Informasjon om koronasituasjonen

Oppfordrar alle til å følge dei råd som vert gitt -
og vis solidaritet med sårbare grupper!

Du finn heile tida oppdatert informasjon på folkehelseinstittuttet og helsedirektoratet sine sider. 
Du kan også ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
Information about corona in several languages

Informasjon om koronasituasjonen

Endra reglar for besøksrutiner og vikarhjelp ved institusjonane

Det blir vist til auke av koronasmitte både internasjonalt og siste tida også nasjonalt og vedtak av kommuneoverlegen august 2020 om at 

 1. pårørande som har vore utanfor Norge og vil på besøk på institusjon, må vente 10 dagar etter heimkomst før besøk

Det har nasjonalt blitt registrert ein særleg smitteauke i Bergen, Oslo og Viken fylke. Av denne grunn har kommuneoverlegen etter drøfting i Stranda kommune si kriseleiing i dag  17.09.2020 ytterlegare gjort vedtak om

 1. restriksjonar 10 dagar for pårørande før besøk eller vikarar/ekstrahjelp før arbeide på institusjonane i Standa kommune for personar som kjem til Stranda frå Bergen, Oslo eller Viken fylke og frå utlandet .
  Liknande smitteutbrot har no kome i vårt eige fylke, i kommunane Kristiansund og Molde, same restriksjonar skal inntil vidare gjelde også for desse kommunane.
   (ref. pkt. 1)

Vedtaka gjeld inntil smittesituasjonen er betryggande.

Besøk ved institusjonar

Felles generelle smittevernreglar ved institusjonane
 • Avtale om besøk er no ikkje lenger nødvendig for pasientar i omsorgsboligar men OBS! gjeld framleis bebuarar ved Stranda sjukeheim.  Der skal besøk avtalast telefonisk på førehand, sjå eigen info. Det blir ført liste med tidspunkt, namn og telefonnummer for alle besøkande.
   
 • Generelle smittevernråd og rutinar må følgast: Det skal utførast handhygiene når besøkande kjem og reiser. Overhald regelen om 1 meter avstand og ikkje å ha fysisk kontakt.
   
 • Besøkande må vere heilt friske og ikkje vere i karantene. Besøkande som har hatt symptomer med feber, sår hals, hoste eller tap av smaks- og luktesans dei siste 10 dagane skal ikkje kome på besøk.
   
 • Dersom veret og helsa til bebuaren tillet det, oppmodar vi om at besøket kan finne stad ute. Ein kan gjerne gå eller køyre på turar men unngå områder med mykje folk (kafe, butikk, møter og kulturarrangement mv)  Ein kan spise og drikke ilag. Det er greit å ete i hagen heime eller annan fredeleg stad.
   
 • Bebuarar kan ta imot mat/drikke, gåver og blomar.
Besøk i omsorgsbustadane

Omsorgsbustadane opnar for besøkande

Avtale om besøk er ikkje lenger nødvendig, NB! men det er viktig å følgje dei felles generelle smittevernreglar for institusjonane som står ovanfor.

Dette betyr at de ikkje må bestille tid for besøk. Besøket skal opphalde seg i leilegheitene til bebuarane og fellesarealet skal ikkje nyttast. Det vil i kvar leilegheit bli hengt opp ei besøksliste på veggen på innsida av inngangsdøra. Der må besøket skrive seg inn og ut. Dette er viktig dersom smitte oppstår hos bebuar eller besøkande, då prosessen med smittesporing vil verte enklare.                                                                                 

Stranda omsorgssenter, avd. sjukeheimen

Avdeling sjukeheimen er ope for besøk måndag-søndag, men besøk må avtalast på førehand.

NB! men det er viktig å følgje dei felles generelle smittevernreglar for institusjonane som står ovanfor.

 • Ope for avtalt besøk på besøksrom måndag til søndag. Besøket må avtalast på førehand
 • Besøkstidene på besøksrom er 1 time i desse tidsromma:
  Klokka 10.00 - 11.00, 11.30 - 12.30, 13.00 - 14.00, 14.30 - 15.30 og 17.00 - 18.00.
 • De skal avtale tidspunkt for besøk ved å ringe telefon 464 11 549.
  Ringetid er måndag til fredag mellom klokka 09.00 og 15.00.
 • Besøket skal nytte inngang ved avdeling Låna og ditt familiemedlem vil bli fulgt dit av personalet.
 • Det er høve til å ta med bebuar på biltur og heim på besøk. Oppfordrar til at besøk heime går føre seg ute og at ein ikkje oppsøker plassar der smitterisikoen er større, som til dømes butikkar, restaurant, kafé, kulturarrangement etc.
 • Besøk ute i hagen på sjukeheimen skal utførast mellom kl. 10.00 og 18.00, men har ikkje tidsavgrensing.
  Gjer avtale med avdelinga før de kjem.
 • Det er høve til å gå turar utandørs med ditt familiemedlem mellom klokka 10.00 og 18.00.
 • Registrerte personopplysningar vert nytta til smittesporing og sletta etter 2 månadar.  
 • Etter kvart besøk vil personalet reingjere møtestad ved å vaske bord og stolar som er brukt og eventuelt andre kontaktpunkt, slik at det er klart til neste besøk.

Stranda omsorgssenter har i heile stengingsperioden opna for at pårørande kan kome og snakke med sine gjennom vindauget (vindauget skal berre opnast på lufting, ikkje nærkontakt), eller via iPad. Det har og vore praktisert at ved endring i helsetilstand til bebuar, eller ved sluttfasen av livet, får pårørande sitte hos sitt familiemedlem. Dette vert vidareført i tillegg til organisert besøk. Dørene er framleis stengt inn til omsorgssenteret.
Dørene inn til Solbakken og Liabygda omsorgsbustadar opna for besøkande.

Besøkstelefon til bestilling av besøksrom (ikkje ring direkte til avdeling): 464 11 549

 

Informasjon til arbeidstakarar på sjukeheim og bemanna omsorgsboligar i Stranda kommune

Viser til kommuneoverlegen si avgjerd, sist 17.09.2020 (Endra reglar for besøksrutiner og vikarhjelp ved institusjonane i Stranda kommune for personar frå utlandet og frå Oslo, Bergen og Viken fylke)

Desse restriksjonar gjeld for pårørande ved besøk til familiemedlem i sjukeheim eller bemanna omsorgsbolig. Det gjeld også for sporadiske vikarar og ekstrahjelp (studentar o.l.) ved institusjonane

I kjølvatnet av restriksjonane har det kome opp spørsmål om/frå tilsette ved institusjonane som på fritida si planlegger reiser og selskapeleg samvære til områda ovanfor ved retur til arbeide på institusjon i Stranda. Dette representerer eit samfunnskritiske funksjonar.

Med det sterkt auka smittepresset som er i dei aktuelle områda er kommuneoverlegen sin tilråding følgjande:

 • Unngå unødige reiser. Streng vurdering av om reisa bør/må gjennomførast?
 • Hvis reisa må gjennomførast;
  • Særleg merksemd på å overhalde smittevernreglane, spes. fokus på 1 meter avstand til andre personar og bruk av munnbind
 • Ved retur:
  • Ta koronatest første kvardagen etter heimkomst. Ny  test skal gjentakast etter fem dagar
  • I tida fram til resultat av andre testen skal den tilsette bruke munnbind i arbeidet
  • Ikkje møte på arbeid hvis det oppstår luftvegssymptomer, feber og andre influensaliknande symptomer

 

Stranda, 22.09.2020

Arne Gotteberg

Kommuneoverlege

Når skal ein halde barn heime?

Regjeringa har laga ei nettside om informasjon til foreldre om barn og koronavirus

Når skal barn haldast heime frå barnehage/barneskule, og når bør dei testast for koronavirus?

Når barn har akutt luftvegsinfeksjon

Barn i barneskulealder og yngre blir sjeldnare sjuke av det nye koronaviruset. Viss dei blir sjuke, har dei som regel eit lett forløp av covid-19. Symptoma er ofte milde og kortvarige luftveissymptom og kan vere vanskeleg å skilje frå andre luftvegsinfeksjonar. Barn med covid-19 treng ikkje ha feber og hoste.

 • Dersom barn får nyoppståtte symptom på luftveisinfeksjon, bør barnet holdast heime.
 • Ved feber og hoste bør barnet testast for covid-19.
 • Ved milde luftvegssymptom utan feber og hoste, kan ein sjå an tilstanden heime i 2 dagar. Ved ingen bedring, anbefaler ein testing. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake til barnehage/skule utan test.

Når kan barn i barneskulealder og yngre kome tilbake i barnehage/skule?

 • Barn som er symptomfrie, kan kome tilbake i barnehage/skule.
 • Barn som har god allmenntilstand etter gjennomgått luftvegsinfeksjon, kan kome tilbake i barnehage/skule. Det betyr at allmenntilstanden avgjer når barn kan kome tilbake i barnehage/skule. Dette gjeld sjølv om barnet fortsatt har restsymptom som nasesekresjon (uansett farge på dette) eller sporadisk hoste. Slike symptom er vanleg i tida etter ein luftvegsinfeksjon hos mindre barn. Så lenge symptoma kan knyttast til ein gjennomgått infeksjon, og ikkje er nyoppståtte eller aukande, kan barnet komme tilbake i barnehage/skule når allmenntilstanden er god eller tilbake til normale for dette barnet. 
 • Alle som får påvist covid-19 skal i isolasjon, og følgast opp av helsetenesta.
Koronatelefon

Stranda kommune har oppretta eigen koronatelefon

Helsepersonell vil svare på spørsmål i tida 09:00-11:30 og 12:30-14:00, måndag til fredag på telefonnummer 464 11 047

Vi ber om at du prøver å orientere deg på nett før du ringer.

Testing av utenlandske arbeidarar/sesongarbeidarar

Vi gjør oppmerksom på at testing  for å avklare smittestatus  i forbindelse med ansettelse – uten oppfyllelse av testkriterier, ikke skal belastes HELFO systemet.

Arbeidsgivere må selv opprette avtale direkte med oss for testing av sine ansatte via egen bedriftshelsetjeneste.

Videre informasjon fra FHI:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene#personer-som-ankommer-norge-fra-utlandet-ilegges-karantene-i-10-dogn-med-unntak-for-land-og-omrader-i-norden-med-lav-smittespredning 
Se avsnitt Arbeidstakere fra Schengen- og EØS-områdene

 

 

Molde 02.07.20

Fabian Åhrberg
Fung. medisinsk ansvarlig
Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi HMR   

Melding om arrangement/aktivitetsopplegg i samband med covid-19
 • På offentleg stad er det lov med arrangement på inntil 200 deltakarar
 • Deltakarane må halde minst ein meter avstand frå kvarandre og det må vere ein ansvarleg arrangør
  - Dette gjeld alle typer arrangement
 • Arrangøren skal halde oversikt over kven som er tilstades og ansvarleg for at smittevernråda vert fylgt

Det er arrangøren som har ansvar med å overhalde føringane og kommunen er pålagt i §18 i forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbrudd å føre tilsyn. 

Derfor må samtlege arrangement/aktivitetsopplegg meldast inn til kommunen innan 5 virkedagar før arragementet (lenke til skjema)

Informasjon frå Stranda distrikt

Mange har spørsmål om korleis vi i heimetenestene Stranda tettstad og Liabygda fungerar no i desse koronatider. Under finn du svar på nokre av dei vanlegaste spørsmåla vi får.

Korleis jobbar vi for å unngå smitte?
Per 05.10.20 har vi tilnærma normal drift, med like stort fokus på hygiene og å minske smittevegar som før. Vi har låg terskel for å halde seg heime dersom ein kjenner på symptom for å understøtte dette. 

Kva kan pårørande bidra med?
Vi ber om at familie eller andre aktuelle som har mulegheit til å bistå sine med t.d. tillaging av måltid, augedrypping, støttestrømper, medisin, dusj/personleg hygiene og eventuelt andre oppgåver, tek kontakt med oss. Dette vil medverke til at vi i heimetenestene i større grad kan prioritere ressursane inn mot dei mest kritiske behova dersom ein smittesituasjon oppstår.

Kva om det vert mange smitta?
Dersom det vert mange smitta vil dette kunne få konsekvensar for tenesteytinga vår ein periode. Vi beklager ulemper dette kan føre til.

Tiltak som kan vere aktuelle er:

 • Midlertidig reduksjon av tilsyn/bistand – dei det gjeld vil få nærare beskjed. Det kan bli aktuelt å erstatte tilsyn med t.d. ringetilsyn.
 • Hjelp til dusj kan måtte endrast i perioden, dette med tanke på minst mogleg nærkontakt.
  Dette blir vurdert opp mot den einskilde sin samla situasjon.
 • Helsehjelpa vil bli meir avgrensa der dette blir vurdert som forsvarleg, med færre og/eller kortare tilsyn frå heimetenesta. 

Per 05.10.20 har vi ikkje hatt smitte blant brukarane eller tilsette i heimetenesta. 

Kva om eg som brukar vert sjuk eller eksponert for smitte?
Det er svært viktig at du som er brukar hos oss gir beskjed til oss per telefon dersom du har vore i kontakt med personar med påvist koronasmitte.

Vi ber også om at de gir beskjed til oss dersom du som er brukar har forkjølingssymptom og/eller om du har vore i nærkontakt med nokon som er forkjøla utan at det er påvist korona. Vi kan med denne kunnskapen ta førhandsreglar før vi går inn i heimen din.

Pårørande kan ringe dersom dette er vanskeleg for deg.

Korleis ta kontakt med oss?
Heimetenesta Stranda tettstad  og Liabygda
Vakttelefon: 464 11 161

Informasjon til tilsette i Stranda kommune - Rettar og plikter

SJUKMELDING, EIGENMELDING, KARANTENE, HEIMEKONTOR, FERIE, FORSIKRING, ALDERSPENSJONISTAR, STENGTE SKULAR OG BARNEHAGAR? 
 
Kva rettar og plikter har den tilsette i Stranda kommune i samband med den situasjonen Stranda kommune er i no? 
 
Under finn du som er tilsett i Stranda kommune ei oversikt over gjeldande regelverk/retningsliner pr. 12.03.2020. Vi forsøker å oppdatere desse fortløpande, men det kan vere lurt å følgje med på nav.no og ks.no også.  
 
Er du smitta av viruset? 
Då kan du ha rett på sjukmelding, og du får sjukmelding av lege når du vert testa.  

Er du usikker på om du er smitta? 
Då skal du levere eigenmelding til kommunen (til din nærmaste leiar). Regjeringa oppmodar kommunane til å goda eigenmelding på 16 dagar samanhengande. Sykkylven kommune har bestemt at dette skal også gjelde for vår kommune.  
Er du pålagt karantene? 
Hindrar karantene deg i å jobbe? 
1. Kan du arbeide heimanfrå? Ta kontakt med din nærmaste leiar for å avklare dette.  
2. Dersom du ikkje kan ha heimekontor må du spørje din nærmaste leiar om du kan nytte eigenmelding. 
3. Dersom du er i den gruppa som helsemyndigheitene har pålagt karantene (https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon) kan du ha rett på sjukepengar 
4. Har kommunelegen pålagt deg karantene så kan du også ha rett til sjukepengar. 

Nokon av dei eg bur saman med er sjuke/ andre i husstanden er sjuke
Då kan du ha rett til sjukmelding, men ta  1. først kontakt med kommunen om heimekontor 2. dersom ikkje får utført arbeidet ditt ved bruk av heimekontor – be om eigenmeldingsdagar 3. dersom du må ha sjukmelding så ring legen

Må du vere heime frå jobb fordi barnehage og skule er stengt? 
1. Kan du ha heimekontor? Høyr med din leiar om moglegheita til dette.  
2. Om du ikkje kan ha heimekontor kan du nytte omsorgsdagar.  

 • Dobling i tal omsorgsdagar

  Den 20.03.2020 vedtok Stortinget ei dobling av tal omsorgsdagar. Doblinga gjeld alle tilsette uavhengig av kor mange dagar den tilsette har hatt per år fra før og trer i kraft frå 13.03.2020. Dagar som allereie er brukt går til frådrag. (Har du eit eller to born som er 12 år eller yngre, får du 20 omsorgsdagar kvar i 2020, ved tre barn eller fleire som er 12 år eller yngre, får du 30 omsorgsdagar kvar i 2020, einslege forsørgjarar og foreldre til kronisk sjuke har eit utvida tal dagar med omsorgspengar.) 
   
 • Overføring av omsorgsdagar mellom foreldre 

  For å legge til rette for at foreldre som arbeidar i samfunnskritiske funksjonar, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mogleg å overføre dagar med omsorgspengar mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det vert oppmoda til å bruke denne moglegheita for å sikre viktige samfunnsfunksjonar. 

3. Har du ikkje fleire omsorgsdagar igjen så må du gjere ein avtale med din nærmaste leiar. Ein slik avtale kan mellom anna innebere at du må bruke av ferie eller avspasering. Les meir på på NAV sine sider.

Kan du få utsett ferien fordi ferien ikkje lenger kan nyttast slik det var planlagt? 
Sjukdom og pålagt karantene kan gi grunnlag for utsetting av ferien etter ferielova § 9. Utover desse tilfella har ikkje den tilsette noko rett til å krevje ferien utsett sjølv om det ikkje lenger er mogleg å reise på den ferien som var planlagt el.l. Arbeidsgjevar kan velje å akseptere slik utsetting. Om mange skal avvikle ferie når kommunen er i ordinær drift igjen, kan det skape utfordringar. 

Kva skjer dersom du reiser til område som vil føre til karantene når du kjem tilbake til Stranda? 
Arbeidsgjevar forventar at dei tilsette er lojale og følgjer retningsliner og råd nasjonalt og kommunalt. Dersom den tilsette likevel reiser til desse områda vil arbeidsgjevar vurdere om det blir ei personalsak i etterkant. 
Kva ligg det i å ha heimekontor? 
Arbeidsgjevar har ei forventning om at den tilsette i samband med heimekontor, anten pålagt eller frivillig, utfører dette så nært opp til ein ordinær arbeidssituasjon som mogleg. Arbeidsgjevar forventar at den tilsette i samband med heimekontor er tilgjengeleg og disponibel mellom 08-16.00.  Den tilsette vert oppmoda om å stemple seg inn/ut eller føre oversikt over arbeidstid på ein annan måte. Denne oversikt skal sendast nærmaste leiar ein gong pr. månad.     

Omplassering til anna arbeid/omdisponering av tilsette 
Ut frå arbeidsavtalen mellom tilsette og arbeidsgjevar ligg det at tilsette si arbeidsplikt og arbeidsgivar sin styringsrett vert utvida i ekstraordinære situasjonar, som til dømes ved alvorleg sjukdom og epidemiar. Det vil seie at den tilsette har ei plikt til å slutte lojalt opp om arbeidsgivar sine interesser og behov, og å etterkome arbeidsgjevar sin ordre. Dette er forankra i beredskapsbetraktningar og kommunen sin viktige og sentrale samfunnsposisjon. 
Forutsett at kommunen sin avgjerd om omdisponering skjer under omsyn til den einskilde arbeidstakar sitt individuelle forhold, vil det vere ordrenekt som kan gi grunnlag for arbeidsrettsleg sanksjonar dersom ein nektar å etterkome avgjersla.  

FORSIKRINGAR 

 1. Skal kommunen sine forsikringar gjelde så MÅ det vere inngått avtale med den som skal utføre arbeid for kommunen.
 2. Forsikring i samband med heimekontor
 • Forsikringsselskapa dekker yrkesskadar som oppstår ved bruk av pålagt heimekontor. Det vert lempa noko på reglane om at det må vere ein klar avtale om dette mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar i den spesielle situasjonen Noreg er midt opp i. Vi har alle eit pålegg frå regjering og arbeidsgjevar om å nytte heimekontor så langt dette er mogleg.  Yrkesskadeforsikringa vil dekke den tilsette under utøving av arbeide for arbeidsgjevar. Det kan likevel vere ein krevjande grensegang mellom kva som definerast som yrkesutøving og fritid ved bruk av heimekontor. Tilfelle som oppstår i gråsona vil bli handsama individuelt. Private gjeremål som henting av post, lufting av hund, oppfølging av born ol. vil ikkje bli definert som yrkesskade, sjølv om det inntreff innanfor det som er definert som arbeidstid. Har ein i tillegg til yrkesskadeforsikring dekka kollektiv fritidsulykke vil denne forsikringa normalt sett fange opp hendingar som ikkje er definert som yrkesskade. 

 
PENSJONISTAR  
Eg mottek pensjon og blir bedt om å jobbe ekstra no 

 1. Får du alderspensjon frå folketrygda, kan du jobbe så mykje du vil utan å få redusert pensjon.
 2. I samband med koronaviruset har regjeringa bestemt at kan du arbeide utan å få redusert pensjonen dersom du mottek   
 • alderspensjon frå tenestepensjonsordning i offentleg sektor (KLP og Statens pensjonskasse)
 • avtalefesta pensjon (AFP) i offentleg sektor 

Unntaksregelen gjeld frå 17. mars og fram til 1. november og gjeld arbeid i ein del virksomheitar i helsetenesta. 

 • den offentlege helse- og omsorgsteneste og sosialteneste og kommunen sitt folkehelsearbeid  

Ta kontakt med din eigen tenestepensjonsordning for meir informasjon om kva du må gjere.  

Medlemmar av SPK mellom 62 og 64 år treng ikkje å melde til NAV om arbeid i samband med koronaviruset. I etteroppgjeret for inntektsåret 2020 dokumenterer du kva inntekt som stammar frå arbeid i samband med koronaviruset. Etteroppgjeret gjerast hausten 2021. Arbeidsgjevar kan hjelpe deg med dokumentasjonen. 

Skatt og kommunale gebyr

Redusert foreldrebetaling for april, mars vert å betale slik det er fakturert.
- Sjå informasjon om Redusert foreldrebetaling.

Kommunale avgifter/eigedomsskatt termin 1 vert å betale slik det er fakturert.

Endring i betalingsfristar for MVA, forskotsskatt, arbeidsgivaravgift Sjå informasjon frå Skatteetaten 

Legekontoret

I tråd med nødvendig smittevern har Stranda legekontor endra drifta.
Legar og medarbeidarar har delt seg i team, derfor vil du ikkje alltid treffe fastlegen din, men vi prøver å oppretthalde kontinuiteten så langt som mogleg.

 • Alle skal RINGE først. Ikkje møte opp utan avtale.
 • For vanlege henvendelsar kan pasientar ta kontakt på telefon 70268120 eller
  SMS til 2097 (
  STRANDA fødselsdato, ditt navn, grad av hast)
 • Vent ute ved døra, du blir henta av ein medarbeidar, dette for å  unngå for mange pasientar på venterom og fellesområder samtidig. 
 • Møt presis til avtalt time!

Vi har oppretta ein eigen luftvegs- og feberklinikk:

 • Ring  70 26 81 20 eller bestill time på SMS ved luftvegssymtom, feber, hovudverk. 
 • Møt etter avtale ved inngang C på Øynasenteret og ring telefonnummeret du får oppgitt. Du blir henta ute ved døra.

For spørsmål og informasjon om koronasymptom kan du ringe vår nyoppretta KORONATELEFON 46 41 10 47.

Treng du nokon å prate med?

Vi er no i ein krisesituasjon der dei vanlege tilbuda er stengt og dagleglivet er endra drastisk. Vi blir tvunget til å tilbringe mykje meir tid åleine heime kvar for oss, og det betyr at dei som har det tøft frå før vil få det enda vanskeligare no.

Ta vare på deg sjølv og dei rundt deg - Ikkje nøl med å ta kontakt!

Til deg som er ung

Om du sliter med vonde tanker eller har et vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Selv om skolen holder stengt, så er læreren din fortsatt på jobb og tilgjengelig for deg.

Nyttig info for ungdom om korona; www.ung.no 

I tillegg finnes det flere muligheter til deg som trenger noen å snakke eller chatte med. Vi har samlet noen her:

·       Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen er et nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe hvis du er bekymret for noen du kjenner. Telefonnummeret er 116 111 og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.

·       BaRsnakk

Et chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. Chatten er åpen fra mandag til onsdag fra 17.00-20.00 og du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

·       Kors på halsen

Et tilbud til deg under 18 år, bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Du kan velge om du vil ringe, chatte, eller sende mail. Telefonen 800 333 21 er åpen fra mandag til fredag mellom 14.00-22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet.

·       SnakkOmPsyken.no

Dette er Blå Kors sin chattetjeneste for deg mellom 9-19 år. Her kan du chatte om vanskelige tanker og følelser. Åpningstidene er mandag-torsdag fra 09.00-21.00, fredag fra 09.00-15.00, og søndag fra 15.00-21.00.

·       UngPrat.no

Samtaletjeneste til barn og unge mellom 13-24 år som trenger noen å prate med. Ungprat.no er åpent søndag – fredag 09:00-21:00.

Til deg som er bekymret for et barn

Når samfunnet stenger ned mister barna våre kontakt med nettverket sitt i barnehager, skoler og på fritidsaktiviteter. Dette er tiden for å senke terskelen for å ta grep. Her er en oversikt over hvor du kan henvende deg for å få råd og veiledning:

·       Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge. Voksne som er bekymret for et barn kan ringe alarmtelefonen. Telefonen er bemannet av fagpersonell og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.

·       Voksne for Barn

Tilbyr en rådgivningstjeneste for deg med spørsmål om barn og unge hvor du kan sende inn spørsmål skriftlig og få svar fra en fagperson.

·       Barnevernet.no

Barnevernsansatte er inkludert i gruppen samfunnskritisk personell under koronakrisen, for å sikre de mest utsatte barna. På barnevernet.no er det informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet.

Til foreldre og føresette

Kva kan vi sei til born om Coronavirus


Til deg som har det vanskelig

Dette er en krevende tid for barn og voksne. Dersom du synes det er vanskelig å håndtere situasjonen, eller trenger hjelp for å være en god forelder, er det flere gode tilbud til deg.

·       Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. De har også en chat på sidetmedord.no.

·       Kirkens SOS

Her kan barn, ungdom og voksne ta kontakt for å snakke med noen enten på telefon, på melding eller chatte. Her kan man ta kontakt på tlf: 22 400 040 hele døgnet. SOS-chat er åpent hverdager kl. 18.30 – 22.30 og det er helt anonymt.

·       Foreldresupport

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Den drives av Mental Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2).

·       Vold- og over­greps­linjen 116 006

En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym. 

·       Anonyme Alkoholikere (AA)

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Telefon: 911 77 770, åpent mandag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), lørdag – søndag (18.00 – 22.00)

·       Rådgivningstelefon for pårørende

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus. De tilbyr rådgivning om pårørendes rettigheter og behov, og om hjelpeapparatet. www.piosenteret.no. De har også en chat for unge: http://piosenteret.no/pio-ung/chat.html

Oppmoding til foreldre/føresette frå politiet

Med bakgrunn i situasjonen vi har i dag med strenge tiltak knytt til smittevern, og hindring av spreiing av COVID-19-viruset, kjem vi med ei innstendig oppmoding til dykk:

Politiet er kontakta av tilsette i helsevesenet som uttrykkjer stor uro knytt til at barn og ungdom no samlar seg i grupper, og på denne måten eksponerer seg for smittefare. Tilbakemeldingar vi har motteke, syner at t.d. kjøpesenter no er samlingsstadar for større grupper med barn og ungdom.

Om tiltaka som Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har sett i verk skal fungere, er det svært viktig at ALLE innbyggjarar rettar seg etter desse. Skal tiltaket med stengde skular fungere som tenkt, MÅ ein halde seg til oppmodingane frå Folkehelseinstituttet.

Situasjonen no er at ungdommar samlast, og dette aukar smittefaren for dei rundt seg. Dette kompliserer sporing av smitte for kommunelegane. Konsekvensen kan vere at smitta personar går glipp av viktig varsling og karantenetiltak – noko som kan føre til ytterligare spreiing av viruset.

COVID-19 er definert som ein pandemi. Tiltaka for smittevern og hindring av spreiing er omfattande. Heile verda innfører strenge restriksjonar i den hensikt at ein felles innsats skal hindre at menneskeliv går tapt. Kommunane har ansvar for tiltak overfor sine innbyggjarar, slik at kommunelegane skal kunne foreta sporing av smitte. Folk er oppmoda om å halde seg heime og unngå samlingar av folk. No er det ikkje riktig tid for barn og ungdom å "henge" på t.d. kjøpesenter!

Politiet ber dykk om å gå føre som gode rollemodellar for barn og ungdom. Snakk saman om kvifor det er ekstra viktig med god handhygiene, og det å unngå større samlingar av folk. Det er også svært viktig å halde god avstand til dei som er rundt ein.

Pass godt på kvarandre! Smittevern tiltaka påverkar oss alle, og hugs at dette er ein felles internasjonal dugnad for å hindre tap av menneskeliv.

Vennleg helsing politiet på Søre Sunnmøre

Når skal du kontakte lege?

Symptom: Teikn på luftveisinfeksjon kan vere feber, hoste, brystsmerter, pustevanskar.
 
RING FØRST - UNNGÅ Å MØTE OPP DIREKTE PÅ LEGEKONTORET.

Stranda legekontor tlf. 70 26 81 20 (0830-1500) eller legevakttelefon 116 117 (døgnbembanna)

Stranda kommune følgjer råd og retningsliner fra Folkehelseinstituttet 
Informasjonen vil bli oppdatert regelmessig ved endringar.
Les også oppdatert informasjon frå helsenorge om fakta og råd.

Dette skriv fylkelegen:

Det skjer fortløpende endringer av råd fra FHI om hvem som skal testes og når befolkningen anbefales å kontakte legevakt/fastlegen.

Her er aktuelle linker:

Vedr. testing og diagnostikk

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Vedr. råd og informasjon til befolkning

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

I skrivende stund står det dette om kontakt med legevakten:

"Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i land som omfattes av karantenebestemmelsene de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene."

Det er egne avsnitt for risikogrupper, gravide, barn og ungdom. 

Med vennlig hilsen

Karin Müller Mikaelsen

Anbefalingar frå smittevernlege vedk. daglegvarehandel

Klikk for stort bilete 

Informasjon frå NAV til arbedsgjevarar som gjeld permitteringar/oppseiingar

Klikk for stort bileteNAV opplever stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte. Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og berørte ansatte.

 

Les digital informasjon først

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på nav.no.
Viktige lenker:

 

Varsel om permitteringer skal meldes til NAV

Skjema NAV 76-08.03 skal sendes på e-post til  (PK) NAV More og Romsdal

 

Send også kopi til:

Bedrifter i Ålesund og omegn:   per.atle.sjastad@nav.no
Bedrifter på søre Sunnmøre:     oddvor.f.hovden@nav.no
Bedrifter i Romsdal:                   roger.vorpenes@nav.no
Bedrifter på Nordmøre:              ola.ansgar.lovold@nav.no


Informasjon og råd til ansatte som permitteres

Ansatte med permitteringsvarsel finner oppdatert informasjon på nav.no. De skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor.

Vi anbefaler deg som arbeidsgiver å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg  som arbeidssøker og søke om dagpenger. Nødvendig dokumentasjon som arbeidstakere som blir permittert må sende inn kommer frem på siden Vedlegg når du søker dagpenger.

Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får den nødvendige dokumentasjonen fra arbeidsgiver slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger.

NAV har løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om midlertidige regelverksendringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen, og vi vurderer fortløpende mulighetene for å gjøre forenklinger i saksbehandlingen.

Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for korona- situasjonen. Informasjonen vil oppdateres fortløpende på nav.no, og dette er derfor den beste kilden til oppdatert informasjon.

Trenger du som arbeidsgiver veiledning ut over dette?

Ring eller send SMS til:

Bedrifter i Ålesund og omegn:

926 28 867 / 952 73 668

Bedrifter på søre Sunnmøre:

482 52 094 / 406 02 047 / 950 73 188

Bedrifter i Romsdal:

958 34 062 / 930 89 701 / 452 43 542

Bedrifter på Nordmøre:

900 87 456 / 407 61 228

 

https://www.nav.no/no/lokalt/more-og-romsdal

Informasjon frå helsestasjonen

Helsestasjon for ungdom er open, men du må bestille time. Både helsesjukepleiar og lege er tilgjengeleg, legen kan og ha konsultasjonar på telefon. Ring eller send sms til resepsjon helsestasjon på 464 11 047 eller direkte til helsesjukepleiar Ellinor på tlf 464 11 189 for å avtale time.

Drifta ved helsestasjonen er omlagt på grunn av koronasituasjonen. Kun dei med avtalar skal møte.
Sjuke må ikkje møte på helsestasjonen.

Har du spørsmål, trenger hjelp og veiledning ring på telefon 464 11 047 eller på 70 26 80 00 så får du snakke med helsesjukepleiar.

Kva er karantene?

HEIMEKARANTENE gjeld for dei som har hatt nærkontakt til person som har fått påvist koronasmitte eller for personar som har vore utanfor Norden dei siste 14 dagane. I desse tilfella er ikkje dei andre i husstanden i heimekarantene. Det er viktig at du er merksam på symptom som hoste, halsbetennelse, vanskar med å puste eller feber. Om du er i nærkontakt med ein person som har fått påvist smitte og får eitt av symptoma over, skal du ringe lege.

Dette kan ein gjere ved heimekarantene:
Du kan gå ut av eigen heim, men du bør ikkje ha nær kontakt med andre. Det vil seie:
• ikkje gå på jobb eller skole
• unngå reiser og ikke ta offentlig transport
• unngå andre stader der ein lett kjem nær andre

HEIMEISOLASJON er for personar som er sjuke. Desse har enten fåttt påvist smitte, har luftvegsinfeksjon og skal/har testa seg, men ikkje fått svar. Desse skal vere heime!

Dette skriv folkehelseinstituttet om karantene.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbod mot opphald på fritidseigedommar


Informasjon frå nav

Informasjon frå Storfjorden kyrkjelege fellesråd

Råd til bonden om koronasmitte