Informasjon om koronasituasjonen

Du finn heile tida oppdatert informasjon på folkehelseinstittuttet og helsedirektoratet sine sider. 
Du kan også ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
Information about corona in several languages

Informasjon om smittesituasjonen i Stranda pr. 06.05.21

Torsdag 06.05.21.
Prøvesvar torsdag kveld viser at det er ingen nye smitta i samband med smitteutbrotet i Stranda. 

Onsdag 05.05.21.
To nye har testa positivt på covid-19. Personane sat allereie i karantene og utløyser ingen nye nærkontakter. Alle testar tatt 03.05.21 er negative.
Vi minner alle om å ha låg terskel for å teste seg, ha få nærkontakter samt oppretthalde alle smitteverntiltak!
Det er no tolv smitta i kommunen

Laurdag 01.05.21
To nye personar har fått påvist covid-19 i Stranda.Vedkomande har vore i karantene og utløyser ingen nye nærkontakter.
Det er no ti smitta i kommunen.

Fredag 30.04.21
Nytt smittetilfelle har testa positivt på koronavirus.
Personen var allereie i karantene, smittesporing pågår.  
Det er no åtte smitta i kommunen 

Onsdag 28.04.21 kl 20:00
Eitt nytt smittetilfelle bekrefta onsdag kveld. Den smitta sat i karantene og er no sett i isolasjon.
Det er no sju smitta i kommunen.

Tirsdag 27.04.21 kl 22:45
To nye smittetilfelle i kveld.
Dei fire som testa positivt på hurtigtest i går, har fått bekrefta positiv PCR-test.

Det vil sei at vi no har seks covid-smitta i kommunen.

Tiltak som er sett i verk:

 • Sunnylven barnehage er stengt frå tirsdag 27.04.21 til og med fredag 30.04.21.
 • Sunnylven omsorgssenter er stengt inntill smittesituasjonen er avklart
 • Som eit føre var prinsipp, er elevar og tilsette på mellomtrinnet 5.-7. ved Sunnylven skule sett i ventekarantene til smittesituasjonen er avklart. Føresette skal ikkje i ventekarantene.
  Dersom barnet ditt får symptom ha lav terskel for å teste.

Alle nærkontakter og hustandsmedlemmar skal sitte i karantene/ventekarantene til dei får beskjed frå smittesporingsgruppa.

Smittesporing og testing pågår. 

Vi minner alle om å ha låg terskel for å teste seg, ha få nærkontakter samt oppretthalde alle smitteverntiltak!

Nærliggande kommunar har innført lokale forskrifter i samband med smitteutbrot i Ålesund kommune, strengaste nivå gjeld for dei som forflyttar seg mellom kommunane.

Les om kva som er isolasjon, karantene og ventekarantene

Måndag 26.04.21
Fire personar har testa positivt på hurtigtest for covid-19, dei smitta er i same husstand.

Tiltak som er sett i verk:

 • Sunnylven barnehage er stengt frå tirsdag 27.04.21 til og med fredag 30.04.21.
 • Sunnylven omsorgssenter er stengt for besøkande inntil vidare.
 • Sunnylven skule går som normalt, nokre elevar er sett i ventekarantene.

Smittesporing og testing pågår, er du i tvil om du er nærkontakt ring
telefon 464 11 047, denne er betjent fram til kl. 21:00 i kveld. 

Vi kjem med meir informasjon om situasjonen i morgon.

Vi minner alle om å ha låg terskel for å teste seg, ha få nærkontakter samt oppretthalde alle smitteverntiltak!

Nærliggande kommunar har innført lokale forskrifter i samband med smitteutbrot i Ålesund kommune, strengaste nivå gjeld for dei som forflyttar seg mellom kommunane.

Onsdag 14.04.21
Ein person testa positivt på covid-19. Vedkomande sat i innreisekarantene, er no sett i isolasjon og nærkontakt i karantene. 

Måndag 05.04.21
Er i dag bekrefta nytt smittetilfelle av covid-19 i Stranda. Vedkomande høyrer til i same husstand som tidlegare meldt smitta. Ingen nye nærkontakter. 

Fredag 02.04.21
Det er i dag bekrefta eitt smittetilfelle av covid-19 i Stranda. Den smitta er sett i isolasjon, og nærkontakter i karantene. Smittetilfellet er relatert til utbrotet i Fjord kommune.

Søndag 28.02.21
Det er påvist 2 nye smittetilfelle av covid-19 i Stranda. Dei smitta har vore i innreisekarantene, og er no sett i isolasjon. 
Det føreligg ikkje opplysningar om nærkontakter.  

Laurdag 06.02.21
Stranda kommune fekk laurdag føremiddag melding om at ein person har testa postivt på covid-19. 
Nærkontakter er sett i karantene.  

Torsdag 04.02.21
Stranda kommune fekk torsdag kveld melding om at ein person testa postivt på covid-19.
Den smitta har vore i innreisekarantene.
Det føreligg ikkje opplysningar om nærkontakter.  

Torsdag. 14.01.21
Det er i kveld påvist 4 nye smittetilfelle av covid-19 i Stranda. Dei smitta og nærkontakter har vore i innreisekarantene.
Dei er no sett i isolasjon og vidare karantene. 

Torsdag 14.01.21
Stranda kommune fekk onsdag kveld melding om ny positivt smitta av covid-19.
Vedkomande er nærkontakt til nyleg påvist smittetilfelle. Nærkontakt er i innreisekarantene.

Onsdag 13.01.21
Stranda kommune fekk seint tirsdag kveld melding om at ein testa positivt på covid-19.
Den smitta og nærkontakt har vore i innreisekarantene.
Det føreligg ikkje opplysningar om fleire nærkontakter.  

Onsdag 23.12.20
Stranda kommune fekk i dag melding om eit nytt smittetilfelle, den smitta har vore i karantene grunna nærkontakt med kjent positiv. Nærkontakter er sett i karantene. 
Det føreligg ikkje opplysningar om fleire nærkontakter.

Måndag 21.12.20
Koronatilfellet meldt i veke 51 viste seg å skuldast eit falsk positivt prøvesvar. Karantene er difor avslutta. 

Torsdag 17.12.20
Nytt smittetilfelle i Stranda, personen har ikkje noko med den pågåande smittesituasjonen å gjere. 
Den smitta og nærkontakter har vore, og er fortsatt i karantene, på grunn av reise frå utlandet.
Det føreligg ikkje opplysningar om fleire nærkontakter.

Måndag 14.12.20
Alle prøveresultat i samband med smittesituasjonen er negative.
Kommuneoverlegen i Stranda har teke avgjerd om at enkelte personar kan avslutte karanteneplikta, desse personane er kontakta og fått skriftleg bekrefting på dette.
Dei som ikkje har fått skriftleg bekrefting, er framleis i karantene.

Larudag og Søndag 12.12.20 og 13.12.20
Vi har fått stadfesta 123 prøver er negative, vi ventar på avklaring av resterade.
Kommuneoverlegen i Stranda har teke avgjerd om at enkelte personar kan avslutte karanteneplikta, desse personane er kontakta og fått skriftleg bekrefting på dette.
Dei som ikkje har fått skriftleg bekrefting, er framleis i karantene.

Fredag 11.12.20
Som vi melde igår så gjennomførte vi eit stort testapparat, der vi testa omlag 150 personar. Vi har fått stadfesta omlag 120 prøver og alle er negative og vi ventar no på avklaring av dei resterande.
Vi må difor melde frå om at vi må oppretthalde alle karantenereglane til vi har
fått alle testsvara.
Endeleg avklaring vil finne stad i morgen.

Vonar alle har forståing for at vi ikkje kan gå ut med endeleg avklaring før alle prøver er analysert. Denne praksisen er forankra i nasjonale føringar.

Vi vil igjen minne alle på gode smittevernruti nar, god avstand og god smittehygiene.

Vi vilsamstundes peike på at det no er særs viktig at alle viser tolmod og held seg til den informasjon som kommunen legg ut på vår heimeside.Dette for å unngå feilaktig informasjon som kan ramme andre menneske, og også forseinke smittevernarbeidet.
 

Torsdag 10.12.20 kl. 19:00
Eit stort og massivt arbeid har vorte utført idag for å kartlegge og teste 150 personar. Alle desse er no i karantene i påvente av analysesvar.

Desse svara ligg føre i løpet av kvelden og morgontimane i morgon.

Det er frå kommuneleiinga svært viktig å minne alle på smittevernrutinar, god avstand og god smittehygiene.

Vi vilsamstundes peike på at det no er særs viktig at alle held seg til den informasjon som kommunen legg ut på vår heimeside. Dette for å unngå feilaktig informasjon som kan ramme andre menneske, og også forseinke smittevernarbeidet .

Lykkast vi med arbeidet dei neste dagane,vil vi alle kunne dra nytte av dette i kvardagen og etterkvartjulehøgtida.

Ei spesiell helsing og takk til ungdomen som har vore svært viktige og imøtekomande iarbeidet med smittesporing.

Torsdag 10.12.20 kl. 10:30
Ein person busett i Stranda blei bekrefta CoVid-19 positiv onsdag kveld 09.12 og sett i isolasjon. Smittesporingsteamet har jobba på spreng med å informere og varsle nærkontakter om karantene og testing og å kartlegge situasjonen, som vi enno ikkje har full oversikt over.  
Vedkomande hadde besøkt Ocean Restaurant laurdag, restauranten hadde navnelister. Vi er usikre på om dei er fullstendige og korrekte. Om nokon har vore på Ocean Restaurant laurdag, og ikkje blitt oppringt, må ein gå i karantene og ta kontakt med Stranda legekontor på tlf 464 11 047 for vidare rådgiving og testing

Til  kl 1030 i dag er over 100 personar sette i karantene i Stranda. Det er teke 115 testar og testing pågår for fullt vidare. Slik situasjon er ny for oss, men vanleg i svært mange andre kommunar

Kommunen vurderer heile tida utfordringsbildet og risikoar. Ut frå eit «Føre-var» prinsipp har vi valgt å stenge Stranda omsorgssenter og Sunnylven omsorgssenter for besøkande, førebels til og med mandag 14.12 og å teste brukarane i «Hab-Rehab eininga» Aktuelle skular hevar beredskapsnivået. 

Andre «Føre-var» prinsipp er at alle  brukar sunn fornuft og skjerpar sine smittevernrutiner, spesielt ved å halde god avstand og god smittehygiene. For nokre kan bruk av heimekontor og sterk avgrensing i kontakten med andre være eit viktig tiltak.

Om mennesker som har vore nærkontakt til nærkontakter får influensaliknande symptomer må dei gå i sjølvpålagt karantene og ta kontakt med legetenesta for rådgjeving og testing. 

Onsdag 09.12.20

Stranda kommune har i kveld fått melding om eitt tilfelle av koronasmitte.

Personen er sett i isolasjon og arbeidet med smittesporing pågår.  

Det er sett igang eit stort arbeid for å få oversikt over situasjonen, varsle nærkontaktene om å gå i karantene og om å bli testa. 

Kontaktinformasjon for kommunar og andre verksemder

Treng di verksemd å ta kontakt med Stranda kommune i samband med spørsmål kring smitte eller smittesporing send e-post til smittesporing@stranda.kommune.no  
Skriv kva det gjeld, kontaktinformasjon med telefonnummer så blir de ringt opp.
E-posten blir sjekka regelmessig. 

Bestill koronatest på nett

Treng du å bli testa?

Alle som mistenker at dei kan vere smitta av koronaviruset (covid-19) kan be om å bli testa. Sjå testkriteria til Folkehelseinstituttet (FHI).

Er du i tvil om du bør teste deg kan du ta "koronasjekken" først. Her svarar du på nokre enkle spørsmål, og basert på svara dine får du ei tilråding på om du bør testast eller ikkje. Lenke til Koronasjekken finn du på sida der du bestiller test.

Slik bestiller du koronatest

 • Gå til https://c19.no Følg lenka til koronasjekk for å sjå om du bør teste deg.
 • Trykk på «Bestill tidspunkt for testing» og logg inn med digital ID, til dømes BankID.
 • Fyll ut skjemaet. Merk at du også kan bestille testing på vegner av andre.
 • Når du har sendt inn skjemaet blir du tildelt første ledige tidspunkt for testing.
 • Du får opp ei kvittering på bestillinga di. Merk deg kvar og når du skal møte opp. Kvitteringa inneheld også andre opplysningar som det er viktig at du leser.
Opningstider teststasjonen - Alle må bestille time på førehand
Opningstider teststasjonen - Alle må bestille time på førehand
Dag Klokkeslett
MÅNDAGAR 13:30- 14:15
TYSDAGAR 10:30-10:50
ONSDAGAR 13:30-14:00
TORSDAGAR 13:30-14:00
FREDAGAR 13:30-14:00

 

Bestill koronatest her

I kartet under ser du kvar du skal køyre og vente når du skal testast  

Etter testing

 1. Dersom du kjem frå utlandet, vil ikkje negativ test føre til at innreisekarantene på 10 dagar vert oppheva.
 2. Hald deg i karantene til du får prøvesvara dine. Det vil bety at du ikkje kan reise på jobb, skule, barnehage, butikk og offentleg transport. Anbefalinga er å vere i heim og i eigen hage.
 3. Karantene gjeld ikkje andre i husstanden som er symptomfrie. Kontakt arbeidsgivaren din for retningslinjer for arbeidsplassen din.
 4. Nærkontakt med menneske som har stadfesta koronavirus eller sannsynleg korona, medfører karantene for vedkomande og karantene for husstandsmedlemmer.

Slik får du svar på testen din

Du får prøvesvar på din covid-19 test her på helsenorge.no så snart testprøven er analysert og svart på. Prøvesvar frå alle laboratorium i Noreg vil vere tilgjengeleg. Du må ha BankID for å logge på og finne prøvesvara dine.

Du får telefon frå lege om testen er positiv. Du må ikkje ringe og etterlyse prøvesvara før dag fire.

Status covid19 (statistikk pr veke 22)
Prøvetaking
Covid19-testar tatt i Stranda kommune totalt: 2987
Covid19-testar tatt i veke 22: 39
Negative testar i veke 22: 39
Positive covid19-testar (påvist smitte) i Stranda totalt 26:
2020: 3
- 6 personar, var i innreisekarantene veke 2
- 2 personar, var i innreisekarantene veke 8
- 2 personar, var i innreisekarantene (26.02.21)
- 1 person i veke 15, var i innreisekarantene
- 10 personar i veke 17
- 2 personar i veke 18

 

Skular og barnehagar - GRØNT-nivå frå måndag 21.06.21

Rettleiarane for barnehage og skule har ei vesentlig endring som gjeld barna: Det vert anbefalt testing og dersom dei vel å ikkje teste skal dei vere heime til dei er heilt friske.

Barnehagebarn, elever, foresatte og ansatte med luftveissymptomer:

 • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehage ,  skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Testing anbefales. Se Folkehelseinstituttets nettsider (voksne og barn).
   
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake ved negativ test og om de føler seg friske og feberfrie. Dette gjelder selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).

Rettleiar om smittevern til barneskule 1.-7. klassetrinn

Rettleiar om smittevern til ungdomsskule og vidaregåande skule

Råd og støtte til barnehagar i samband med koronavirusutbruddet våren 2020

Endring i midlertidige forskrifter om tilpassingar i barnehagelova og opplæringslova som følge av utbrudd av covid-19

Besøksrutiner for helse- og omsorg

.

Besøksrutiner ved Stranda omsorgssenter, avd. Sjukeheimen frå 31.05.21.

Besøksrutiner ved avdeling Sjukeheimen frå 31.05.21

Ring til den avdelinga du skal besøkje for å avtale tid. Sjå tidsskjema nedanfor:
 

 

 

Tidspunkt

 

Måndag – sundag

10.00 – 10.45

11.00 – 11.45

13.00 – 13.45

15.00 – 15.45

16.00 – 16.45

17.00 – 17.45

 

Låna

464 11 151

Skura

464 11 152

Skageflå

464 11 168

Ura

464 11 154

Mona

464 11 153

 

 

Følgjande reglar gjeld for besøk

 • Alle besøk må avtalast på førehand med avdelinga. Ring gjerne mellom 10.00 – 14.00.
 • Besøket vert på bebuar sitt rom. Uteområdet kan sjølvsagt nyttast etter ynskje, hugs avstand til andre som nytter uteområdet.
 • Maks 2 personar som kjem på besøk til bebuaren samtidig.
 • Dei som kjem på besøk må ikkje vere i karantene, ikkje ha symptom på Covid-19 og elles vere frisk.
 • Møt ved verandadør til den avdelinga du skal besøkje til avtalt tid.
 • Skriv deg opp på besøksprotokollen ved inngangen.
 • Gå direkte til rommet.
 • Det er ikkje tillate å opphalde seg i fellesareal innandørs.
 • Hugs elles god hygiene under besøket.

 

Retningslinjer
Vaksinerte bebuarar kan ha nær fysisk kontakt med andre vaksinerte. Vaksinert bebuar kan ha nær fysisk kontakt med eit begrensa antal uvaksinerte besøkjande, men då gjerne dei same nærkontaktene over tid.

Ved besøk hjå ein uvaksinert bebuar må ein halde minst 1 meter avstand.

Alle besøkjande bør framleis holde minst 1 meters avstand til tilsette og andre bebuarar.  

Elles er det viktig å presisere at det er betydeleg mindre risiko for Covid-19 etter vaksinasjon, men ein kan ikkje forhindre Covid-19 smitte i alle tilfelle, då vaksinen ikkje gir fullstendig beskyttelse.  

Besøk i bemanna omsorgsbustadar (Solbakken, Liabygda, Nymarkvegen og Geiranger)
 • Besøkande skal vere heilt frisk og ikkje vere i karantene
  Symptom på Covid-19: Hoste, feber, tap av smak/luktesans, sår hals.
 • Sprit hender når du kjem inn i bygget
 • Det blir ført protokoll med dato, namn og telefonnummer for alle besøkande som ledd i eventuell smittesporing
 • Gå rett til omsorgsbustaden og vask hender ved besøkstart og slutt
 • Hald 1 meter avstand og ikkje ha fysisk kontakt med brukaren
 • Det er ikkje høve til å opphalde seg i fellesareal under besøket
 • Brukar kan ta imot mat/drikke, gåver og blomar

Anbefalingar
Kommunen anbefaler at de ikkje besøkjer bemanna omsorgsbustad dersom de kjem frå områder med stor eller stigande smitte. Vi ber om at besøkande gjer eigne vurderingar knytt til kva områder de har besøkt eller bur i og andre faktorar, med tanke på smitterisiko for dei eldre. Svake eldre og dei med alvorleg sjukdom er dei med størst risiko ved CoVid-19 smitte, særleg dersom smitte kjem inn på bemanna omsorgsbustadar.

Rettleiing

Treng du rettleiing eller har spørsmål?

Omsorgsbustad

Namn

Telefonnummer

Tilgjengeleg

Solbakken

Stine Fivelstad

464 11 177

Mån – fre (8-16)

Liabygda

Astrid Helene Ringdal

464 11 156

Mån – fre (8-15.30)

Nymarkvegen

Personaltelefon

464 19 499

Døgnbemanna

Geiranger

Oddbjørg Solhaug

464 11 188

Mån – fre (8-16)

 

Besøk i ubemanna omsorgsbustad (Dalane)

Reglar

 • Besøkande skal vere heilt frisk og ikkje vere i karantene
  Symptom på Covid-19: Hoste, feber, tap av smak/luktesans, sår hals.
 • Sprit hender når du kjem inn i bygget
 • Det blir ført protokoll med dato, namn og telefonnummer for alle besøkande som ledd i eventuell smittesporing
 • Gå rett til omsorgsbustaden og vask hender ved besøkstart og slutt
 • Hald 1 meter avstand og ikkje ha fysisk kontakt med brukaren
 • Det er ikkje høve til å opphalde seg i fellesareal under besøket
 • Brukar kan ta imot mat/drikke, gåver og blomar

Anbefalingar
Kommunen anbefaler at de ikkje besøkjer omsorgsbustad dersom de kjem frå områder med stor eller stigande smitte. Vi ber om at besøkande gjer eigne vurderingar knytt til kva områder de har besøkt eller bur i og andre faktorar, med tanke på smitterisiko for dei eldre. Svake eldre og dei med alvorleg sjukdom er dei med størst risiko ved CoVid-19 smitte, særleg dersom smitte kjem inn på ubemanna omsorgsbustadar.

Rettleiing
Treng du rettleiing eller har spørsmål?
Ta kontakt med Astrid Helene Ringdal, 464 11 156 (måndag – fredag, 08.00 – 15.30)

 

Besøk ved Sunnylven omsorgssenter (institusjon og bemanna omsorgsbustad)

Reglar

 • Besøkande skal vere heilt frisk og ikkje vere i karantene
  Symptom på Covid-19: Hoste, feber, tap av smak/luktesans, sår hals.
 • Sprit hender når du kjem inn i bygget
 • Det blir ført protokoll med dato, namn og telefonnummer for alle besøkande som ledd i eventuell smittesporing
 • Gå rett på rommet til den du besøker og vask hender ved besøkstart og slutt
 • Hald 1 meter avstand og ikkje ha fysisk kontakt med den du er på besøk med
 • Det er ikkje høve til å opphalde seg i fellesareal under besøket
 • Brukar/pasient kan ta imot mat/drikke, gåver og blomar

Anbefalingar
Kommunen anbefaler at de ikkje besøkjer Sunnylven omsorgssenter dersom de kjem frå områder med stor eller stigande smitte. Vi ber om at besøkande gjer eigne vurderingar knytt til kva områder de har besøkt eller bur i og andre faktorar, med tanke på smitterisiko for dei eldre. Svake eldre og dei med alvorleg sjukdom er dei med størst risiko ved CoVid-19 smitte, særleg dersom smitte kjem inn på Sunnylven omsorgssenter.

Rettleiing
Treng du rettleiing eller har spørsmål?
Ta kontakt med Liv Skarbø Gjærde tlf. 464 11 180 (måndag – fredag, 08.00 – 16.00)

 

Informasjon om smittesporing

Informasjon om smittesporing

Informasjon til deg som er smitta av korona (covid-19)

Informasjon til deg som er smitta med Covid-19 (korona)

Lege tek kontakt og informerar deg om prøvesvar og isolasjon. Du skal i isolasjon og dei du bur ilag med til vanleg skal i karantene. Legen vil også spørje deg om evt. smittekjelde og kartlegge nærkontakter (personar du har vore i kontakt med siste 48 timar før du fekk symptom). Det er viktig å fylgje reglane for isolerig for å unngå smittespreiing.

Definisjon nærkontakt: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

Smittesporingsgruppa i kommunen tek kontakt og fyl opp den smitta og nærkontaktene. 
Spørsmål du bør tenkje igjennom (PDF, 138 kB)

Isolasjon- og karantenereglar:
Du/dykk er sjølve ansvarlege for å fylje isolasjons- og karantenereglane.

Karantene -og isolasjonsreglar på ulike språk:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/informasjon-om-hjemmekarantene-og-isolasjon-pa-ulike-sprak/

Dersom du vert dårlig (t.d. feber, nedsatt allmenntilstand, tungpust) og treng tilsyn av lege, ta kontakt med fastlege på dagtid og legevakt (116 117) på kveld, natt, helg og høgtid.

Ved øyeblikkeleg hjelp - ring 113

Brot på isolasjons- og karanteneplikta kan føre til at du/dykk blir anmeldt til politiet.

Smittesporing

Stranda kommune har oppretta ei smittesporingsgruppe, som m.a. skal følgje opp personar som har testa positivt for korona (covid-19), kontakte og følgje opp nærkontaktar, informere om smittevern- og karantenereglar. Dei vil ta kontakt minst 2 gongar i løpet av isolasjons-/eller karanteneperioden. Smittesporingsgruppa samlar inn informasjon etter skjema utarbeidd av fhi.no.

Smittesporing fhi: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/smittesporing/

Om smittesporingsgruppa ringer ber vi om at du samtykkjer til vidareformidling slik at alle dei, som kan vere smitta får beskjed og for å unngå vidare smitte. Opplysningane er teiepliktige.

Smittesporing er lovfesta i smittevernlova. Det kommuneoverlegen som har det overordna ansvaret for smittesporing i kommunen.
Kommunen skal sørge for at alle nærkontaktene til påvist koronasmitta blir identifisert for å hindre vidare smitte.

Folkehelseinstituttet har utvikla materiale for opplæring i smittesporing for personale både med og utan helsefagleg bakgrunn. Personale, som ikkje er helsepersonale, har teieplikt etter forvaltingslova § 13.

Spørsmål for kontakt- og smittesporing

Dei viktigaste spørsmåla, som du må tenkje gjennom:.

 1. Kva dato fekk du først symptom?
 2. Kven har du vore i kontakt med frå 48 timer før du fekk symptom og fram til idag? - Vi treng namn og telefonnummer til nærkontaktene dine. Definisjon på nærkontakt finn du lenger nede på sida.
 3. har du ein underliggjande sjukdom? Er du i risikogruppa?
 4. Har du i denne perioda vore inne på en helseinstitusjon (sjukeheim, sjukehus, omsorgsbolig el.l.) eller fått annan helsehjelp, t.d. heimesjukepleie)?
 5. Kvar har du vore på reise (utenfor Stranda) dei 10 siste dagane før du blei sjuk?
 6. Har du i denne perioden hatt kontakt med nokon som har fått påvist covid-19, vore forkjøla eller hatt influensa?

Nærkontakt:
Personar, som har hatt tett kontakt med ein person som er bekrefta sjuk med covid-19, frå 48 timar før vedkomande fekk dei første symptoma og til personen er avisolert.
Les meir om nærkontakt her

Korona (covid - 19) er definert som «allmennfarleg smittsam sjukdom».  Du vil bli spurt om samtykkje til deling av nokre opplysningar når vi kontaktar deg. Dersom du ikke samtykkjer gjer vi merksam på at vi likevel har heimel i Smittevernloven til å gje nødvendige opplysningar vidare til relevante partar.

Helsepersonell har teieplikt etter helsepersonellova § 21. Personell som assisterar kommunelegen, men som ikkje er helsepersonell, har teieplikt etter forvaltingslova § 13.

 

Informasjon til tilsette i helse- og omsorg

Informasjon til tilsette i helse og omsorg i Stranda kommune – Reise

Med det sterkt auka smittepresset som er no, er kommuneoverlegen si tilråding følgjande:

Tilsette i helse og omsorg representerer samfunnskritiske funksjonar. Kommunen anbefaler å vurdere kor naudsynt der er å legge private reiser til kommunar med stor eller stigande smitte.

 • Overhald smittevernreglane, spesielt avstand og bruk av munnbind.
 • Generelt: Ikkje møt på jobb dersom du får luftvegssymptomar, feber og andre influensaliknande symptom.

Om det er naudsynt å reise til raude områder (150 smitta/100 000 siste 14 dagar) må du ta test ved heimkomst 

 • Ta koronatest første kvardagen etter heimkomst (dag 1) og ta ny test (dag 5) dersom første test er negativ. Bruk munnbind på jobb til test nummer 2 er negativ.

Ta kontakt med næraste leiar om du har spørsmål.

Informasjon til tilsette i helse og omsorg i Stranda kommune – Private besøk

Tilsette i helse og omsorg representerer samfunnskritiske funksjonar. Kommunen anbefaler at de tek ei streng eigenvurdering om det er naudsynt å ta i mot private besøk frå kommunar med stor eller stigande smitte. Kommunen har tillit til dei tilsette i helse og omsorg i å gjere gode vurderingar og tiltak for å unngå eit lokalt smitteutbrot.

Karantene og isolasjon
Informasjon til vikarar i helse- og omsorg

Kjem du frå ein kommune med stor eller stigande smitte, må du gjere følgjande for å kunne arbeide som vikar/ekstrahjelp i helse og omsorg i Stranda kommune:

 • Ta koronatest første kvardagen etter at du kjem til Stranda (dag 1) og ta ein ny test (dag 5) dersom første test er negativ.  
 • Bruk munnbind på jobb fram til begge testar er negativ
 • Ta kontakt med næraste leiar dersom du har spørsmål
Koronatelefon

Stranda kommune har oppretta eigen koronatelefon

Helsepersonell vil svare på spørsmål i tida 09:00-11:30 og 12:30-14:00, måndag til fredag på telefonnummer 464 11 047

Vi ber om at du prøver å orientere deg på nett før du ringer.

Råd til arrangement
Informasjon frå Stranda distrikt

Mange har spørsmål om korleis vi i heimetenestene Stranda tettstad og Liabygda fungerar no i desse koronatider. Under finn du svar på nokre av dei vanlegaste spørsmåla vi får.

Korleis jobbar vi for å unngå smitte?
Per 13.11.20 har vi tilnærma normal drift, med like stort fokus på hygiene og å minske smittevegar som før. Vi har låg terskel for å halde seg heime dersom ein kjenner på symptom for å understøtte dette. 

Kva kan pårørande bidra med?
Vi ber om at familie eller andre aktuelle som har mulegheit til å bistå sine med t.d. tillaging av måltid, augedrypping, støttestrømper, medisin, dusj/personleg hygiene og eventuelt andre oppgåver, tek kontakt med oss. Dette vil medverke til at vi i heimetenestene i større grad kan prioritere ressursane inn mot dei mest kritiske behova dersom ein smittesituasjon oppstår.

Kva om det vert mange smitta?
Dersom det vert mange smitta vil dette kunne få konsekvensar for tenesteytinga vår ein periode. Vi beklager ulemper dette kan føre til.

Tiltak som kan vere aktuelle er:

 • Midlertidig reduksjon av tilsyn/bistand – dei det gjeld vil få nærare beskjed. Det kan bli aktuelt å erstatte tilsyn med t.d. ringetilsyn.
 • Hjelp til dusj kan måtte endrast i perioden, dette med tanke på minst mogleg nærkontakt.
  Dette blir vurdert opp mot den einskilde sin samla situasjon.
 • Helsehjelpa vil bli meir avgrensa der dette blir vurdert som forsvarleg, med færre og/eller kortare tilsyn frå heimetenesta. 

Per 13.11.20 har vi ikkje hatt smitte blant brukarane eller tilsette i heimetenesta. 

Kva om eg som brukar vert sjuk eller eksponert for smitte?
Det er svært viktig at du som er brukar hos oss gir beskjed til oss per telefon dersom du har vore i kontakt med personar med påvist koronasmitte.

Vi ber også om at de gir beskjed til oss dersom du som er brukar har forkjølingssymptom og/eller om du har vore i nærkontakt med nokon som er forkjøla utan at det er påvist korona. Vi kan med denne kunnskapen ta førhandsreglar før vi går inn i heimen din.

Pårørande kan ringe dersom dette er vanskeleg for deg.

Korleis ta kontakt med oss?
Heimetenesta Stranda tettstad  og Liabygda
Vakttelefon: 464 11 161

Informasjon til tilsette i Stranda kommune - Rettar og plikter

SJUKMELDING, EIGENMELDING, KARANTENE, HEIMEKONTOR, FERIE, FORSIKRING, ALDERSPENSJONISTAR, STENGTE SKULAR OG BARNEHAGAR? 
 
Kva rettar og plikter har den tilsette i Stranda kommune i samband med den situasjonen Stranda kommune er i no? 
 
Under finn du som er tilsett i Stranda kommune ei oversikt over gjeldande regelverk/retningsliner pr. 12.03.2020. Vi forsøker å oppdatere desse fortløpande, men det kan vere lurt å følgje med på nav.no og ks.no også.  
 
Er du smitta av viruset? 
Då kan du ha rett på sjukmelding, og du får sjukmelding av lege når du vert testa.  

Er du usikker på om du er smitta? 
Då skal du levere eigenmelding til kommunen (til din nærmaste leiar). Regjeringa oppmodar kommunane til å godta eigenmelding på 16 dagar samanhengande. Stranda kommune har bestemt at dette skal også gjelde for vår kommune.  

Er du pålagt karantene? 
Hindrar karantene deg i å jobbe? 
1. Kan du arbeide heimanfrå? Ta kontakt med din nærmaste leiar for å avklare dette.  
2. Dersom du ikkje kan ha heimekontor må du spørje din nærmaste leiar om du kan nytte eigenmelding. 
3. Dersom du er i den gruppa som helsemyndigheitene har pålagt karantene (https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon) kan du ha rett på sjukepengar 
4. Har kommunelegen pålagt deg karantene så kan du også ha rett til sjukepengar. 

Nokon av dei eg bur saman med er sjuke/ andre i husstanden er sjuke
Då kan du ha rett til sjukmelding, men ta  1. først kontakt med kommunen om heimekontor 2. dersom ikkje får utført arbeidet ditt ved bruk av heimekontor – be om eigenmeldingsdagar 3. dersom du må ha sjukmelding så ring legen

Må du vere heime frå jobb fordi barnehage og skule er stengt? 
1. Kan du ha heimekontor? Høyr med din leiar om moglegheita til dette.  
2. Om du ikkje kan ha heimekontor kan du nytte omsorgsdagar.  

 • Frå 01.07.20 vart bruk av sjuke barn-dagar nullstilt og ein starta ny telling.
  Dvs 10/15 nye dagar frå 01.07 – 31.12.

Overføring av omsorgsdagar mellom foreldre 

 • For å legge til rette for at foreldre som arbeidar i samfunnskritiske funksjonar, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mogleg å overføre dagar med omsorgspengar mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det vert oppmoda til å bruke denne moglegheita for å sikre viktige samfunnsfunksjonar. 

3. Har du ikkje fleire omsorgsdagar igjen så må du gjere ein avtale med din nærmaste leiar. Ein slik avtale kan mellom anna innebere at du må bruke av ferie eller avspasering. Les meir på på NAV sine sider.

Kan du få utsett ferien fordi ferien ikkje lenger kan nyttast slik det var planlagt? 
Sjukdom og pålagt karantene kan gi grunnlag for utsetting av ferien etter ferielova § 9. Utover desse tilfella har ikkje den tilsette noko rett til å krevje ferien utsett sjølv om det ikkje lenger er mogleg å reise på den ferien som var planlagt el.l. Arbeidsgjevar kan velje å akseptere slik utsetting. Om mange skal avvikle ferie når kommunen er i ordinær drift igjen, kan det skape utfordringar. 

Kva skjer dersom du reiser til område som vil føre til karantene når du kjem tilbake til Stranda? 
Arbeidsgjevar forventar at dei tilsette er lojale og følgjer retningsliner og råd nasjonalt og kommunalt. Dersom den tilsette likevel reiser til desse områda vil arbeidsgjevar vurdere om det blir ei personalsak i etterkant. 
Kva ligg det i å ha heimekontor? 
Arbeidsgjevar har ei forventning om at den tilsette i samband med heimekontor, anten pålagt eller frivillig, utfører dette så nært opp til ein ordinær arbeidssituasjon som mogleg. Arbeidsgjevar forventar at den tilsette i samband med heimekontor er tilgjengeleg og disponibel mellom 08.00-16.00.  Den tilsette vert oppmoda om å stemple seg inn/ut eller føre oversikt over arbeidstid på ein annan måte. Denne oversikt skal sendast nærmaste leiar ein gong pr. månad.     

Omplassering til anna arbeid/omdisponering av tilsette 
Ut frå arbeidsavtalen mellom tilsette og arbeidsgjevar ligg det at tilsette si arbeidsplikt og arbeidsgivar sin styringsrett vert utvida i ekstraordinære situasjonar, som til dømes ved alvorleg sjukdom og epidemiar. Det vil seie at den tilsette har ei plikt til å slutte lojalt opp om arbeidsgivar sine interesser og behov, og å etterkome arbeidsgjevar sin ordre. Dette er forankra i beredskapsbetraktningar og kommunen sin viktige og sentrale samfunnsposisjon. 
Forutsett at kommunen sin avgjerd om omdisponering skjer under omsyn til den einskilde arbeidstakar sitt individuelle forhold, vil det vere ordrenekt som kan gi grunnlag for arbeidsrettsleg sanksjonar dersom ein nektar å etterkome avgjersla.  

FORSIKRINGAR 

 1. Skal kommunen sine forsikringar gjelde så MÅ det vere inngått avtale med den som skal utføre arbeid for kommunen.
 2. Forsikring i samband med heimekontor
 • Forsikringsselskapa dekker yrkesskadar som oppstår ved bruk av pålagt heimekontor. Det vert lempa noko på reglane om at det må vere ein klar avtale om dette mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar i den spesielle situasjonen Noreg er midt opp i. Vi har alle eit pålegg frå regjering og arbeidsgjevar om å nytte heimekontor så langt dette er mogleg.  Yrkesskadeforsikringa vil dekke den tilsette under utøving av arbeide for arbeidsgjevar. Det kan likevel vere ein krevjande grensegang mellom kva som definerast som yrkesutøving og fritid ved bruk av heimekontor. Tilfelle som oppstår i gråsona vil bli handsama individuelt. Private gjeremål som henting av post, lufting av hund, oppfølging av born ol. vil ikkje bli definert som yrkesskade, sjølv om det inntreff innanfor det som er definert som arbeidstid. Har ein i tillegg til yrkesskadeforsikring dekka kollektiv fritidsulykke vil denne forsikringa normalt sett fange opp hendingar som ikkje er definert som yrkesskade. 

 
PENSJONISTAR  
Eg mottek pensjon og blir bedt om å jobbe ekstra no 

Alle yrkesgrupper som jobber innen offentleg helseteneste og som får pensjon frå KLP kan jobbe så mykje dei vil (koronarelatert) uten at det går på bekostning av pensjon. Overgangsregelen er forlenga til 01.07.2021.

Ta kontakt med din eigen tenestepensjonsordning for meir informasjon om kva du må gjere.  

Medlemmar av SPK mellom 62 og 64 år treng ikkje å melde til NAV om arbeid i samband med koronaviruset. I etteroppgjeret for inntektsåret 2020 dokumenterer du kva inntekt som stammar frå arbeid i samband med koronaviruset. Etteroppgjeret gjerast hausten 2021. Arbeidsgjevar kan hjelpe deg med dokumentasjonen. 

Legekontoret

Stranda legekontoret er i tilnærma vanleg drift, men med smitteverntiltak.

 • Alle skal RINGE først. Ikkje møt opp utan avtale
 • For vanlege henvendelsar kan du ta kontakt på telefon 70268120 eller SMS til 2097 (STRANDA fødselsdato, ditt navn, grad av hast).
 • Alle ytterdørene er låste for å unngå for mange pasientar på venterommet/fellesområdet samtidig.
 • Møt presis til avtalt time!
 • Ved avtale skal du vente ved døra eller sitte i bilen til avtalt kl.slett til ein medarbeidar hentar deg.
 • Nokre avtalar kan bli erstatta av telefonkonsultasjon, men då får du beskjed.
 • Dersom du har luftvegssymptom, ring for avtale.  

            Luftvegs- og feberklinikken med eigen inngang C:

 • Har du feber og/eller luftvegssymptomer eller mistanke om koronasmitte, skal du ringe 70268120, koronatelefon 46411047 eller sende SMS.
 • Du skal IKKJE møte opp utan avtale, men ringe på førehand.
 • Møt etter avtale ved inngang C på Øynasenteret og ring telefonnummeret du får oppgitt. Du blir henta ute ved døra.

            Teststasjon for koronasmitte:

 • Telt på baksida av legekontorbygget
 • Bestill time sjølv på C19.no eller ring 70268120/46411047
 • Ikkje møt opp utan avtale

KORONATELEFON: RING 46 41 10 47 ved spørsmål og informasjon om korona.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikkje kjem i kontakt med legekontoret,  ring 116 117.

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Treng du nokon å prate med?

Vi er no i ein krisesituasjon der dei vanlege tilbuda er stengt og dagleglivet er endra drastisk. Vi blir tvunget til å tilbringe mykje meir tid åleine heime kvar for oss, og det betyr at dei som har det tøft frå før vil få det enda vanskeligare no.

Ta vare på deg sjølv og dei rundt deg - Ikkje nøl med å ta kontakt!

Til deg som er ung

Om du sliter med vonde tanker eller har et vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Selv om skolen holder stengt, så er læreren din fortsatt på jobb og tilgjengelig for deg.

Nyttig info for ungdom om korona; www.ung.no 

I tillegg finnes det flere muligheter til deg som trenger noen å snakke eller chatte med. Vi har samlet noen her:

·       Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen er et nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe hvis du er bekymret for noen du kjenner. Telefonnummeret er 116 111 og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.

·       BaRsnakk

Et chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. Chatten er åpen fra mandag til onsdag fra 17.00-20.00 og du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

·       Kors på halsen

Et tilbud til deg under 18 år, bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Du kan velge om du vil ringe, chatte, eller sende mail. Telefonen 800 333 21 er åpen fra mandag til fredag mellom 14.00-22.00. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet.

·       SnakkOmPsyken.no

Dette er Blå Kors sin chattetjeneste for deg mellom 9-19 år. Her kan du chatte om vanskelige tanker og følelser. Åpningstidene er mandag-torsdag fra 09.00-21.00, fredag fra 09.00-15.00, og søndag fra 15.00-21.00.

·       UngPrat.no

Samtaletjeneste til barn og unge mellom 13-24 år som trenger noen å prate med. Ungprat.no er åpent søndag – fredag 09:00-21:00.

Til deg som er bekymret for et barn

Når samfunnet stenger ned mister barna våre kontakt med nettverket sitt i barnehager, skoler og på fritidsaktiviteter. Dette er tiden for å senke terskelen for å ta grep. Her er en oversikt over hvor du kan henvende deg for å få råd og veiledning:

·       Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge. Voksne som er bekymret for et barn kan ringe alarmtelefonen. Telefonen er bemannet av fagpersonell og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.

·       Voksne for Barn

Tilbyr en rådgivningstjeneste for deg med spørsmål om barn og unge hvor du kan sende inn spørsmål skriftlig og få svar fra en fagperson.

·       Barnevernet.no

Barnevernsansatte er inkludert i gruppen samfunnskritisk personell under koronakrisen, for å sikre de mest utsatte barna. På barnevernet.no er det informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet.

Til foreldre og føresette

Kva kan vi sei til born om Coronavirus


Til deg som har det vanskelig

Dette er en krevende tid for barn og voksne. Dersom du synes det er vanskelig å håndtere situasjonen, eller trenger hjelp for å være en god forelder, er det flere gode tilbud til deg.

·       Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. De har også en chat på sidetmedord.no.

·       Kirkens SOS

Her kan barn, ungdom og voksne ta kontakt for å snakke med noen enten på telefon, på melding eller chatte. Her kan man ta kontakt på tlf: 22 400 040 hele døgnet. SOS-chat er åpent hverdager kl. 18.30 – 22.30 og det er helt anonymt.

·       Foreldresupport

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Den drives av Mental Helse, og telefonnummeret er 116 123 (tast 2).

·       Vold- og over­greps­linjen 116 006

En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym. 

·       Anonyme Alkoholikere (AA)

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Telefon: 911 77 770, åpent mandag – fredag (11.00 – 15.00 og 18.00 – 22.00), lørdag – søndag (18.00 – 22.00)

·       Rådgivningstelefon for pårørende

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus. De tilbyr rådgivning om pårørendes rettigheter og behov, og om hjelpeapparatet. www.piosenteret.no. De har også en chat for unge: http://piosenteret.no/pio-ung/chat.html

Når skal du kontakte lege?

Symptom: Teikn på luftveisinfeksjon kan vere feber, hoste, brystsmerter, pustevanskar.
 
RING FØRST - UNNGÅ Å MØTE OPP DIREKTE PÅ LEGEKONTORET.

Stranda legekontor tlf. 70 26 81 20 (0830-1500) eller legevakttelefon 116 117 (døgnbembanna)

Stranda kommune følgjer råd og retningsliner fra Folkehelseinstituttet 
Informasjonen vil bli oppdatert regelmessig ved endringar.
Les også oppdatert informasjon frå helsenorge om fakta og råd.

Dette skriv fylkelegen:

Det skjer fortløpende endringer av råd fra FHI om hvem som skal testes og når befolkningen anbefales å kontakte legevakt/fastlegen.

Her er aktuelle linker:

Vedr. testing og diagnostikk

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/testing-og-diagnostikk-for-nytt-koronavirus-coronavirus/

Vedr. råd og informasjon til befolkning

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

I skrivende stund står det dette om kontakt med legevakten:

"Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes spredning i samfunnet. Et viktig tiltak nå for å hindre videre spredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser til fordel for alvorlig syke og sårbare grupper.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i land som omfattes av karantenebestemmelsene de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19 i løpet av de siste 14 dagene."

Det er egne avsnitt for risikogrupper, gravide, barn og ungdom. 

Med vennlig hilsen

Karin Müller Mikaelsen

Anbefalingar frå smittevernlege vedk. daglegvarehandel

Klikk for stort bilete 

Informasjon frå NAV til arbedsgjevarar som gjeld permitteringar/oppseiingar

Klikk for stort bileteNAV opplever stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte. Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og berørte ansatte.

 

Les digital informasjon først

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på nav.no.
Viktige lenker:

 

Varsel om permitteringer skal meldes til NAV

Skjema NAV 76-08.03 skal sendes på e-post til  (PK) NAV More og Romsdal

 

Send også kopi til:

Bedrifter i Ålesund og omegn:   per.atle.sjastad@nav.no
Bedrifter på søre Sunnmøre:     oddvor.f.hovden@nav.no
Bedrifter i Romsdal:                   roger.vorpenes@nav.no
Bedrifter på Nordmøre:              ola.ansgar.lovold@nav.no


Informasjon og råd til ansatte som permitteres

Ansatte med permitteringsvarsel finner oppdatert informasjon på nav.no. De skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor.

Vi anbefaler deg som arbeidsgiver å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg  som arbeidssøker og søke om dagpenger. Nødvendig dokumentasjon som arbeidstakere som blir permittert må sende inn kommer frem på siden Vedlegg når du søker dagpenger.

Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får den nødvendige dokumentasjonen fra arbeidsgiver slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger.

NAV har løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om midlertidige regelverksendringer og andre tiltak som kan avlaste situasjonen, og vi vurderer fortløpende mulighetene for å gjøre forenklinger i saksbehandlingen.

Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for korona- situasjonen. Informasjonen vil oppdateres fortløpende på nav.no, og dette er derfor den beste kilden til oppdatert informasjon.

Trenger du som arbeidsgiver veiledning ut over dette?

Ring eller send SMS til:

Bedrifter i Ålesund og omegn:

926 28 867 / 952 73 668

Bedrifter på søre Sunnmøre:

482 52 094 / 406 02 047 / 950 73 188

Bedrifter i Romsdal:

958 34 062 / 930 89 701 / 452 43 542

Bedrifter på Nordmøre:

900 87 456 / 407 61 228

 

https://www.nav.no/no/lokalt/more-og-romsdal

Informasjon frå helsestasjonen

Helsestasjon for ungdom er open, men du må bestille time. Både helsesjukepleiar og lege er tilgjengeleg, legen kan og ha konsultasjonar på telefon. Ring eller send sms til resepsjon helsestasjon på 464 11 047 eller direkte til helsesjukepleiar Ellinor på tlf 464 11 189 for å avtale time.

Drifta ved helsestasjonen er omlagt på grunn av koronasituasjonen. Kun dei med avtalar skal møte.
Sjuke må ikkje møte på helsestasjonen.

Har du spørsmål, trenger hjelp og veiledning ring på telefon 464 11 047 eller på 70 26 80 00 så får du snakke med helsesjukepleiar.


Informasjon frå nav

Informasjon frå Storfjorden kyrkjelege fellesråd

Råd til bonden om koronasmitte