Informasjon om koronasituasjonen

Oppfordrar alle til å følge dei råd som vert gitt -
og vis solidaritet med sårbare grupper!

Du finn heile tida oppdatert informasjon på folkehelseinstittuttet og helsedirektoratet sine sider. 
Du kan også ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
Information about corona in several languages

Koronasmitte

Forlenging av vedtak om reiserestriksjonar i Stranda

Kommuneoverlegen har den 27.03.20 vidareført nedanforståande vedtak til å gjelde til og med 30.03.20 med følgjande tilleggspunkt:

Næringsbedrifter kan søkje Stranda kommune om dispensasjon frå innreiserestriksjonane dersom dette vert sett på som absolutt nødvendig for å oppretthalde drift av verksemda. Personane ein søkjer unntak for, må vere friske og symptomfrie.

Kommuneoverlege i Stranda har gjort følgande vedtak:

« 1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.

3) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

4) Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

5) Vedtaket har virkning fra dags dato og gjelder til og med 27.03.20. Vedtaket kan oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak

 

Unntatt fra disse restriksjonene er:

a) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området.

b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.

c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted. Personer som ikke er omtalt i bokstav c og d omfattes imidlertid av karantenebestemmelsene.

Personer står fritt til å reise ut av kommunen. Personer står også fritt til å bevege seg mellom kommuner i fylket og mellom fylker som ikke er omtalt i punkt 4.

Fullstendig tekst av vedtaket (PDF, 123 kB)

Koronatelefon

Stranda kommune har oppretta eigen koronatelefon

Helsepersonell vil svare på spørsmål i tida 09:00-11:30 og 12:30-14:00, måndag til fredag på telefonnummer 464 11 047

Vi ber om at du prøver å orientere deg på nett før du ringer.

Skatt og kommunale gebyr

Redusert foreldrebetaling for april, mars vert å betale slik det er fakturert.
- Sjå informasjon om Redusert foreldrebetaling.

Kommunale avgifter/eigedomsskatt termin 1 vert å betale slik det er fakturert.

Endring i betalingsfristar for MVA, forskotsskatt, arbeidsgivaravgift Sjå informasjon frå Skatteetaten 

Koronatiltak ved Stranda legekontor frå torsdag 26.03.20

I tråd med nødvendig smittevern har Stranda legekontor endra drifta.
Legar og medarbeidarar har delt seg i team, derfor vil du ikkje alltid treffe fastlegen din, men vi prøver å oppretthalde kontinuiteten så langt som mogleg.

 • Alle skal RINGE først. Ikkje møte opp utan avtale.
 • For vanlege henvendelsar kan pasientar ta kontakt på telefon 70268120 eller
  SMS til 2097 (
  STRANDA fødselsdato, ditt navn, grad av hast)
 • Vent ute ved døra, du blir henta av ein medarbeidar, dette for å  unngå for mange pasientar på venterom og fellesområder samtidig. 
 • Møt presis til avtalt time!

Vi har oppretta ein eigen luftvegs- og feberklinikk:

 • Ring  70 26 81 20 eller bestill time på SMS ved luftvegssymtom, feber, hovudverk. 
 • Møt etter avtale ved inngang C på Øynasenteret og ring telefonnummeret du får oppgitt. Du blir henta ute ved døra.

For spørsmål og informasjon om koronasymptom kan du ringe vår nyoppretta KORONATELEFON 46 41 10 47.

Ikkje lov å overnatte på hytte i andre kommunar

Overnatting på hytte/fritidsbustad utanfor eigen kommune er forbode.

Det er forbode å overnatte på hytte/fritidseigedom i annan kommune enn der vedkomande er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehald eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skadar tillatast.

Det er likevel nokre få unntak: Mellom anna kan friske familiemedlemmer som har ein person som er smitta i husstanden, opphalde seg i karantene på hytta i den perioden den smitta er i isolasjon.
Unntak § 5 i forskrifta.

Det vert ikkje høve til å søke dispensasjon.

Eventuell brot på denne forskrifta er ei politisak, og meldingar skal gå til politiet sin operasjonssentral tlf 02800, ikkje til kommunen.

Les meir her:
Regjeringen innfører hytteforbud

 

Treng du nokon å prate med?

Vi er no i ein krisesituasjon der dei vanlege tilbuda er stengt og dagleglivet er endra drastisk. Vi blir tvunget til å tilbringe mykje meir tid åleine heime kvar for oss, og det betyr at dei som har det tøft frå før vil få det enda vanskeligare no.

Ta vare på deg sjølv og dei rundt deg - Ikkje nøl med å ta kontakt!

Til deg som er ung

Om du sliter med vonde tanker eller har et vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Selv om skolen holder stengt, så er læreren din fortsatt på jobb og tilgjengelig for deg.

I tillegg finnes det flere muligheter til deg som trenger noen å snakke eller chatte med. Vi har samlet noen her:

·       Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen er et nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe hvis du er bekymret for noen du kjenner. Telefonnummeret er 116 111 og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.

·       BaRsnakk

Et chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. Chatten er åpen fra mandag til onsdag fra 17.00-20.00 og du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

·       Kors på halsen

Et tilbud til deg under 18 år, bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Du kan velge om du vil ringe, chatte, eller sende mail. Telefonen 800 333 21 er åpen fra mandag til fredag mellom 14.00-22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet.

·       SnakkOmPsyken.no

Dette er Blå Kors sin chattetjeneste for deg mellom 9-19 år. Her kan du chatte om vanskelige tanker og følelser. Åpningstidene er mandag-torsdag fra 09.00-21.00, fredag fra 09.00-15.00, og søndag fra 15.00-21.00.

·       UngPrat.no

Samtaletjeneste til barn og unge mellom 13-24 år som trenger noen å prate med. Ungprat.no er åpent søndag – fredag 09:00-21:00.

Til deg som er bekymret for et barn

Når samfunnet stenger ned mister barna våre kontakt med nettverket sitt i barnehager, skoler og på fritidsaktiviteter. Dette er tiden for å senke terskelen for å ta grep. Her er en oversikt over hvor du kan henvende deg for å få råd og veiledning:

·       Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge. Voksne som er bekymret for et barn kan ringe alarmtelefonen. Telefonen er bemannet av fagpersonell og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.

·       Voksne for Barn

Tilbyr en rådgivningstjeneste for deg med spørsmål om barn og unge hvor du kan sende inn spørsmål skriftlig og få svar fra en fagperson.

·       Barnevernet.no

Barnevernsansatte er inkludert i gruppen samfunnskritisk personell under koronakrisen, for å sikre de mest utsatte barna. På barnevernet.no er det informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet.

Til foreldre og føresette

Kva kan vi sei til born om Coronavirus


Til deg som har det vanskelig

Dette er en krevende tid for barn og voksne. Dersom du synes det er vanskelig å håndtere situasjonen, eller trenger hjelp for å være en god forelder, er det flere gode tilbud til deg.

·       Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. De har også en chat på sidetmedord.no.

·       Kirkens SOS

Her kan barn, ungdom og voksne ta kontakt for å snakke med noen enten på telefon, på melding eller chatte. Her kan man ta kontakt på tlf: 22 400 040 hele døgnet. SOS-chat er åpent hverdager kl. 18.30 – 22.30 og det er helt anonymt.

·       Foreldresupport

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Den drives av Mental Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2).

·       Vold- og over­greps­linjen 116 006

En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym. 

·       Anonyme Alkoholikere (AA)

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Telefon: 911 77 770, åpent mandag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), lørdag – søndag (18.00 – 22.00)

·       Rådgivningstelefon for pårørende

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus. De tilbyr rådgivning om pårørendes rettigheter og behov, og om hjelpeapparatet. www.piosenteret.no. De har også en chat for unge: http://piosenteret.no/pio-ung/chat.html

Oppmoding til foreldre/føresette frå politiet

Med bakgrunn i situasjonen vi har i dag med strenge tiltak knytt til smittevern, og hindring av spreiing av COVID-19-viruset, kjem vi med ei innstendig oppmoding til dykk:

Politiet er kontakta av tilsette i helsevesenet som uttrykkjer stor uro knytt til at barn og ungdom no samlar seg i grupper, og på denne måten eksponerer seg for smittefare. Tilbakemeldingar vi har motteke, syner at t.d. kjøpesenter no er samlingsstadar for større grupper med barn og ungdom.

Om tiltaka som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har sett i verk skal fungere, er det svært viktig at ALLE innbyggjarar rettar seg etter desse. Skal tiltaket med stengde skular fungere som tenkt, MÅ ein halde seg til oppmodingane frå Folkehelseinstituttet.

Situasjonen no er at ungdommar samlast, og dette aukar smittefaren for dei rundt seg. Dette kompliserer sporing av smitte for kommunelegane. Konsekvensen kan vere at smitta personar går glipp av viktig varsling og karantenetiltak – noko som kan føre til ytterligare spreiing av viruset.

COVID-19 er definert som ein pandemi. Tiltaka for smittevern og hindring av spreiing er omfattande. Heile verda innfører strenge restriksjonar i den hensikt at ein felles innsats skal hindre at menneskeliv går tapt. Kommunane har ansvar for tiltak overfor sine innbyggjarar, slik at kommunelegane skal kunne foreta sporing av smitte. Folk er oppmoda om å halde seg heime og unngå samlingar av folk. No er det ikkje riktig tid for barn og ungdom å "henge" på t.d. kjøpesenter!

Politiet ber dykk om å gå føre som gode rollemodellar for barn og ungdom. Snakk saman om kvifor det er ekstra viktig med god handhygiene, og det å unngå større samlingar av folk. Det er også svært viktig å halde god avstand til dei som er rundt ein.

Pass godt på kvarandre! Smittevern tiltaka påverkar oss alle, og hugs at dette er ein felles internasjonal dugnad for å hindre tap av menneskeliv.

Vennleg helsing politiet på Søre Sunnmøre

Redusert foreldrebetaling

Vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage, SFO og kulturskule.
Formannskapet gjorde følgande vedtak i møte den 16.03.20:

 1. Stranda kommune vedtek at innkreving av foreldrebetaling for barnehage, SFO og kulturskule for april 2020 ikkje vert sett i verk.
 2. Refusjon av innkreving  for foreldrebetaling for barnehage, SFO og kulturskule for perioden 15.03 - 31.03.2020 vert å kome tilbake til.
 3. Vedtaket er gjort i medhald av kommunelova § 11-8.
Når skal du kontakte lege?

Symptom: Teikn på luftveisinfeksjon kan vere feber, hoste, brystsmerter, pustevanskar.
 
RING FØRST - UNNGÅ Å MØTE OPP DIREKTE PÅ LEGEKONTORET.

Stranda legekontor tlf. 70 26 81 20 (0830-1500) eller legevakttelefon 116 117 (døgnbembanna)

Stranda kommune følgjer råd og retningsliner fra Folkehelseinstituttet 
Informasjonen vil bli oppdatert regelmessig ved endringar.
Les også oppdatert informasjon frå helsenorge om fakta og råd.

Dette skriv fylkelegen:

Det skjer fortløpende endringer av råd fra FHI om hvem som skal testes og når befolkningen anbefales å kontakte legevakt/fastlegen.

Her er aktuelle linker:

Vedr. testing og diagnostikk

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Vedr. råd og informasjon til befolkning

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

I skrivende stund står det dette om kontakt med legevakten:

"Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i land som omfattes av karantenebestemmelsene de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene."

Det er egne avsnitt for risikogrupper, gravide, barn og ungdom. 

Med vennlig hilsen

Karin Müller Mikaelsen

Besøk ved institusjonane

Det er stengt for alle besøk bortsett frå absolutt naudsynte. Ring på førehand for å avtale slike besøk. Pårørande med symptom på luftvegsinfeksjonar får uansett ikkje komme inn.

Dette for å skåne dei som bur i institusjon og omsorgsbustad for smitte sidan dei er i risikogruppa. Det er også svært viktig at helsepersonell ikkje blir utsett for smitte og dermed ikkje kan pleie dei sjuke og eldre.

Dagsenter for eldre vert halde stengt frå og med måndag 16.03.20.

Alle må rekne med tenestetilbodet vil bli redusert. Det vil bli gjort individuelle vurderingar.

Vi ber om forståing for dette og minner samtidig om viktigheita av god handhygiene, både for å beskytte deg sjølv og dine næraste. Les oppdatert informasjon på www.fhi.no

Anbefalingar frå smittevernlege vedk. daglegvarehandel

Klikk for stort bilete 

Informasjon frå NAV til arbedsgjevarar som gjeld permitteringar/oppseiingar

Klikk for stort bileteNAV opplever stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte. Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og berørte ansatte.

 

Les digital informasjon først

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på nav.no.
Viktige lenker:

 

Varsel om permitteringer skal meldes til NAV

Skjema NAV 76-08.03 skal sendes på e-post til  (PK) NAV More og Romsdal

 

Send også kopi til:

Bedrifter i Ålesund og omegn:   per.atle.sjastad@nav.no
Bedrifter på søre Sunnmøre:     oddvor.f.hovden@nav.no
Bedrifter i Romsdal:                   roger.vorpenes@nav.no
Bedrifter på Nordmøre:              ola.ansgar.lovold@nav.no


Informasjon og råd til ansatte som permitteres

Ansatte med permitteringsvarsel finner oppdatert informasjon på nav.no. De skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor.

Vi anbefaler deg som arbeidsgiver å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg  som arbeidssøker og søke om dagpenger. Nødvendig dokumentasjon som arbeidstakere som blir permittert må sende inn kommer frem på siden Vedlegg når du søker dagpenger.

Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får den nødvendige dokumentasjonen fra arbeidsgiver slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger.

NAV har løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om midlertidige regelverksendringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen, og vi vurderer fortløpende mulighetene for å gjøre forenklinger i saksbehandlingen.

Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for korona- situasjonen. Informasjonen vil oppdateres fortløpende på nav.no, og dette er derfor den beste kilden til oppdatert informasjon.

Trenger du som arbeidsgiver veiledning ut over dette?

Ring eller send SMS til:

Bedrifter i Ålesund og omegn:

926 28 867 / 952 73 668

Bedrifter på søre Sunnmøre:

482 52 094 / 406 02 047 / 950 73 188

Bedrifter i Romsdal:

958 34 062 / 930 89 701 / 452 43 542

Bedrifter på Nordmøre:

900 87 456 / 407 61 228

 

https://www.nav.no/no/lokalt/more-og-romsdal

Informasjon frå sosialtenesta og NAV Stranda

Klikk for stort bilete 

 

 

 

Grunna smittevern er Sosialtenesta stengt.

Vi er avhengige av at dei ansatte er friske for å kunne hjelpe, vi håper alle har ei forståing for dette.

Har du behov for snarleg kontakt med Psykiatri/Rus tenesta, barnevern, flyktning, Husbank m.a  ta kontakt på tlf: 46411065 eller sentralbord i kommunen 70268000

Barnevernvakta på Sunnmøre

Barnevernvakta har ope heile døgnet
Ring for hjelp på tlf: 116 111 eller 915 76 020.

 

Klikk for stort bilete 

NAV-mottak STRANDA er stengt

NAV er avhengig av at veiledarane er friske for å kunne hjelpe andre og behandle saker, vi håpar alle har ei forståing for dette.

Du kan ta kontakt med din veiledar på nav.no.

Har du ingen veiledar og det er behov for snarleg kontakt, kan du ta kontakt på telefon: 46 41 13 45 Tirsdag, torsdag og fredag i tidsrommet 12-14.
NAV kontaktsenter tlf 55 55 33 33 har ope 08.00-15.30 alle kvardagar.

For oppdatert informasjon syner vi til ww.nav.no

Informasjon frå eining for hab./rehab.

Eining for hab/reh. følger Folkehelseinstituttet sine retningsliner vedrørene forebygging av Koronasmitte for våre brukere og tilsette. 
Nymarkvegen omsorgsbustader er ein del av omsorgsbustadene i Stranda, og råd og rettleiing fra Folkehelseinstitittet vil til ein kvar tid verte fulgt. 
Bustadene i Møregt. og Fjordgården er ikkje definert som omsorgsbustader, men ein ber om respekt for dei som bur i bustadene, då bebuarane kan være innafor risikogruppa. 
Psykiatrisk dagsenter vil vere stengt fom. mandag 16.mars og inntil ny beskjed vert gitt.
 
Alle må rekne med at tenestene vert redusert, det vil fortløpende bli gjort individuelle vurderinger. 
Vi ber om forståing for dette og minner samtidig om viktigheita av god handhygiene, både for deg sjølv og dine næraste. 
Les oppdatert info på www.fhi.no og følg med på Stranda kommune si heimeside

Informasjon frå helsestasjonen

Helsestasjon for ungdom er stengt inntil ny beskjed. Har du behov for hjelp ring på 464 11 047 eller på 70 26 80 00, så blir det formidla kontakt med helsesjukepleiar.

Drifta ved helsestasjonen er omlagt på grunn av koronasituasjonen. Kun dei med avtalar skal møte.
Sjuke må ikkje møte på helsestasjonen.

Har du spørsmål, trenger hjelp og veiledning ring på telefon 464 11 047 eller på 70 26 80 00 så får du snakke med helsesjukepleiar.

Stenging av fysioterapeutar, kiropraktor osv.

Helsedirektoratet har med heimel i Smittevernloven vedteke å stenge ei rekke helseverksemder frå midnatt 16.03.20 førebels fram til 26.mars

Det gjeld m.a

 • Fysioterapeuter
 • Kiropraktorar
 • Psykologar
 • Optikarar
 • Manuellterapeutar
 • Fotterapeutar
 • Logopedar
 • Verksemder innanfor alternativ medisin

Det omfattar både foretak i offentleg og i privat regi
 

Få unntak

Det blir understreka at pasientar som har behov for heilt nødvendig helsehjelp skal sikrast dette.

Dersom slik behandling ikkje kan utsetjast og må utførast er det ein føresetnad at gode smitteverntiltak vert sett i verk for å sikre både behandlar og pasient og vidare smitte til befolkninga.

Pasientar og behandlarar som meiner at heilt nødvendig helsehjelp må gjevast bør avtale og avklare dette og rammene rundt det gjennom telefonkontakt event i samråd med lege/fastlege

Sjå vedlagt link til Helsedirektoratet vedtak og skriv 15.03.2020

Nektelse av landlov i Møre og Romsdal

Politimesteren i Møre og Romsdal Politidistrikt innførte Lørdag 14.3.20 nektelse av landlov for alle utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøyer i Møre og Romsdal. Dette er gjort i medhold av utlendingsforskriften § 4-19, 5.ledd idet det foreligger "særlige grunner". De særlige grunnene knytter seg til smittesituasjonen omkring Covid-19 viruset.

Unntak:
Landlovsnekt gjelder ikke for Nordmenn og heller ikke for EØS-borgere som er bosatt i Norge.
Arbeid på kai i direkte nærhet til fartøyet for å gjennomføre nødvendig lasting og lossing, faller ikke inn under nektelsen. Smitteforebyggende tiltak ved slikt arbeid anbefales i henhold til FHI retningslinjer.

Nektelsen er gjeldende frem til denne blir opphevet av Politimesteren i Møre og Romsdal.

Kva er karantene?

HEIMEKARANTENE gjeld for dei som har hatt nærkontakt til person som har fått påvist koronasmitte eller for personar som har vore utanfor Norden dei siste 14 dagane. I desse tilfella er ikkje dei andre i husstanden i heimekarantene. Det er viktig at du er merksam på symptom som hoste, halsbetennelse, vanskar med å puste eller feber. Om du er i nærkontakt med ein person som har fått påvist smitte og får eitt av symptoma over, skal du ringe lege.

Dette kan ein gjere ved heimekarantene:
Du kan gå ut av eigen heim, men du bør ikkje ha nær kontakt med andre. Det vil seie:
• ikkje gå på jobb eller skole
• unngå reiser og ikke ta offentlig transport
• unngå andre stader der ein lett kjem nær andre

HEIMEISOLASJON er for personar som er sjuke. Desse har enten fåttt påvist smitte, har luftvegsinfeksjon og skal/har testa seg, men ikkje fått svar. Desse skal vere heime!

Dette skriv folkehelseinstituttet om karantene.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbod mot opphald på fritidseigedommar

Fekk du ikkje sms-melding frå Stranda kommune?

Grunnen kan være at du har firmatelefon som ikkje er registrert for slike meldingar.

Det du må gjere er å gå inn på www.servicevarsling.no og registrere telefonen din.


Informasjon frå nav

Informasjon frå Storfjorden kyrkjelege fellesråd

Råd til bonden om koronasmitte