Offentleg ettersyn

Nytt offentleg ettersyn - Reguleringsendring for Ringstadsætra hyttegrend område 1 og 2

 

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10 vedtok fast utval for plansaker den 04.04.19 i sak 039/19 å legge Reguleringsendring for Ringstadsætra hyttegrend område 1 og 2, datert 08.03.19, ut til nytt offentleg ettersyn. Plankart og planomtale føresegner er revidert etter planutvalsvedtaket.

Planforslaget er utarbeidd på vegne av Ringstadsætra Hyttegrend AS, Langrabben 56, 6013 Ålesund.

Planarbeidet er leia av Grinaker Utvikling AS v/arealplanleggar/seniorrådgjevar Knut Sterud.

Ein gjer merksam på at merknader til saka vert referert og vurdert gjennom saksutgreiinga ved
vidare handsaming av planen. Eventuelle merknader skal sendast til post@stranda.kommune.no
eller Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda, innan 24.05.19.

Off.ettersyn Reg. endring Ringstasetra 1 og 2
Tittel Publisert Type
Plankart - Ringstadsætra

09.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16716 - H32 H56 - H58 Ringstadsætra.pdf
Plankart - Ringstadsætra m/skjæring-fylling

09.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16716 - H32 H56 - H58 Ringstadsætra_m_skjæring-fylling.pdf
Planomtale Ringstadsætra

09.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 08.03.2019 Planomtale Ringstadsætra.pdf
Reg. føresegner

09.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Reg. føresegner.pdf