Mindre endring av reguleringsplan

Ei mindre endring av ei reguleringsplan skal ikkje gå utover hovudrammane i plana, eller gå utover hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Kommunen skal vurdere kvar enkel endring med hensyn til kva slags tiltak det gjeld og kva interesser som vert ramma. Dersom kommunen er i tvil om den omsøkte endringa kan kallas mindre, vil ho handsamast som ei reguleringsplan. 

Framgangsmåte ved mindre endring av reguleringsplan

 

 1. Tiltakshaver tek kontakt med kommunen angående dei endringer som er ønska, og kommunen gjev si tilbakemelding. 

 2. Før kommunen går vidare med ei mindre endring skal følgende være levert:
  - Omtale av den mindre reguleringsendringa
  - Kva som ønskes endret
  - Kvifor plana/føresegna ønskes endra
  - Kven som er tiltakshaver for endringa
  - Dersom det er plankartet som skal endres, skal kopi av plankartet med inntegnet endring og eventuelle avstandsmålinger leggjast ved.

 3. Forslag til endringer i plankart og eventuelt føresegn vert sendt ut sammen med et følgjebrev til berørte parter/naboer/gjenboere og andre relevante instanser for uttale. Uttalefrist er satt til 3 veker.

 4. Etter fristen har gått ut skal saken behandles politisk i fast utval for plansaker. 

 5. Mindre reguleringsendringer vil ikkje bli kunngjort i avis og på heimeside.

 6. Etter at klagefristen på 3 uker er utløpt, vil endringane leggjast inn i eksisterende plan eller føresegn.  

 7. Det er ikkje klageadgang på kommunens beslutning om ikkje å foreta endring av reguleringsplanen etter pbl § 12-14, andre ledd.