6200 Stranda

6216 Geiranger
6212 Liabygda

Etter skuletid

Før/etter skuletid

Etter skuletid
Etter skuletid

464 11 123

464 11 111/12

464 11 179

 

 

OPNINGSTIDER I SKULEFRITIDSORDNINGA VED SKULANE

Skule

Dagar

Før skuletid

Etter skuletid

Berekna SFO tid etter skulen

Sunnylven*

Mån. - ons.– tors.

(1-4.kl.)

0730 -0830

1400 - 1600

2 t

 

Tysd. (1-4.kl.)

0730 - 0830   

1500 - 1600

1 t

 

Fredag (1-4.kl.)

0730 - 0830

1230 – 1600*

3,5 t

* 1. og 2. kl går 6 fredagar, 3. og 4. kl går alle fredagar.

Ringstad

Måndag     1.- 4.kl

0650 - 0825

1215-1610

4 t

 

Tysdag       1.- 3.kl  

0650 - 0825

1215-1610

4 t

 

Tysdag        4. klasse

0650 - 0825

1400-1610

2 t

 

Onsd./torsd 1.-4.kl

0650 - 0825

1400-1610

2 t

 

Fredag       1.– 4.kl.

0650 - 0825

1215-1610

4 t

Geiranger

Mån-ons-tors,fred

 

13.30-1615

2,75 t

 

Tysdag

 

13.30-1615

2,75 t

Liabygda

Måndag

 

13.10-16:10

3t

 

Onsdag
Fredag

 

11:00-16:10
13:10-16:10

5t

3t

 

 

 

 

OBS! ATTERHALD

Vi tek atterhald om at det kan bli justeringar i opningstidene ut i frå påmeldingane til den einskilde skulefritidsordning og endringar i timeplanen for skulen.

Alle tilbod føreset at der er nok brukarar til å halde ope.

 

OPPHALDSTID

Vi gjer merksam på at dei fleste skulefritidsordningane følgjer skuleruta med tanke på fridagar. Enkelte skular har SFO tilbod i skuleferiar. Opphald i skuleferiar vert fakturert ekstra.

 

 

 

OPPTAKSKRITERIE

Opptaket blir gjort av opptaksnemnda etter ei skjønnsmessig vurdering og utifrå behova til barnet og familien. Vi tek særleg omsyn til søknader der eitt eller fleire av desse kriteria er tilstades (i prioritert rekkefølgje):

-          barn i første klasse

-          barn med funksjonshemmingar

-          barn som må vente på skulen pga. skuleskyss

-          barn med behov for tilsyn fordi føresette er på arbeid eller under utdanning

-          bustadtilhøve eller andre tilhøve i heimen er dårlege for barnet (t.d. utrygg leikeplass, mangel på leikekameratar o.a.)

 

OPPSEIING

Oppseiingstida er gjensidig ein månad. Oppseiingstida på ein månad gjeld og ved reduksjon av timetal.
Oppseiinga gjeld frå den 1. i kvar månad.
Ved oppseiing etter 1. mars må det betalast for plassen ut skuleåret.

 

 

BETALINGSSATSAR frå 01.01.19

Satsar for foreldrebetaling vert fastsett av kommunestyret

Morgon SFO er skild ut som eige tilbod med eigen sats.

Minste betalingssats er 8 t/v for SFO etter skuletid.

 

 Tabell over satsar.

Timetal pr veke

Pris pr mnd 2019

Morgon SFO

1075

1 - 8

1135

10

1345

12

1535

14

1715

16

1885

 

 

Moderasjonsordning:
Har ein to born i SFO vert det gitt 25% moderasjon i betalingssatsen til det yngste barnet. Har ein tre born i SFO vert det gitt 25% moderasjon for barn nr. 2 og 50% moderasjon for barn nr. 3.

Kjøp av ekstratid:

Kjøp av ekstra opphaldstid i samband med skulefri er kr. 250,- pr dag. Kun tinging av heile dagar.
Kjøp av tilfeldig opphaldstid utanom skuleferie er kr. 50,- pr time. Kun tinging av heile dagar (det antall timar SFO er open den dagen ein tingar).

 

Tinging av dagar er bindande og vert fakturert.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent...

Loader

Skjemaeigar: Stranda kommune | Telefon 70 26 80 00 | E-post: post@stranda.kommune.no

Denne siden bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler lagrer opplysninger i din nettleser til statistikkformål og for å forbedre funksjonaliteten til nettsiden. For detaljerte opplysninger om vår bruk av informasjonskapsler, klikk Hjelp.
Lukk
Hjelp
Under finner du en oversikt over informasjonskapslene som benyttes på siden. Ved å benytte denne nettsiden samtykker du til at informasjonskapslene lagres i din nettleser. Om du ikke samtykker må du stille inn din nettleser til å ikke akseptere lagring av informasjonskapsler. Dette kan gå ut over funksjonaliteten på nettsiden.
Bruk av informasjonskapsler reguleres av ekomlovens §2-7b.
ASP.NET_SessionId:Brukes av ASP.NET for å identifisere hver enkelt bruker.
GodkjentCookies:Brukes for å vite om brukeren har akseptert bruk av informasjonskapsler.
_ga:Brukes av Google Analytics for å skille hver enkelt bruker.