Informasjon om koronavaksinering

Koronavaksinering:

Tredje dose (oppfrisingsdose9 for dei over 65 år

Alle over 65 år som fekk dose 2 for meir enn 5 månadar sidan får telefon frå kommunen eller tekstmelding frå c19 med dato og klokkeslett for dose 3.

Vi vaksinerar følgande dagar:
Geiranger omsorgssenter 24.11.21
Liabygda omsorgssenter 24.11.21
Personar i Liabygda og Geiranger har allereie fått time.

Hellesylt, Hægstad gård 30.11.21
Storfjord Kulturhus 07.12.21 og 14.12.21
Personar får Stranda/Hellesylt får telefon, sms om time eller sms om å bestille seg time.

Dersom du ikkje får tildelt time i løpet av veke 47/48 kan du ringe 46411047 eller sende epost massevaksinering@stranda.kommune.no

Dei som ynskjer dose 1 eller dose 2 kan sende ein epost til massevaksinering@stranda.kommune.no eller ringe 464 11 047 for å bestille seg time for dette.

Vi vaksinerar med Pfizer.

Tredje dose for dei med svekka imunforsvar

Regjeringa har bestemt at personar som har alvorleg svekka immunforsvar skal få ei tredje vaksinedose. 

Det er viktig at du les dette før du tek kontakt.

Kven får tilbod? 


Gruppe 1 
Alle som tilhøyrer denne gruppa, vil få tilbod om 3.dose så snart det er praktisk mogleg. Dette gjeld for følgande tilstandar: 

 • Organtransplanterte 
 • Beinmargstransplanterte dei siste 2 åra
 • Alvorleg og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorleg nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandla hiv-infeksjon

Gruppe 2

Behov for 3. dose og eventuell tilpassing av immundempande behandling før vaksinasjon må vurderast for kvar gruppe. Vaksinasjon av denne gruppa vil starte så snart dei fagmedisinske miljøa i spesialisthelsetenesta har identifisert og avgjort kva pasientar som skal falle inn under anbefalingen om 3. dose. 
Dette gjeld: 

 • Kreftpasientar med aktiv eller nyleg gjennomgått immundempande behandling
 • Pasientar med pågåande betydeleg immundempande behandling av anna årsak
 • Pasienter som av ansvarleg legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene over.

Barn med alvorleg svekka immunforsvar vil ikkje få tilbod om vaksinasjon på gruppenivå. Det kan vere enkelte pasientar der dette vert vurdert som nødvendig. Slike beslutningar skal gjerast av barnelege.

Kven har ansvar for vaksineringa? 

Spesialisthelsetenesta identifiserer og sender ut skriftlig tilbod om 3. vaksinedose til dei som er prioritert.

Det er Stranda kommune som har ansvar for gjennomføring av vaksineringa. Enkelte, for eksempel dei som er innlagt på sjukehus, får tilbod om den tredje dosen på sjukehuset.

Dei som har mottatt brev om at dei tilhøyrer ei gruppe som skal ha tilbod om ei 3. dose i kommunen, må melde frå til massevaksinering@stranda.kommune.no Vi ynskjer kun namn, fødselsdato og telefonnummer i e-posten og at ein ynskjer 3. dose av koronavaksina. Om du ikkje har tilgang til e-post kan du ringe tlf.nr. 464 11 047. Ein vil bli sett opp til time når vi har vaksine tilgjengeleg. Ein treng ikkje å ta kontakt med fastlegen sin i tillegg. Pasienten må med ha dokumentasjon på vaksinasjonsdagen som stadfestar at pasienten tilhøyrer aktuelle sjukdomsgruppe. Normalt vil dette vere i form av et brev frå spesialisthelsetenesta der det kjem fram at vedkomande er anbefalt ei 3. dose.

Ønske om 3.dose før du får brev frå spesialisthelsetenesta?

Ved ønske om 3.dose før du får brev frå spesialisthelsetenesta må du vise annan dokumentasjon avhengig av kva gruppe du tilhøyrer. Dokumentasjon må framvisast på vaksinasjonsdagen.

Gruppe 1: Framvisning av notat frå sjukehusjournal der diagnose framgår

Gruppe 2: Framvisning av dokumentasjon på bruk av immundempande medisin: Journalnotat med aktuell dato frå relevant avdeling i spesialisthelsetenesta, resept/e-resept eller medikamentforpakning der namn framgår som stadfestar bruk av immundempande medisin frå denne lista til legeforeninga.

Disse pasientane må vente på brev fra spesialisthelsetjenesta

Kreftpasientar med aktiv eller nyleg gjennomgått immundempande behandling

Pasientar som av ansvarlig legespesialist er bedømd å ha svært nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene ovanfor  

Begge mRNA-vaksinene kan benyttast

Det er ikkje mogleg å velje kva vaksine ein kan få. 

Koronavaksinene som skal benyttast til 3.dose er mRNA-vaksinene Comirnaty frå BioNTech-Pfizer eller Spikevax frå Moderna. Begge vaksiner kan nyttast, uavhengig av kva vaksine som vart gitt som 1. og 2. dose. Det skal være et minimum intervall på 4 veker mellom 2. og 3. dose.  

Vern mot Covid-19 og biverknadar etter 3.dose 

Det er foreløpig ikkje observert andre biverknadar etter den tredje dosa til desse pasientgruppene enn det som tidlegare er kjend etter den første og andre dosa.  Ei ekstra vaksinedose kan gje betre immunrespons hos pasientar som har alvorlig svekka immunforsvar. Det er grunn til å tru at dei vil få betre vern med ei ekstra dose. Kor godt ei ekstra vaksinedose beskyttar vil bli følgd opp i studier både i Norge og i andre land i tida framover. 

Koronavaksinering av 12-15 åringar

NB! Ver merksam på at barnet må vere fylt 12 år før det kan får vaksine. 
Foresatte må logge seg på www.c19.no/vaksine for å bestille time for sitt barn, her kan ein også bekrefte samtykke elektronisk. 
Om foresatte ikkje signerar digitalt, må barnet ta med skjema med underskrift til vaksinasjonstimen. Lenke til samtykkeskjema på papir.  (PDF, 51 kB)

NB! Begge foreldra må gje samtykke via skjema eller c19.

Rettleiing - Elektronisk samtykke (PDF, 305 kB) 

Informasjon om vaksinering:
Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon, en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper. I tillegg er det sikkerhetsaspekter som ligger til grunn for at det nå tilbys bare en dose. Det er beskrevet en sjelden bivirkning i form av hjertebetennelse (myokarditt), etter bruk av mRNA-vaksiner, særlig hos unge mennesker. Bivirkningen oppstår i all hovedsak etter 2. dose, og er forbigående slik at de fleste blir friske innen en måned. Folkehelseinstituttets vurdering er at tilbudet om én dose er det som gir den tydeligste gevinsten for den enkelte ungdom når nytte veies opp mot mulige ulemper av vaksinen. Et eventuelt behov for andre dose vil vurderes når det foreligger mer kunnskap fra andre land som har kommet lenger i vaksinasjonen av denne aldersgruppen.

Har du spørsmål send epost til massevaksinering@stranda.kommmune.no

Koronavaksinering til 16 og 17-åringar

Alle som er fødd i 2004 og 2005, og som er folkeregistrert i Stranda kommune har fått tilbod om vaksine. Har du ikkje fått bestilt time send epost til 
massevaksinering@stranda.kommune.no 

Dei som er fødd i 2005, og som enno ikkje har fylt 16 år, må ha med samtykke frå føresette

(lenke til samtykkeskjema her) (PDF, 114 kB) på vaksinasjonsdagen.
Begge føresette må signere skjema.

16-17 åringar anbefalast 8-12 veker intervall mellom første og andre dose.

Etter råd frå Folkehelseinstituttet, har regjeringa beslutta at 16 og 17-åringar skal få tilbod om koronavaksinasjon.
Det er Pfizer si vaksine som blir gitt.

Framdrift - Vaksinering i Stranda

Alle som er folkeregistrert i Stranda og over 18 år (født i 2003 eller eldre) har fått tilbod om første dose. 

I veke 36 og 37 vaksinerar vi tirsdag og torsdag, ein kan rekne med at timane vert flytta på kort varsel, dette for at logistikken og at alle vaksinedosene blir nytta. 
Dei som får flytta timen får eigen sms - NB! GJE BESKJED OM DU IKKJE KAN MØTE TIL TILDELT TIME!

To typar vaksine framover
Begge dei to godkjente mRNA-vaksinene Comirnaty (frå BioNTech/Pfizer) og Spikevax (frå Moderna) vil no bli brukt til vaksinering i Stranda. Ein treng to dosar for å få best mogleg beskyttelse. For å gje rask beskyttelse til flest mogleg, vil mange få ein kombinasjon av dei to mRNA-vaksinene. Dette er anbefalt frå Folkehelseinstituttet og ein forventar minst like god beskyttelse av vaksinene gitt i kombinasjon (kombinasjon av ulike vaksiner er ikkje uvanleg for andre sjukdommar). 
Sjå her for meir informasjon om vaksinene.

Det vil ikkje vere høve til å velje sjølv kva type vaksine du får. Grunnen til dette er at det vil vere vanskeleg å få til i praksis, vil auke risiko for feil, og kan medføre at verdifulle dosar ikkje kan nyttast. 

Har du ikkje fått sms frå c19 og ønskjer å bli vaksinert, må du sende epost til massevaksinering@stranda.kommune.no

Dersom du av ulike grunnar ikkje har bestilt deg time enno, ber vi deg gå inn på c19.no og bestille time snarast, eller takke nei til vaksine. Om du vel å ikkje bestille deg time no, kan du måtte rekne med å måtte vente litt for å få vaksina. 


Det er vaksinering på Stranda ved Storfjord Kulturhus - Inngang på baksida.

Du kan få hjelp til å bestille tid for vaksinering. Ein av dine pårørande kan logge seg inn med eigen bank-id og bestille på vegne av deg. Eller du kan ringe 464 11 047 måndag til fredag  i tida 09:00-11:30 og 12:30-14:00 eller send ein e-post til massevaksinering@stranda.kommune.no

Viktig å merke seg:
- Møt opp presis, ikkje før tida
- Påbud med munnbind
- Husk å ta med gyldig legitimasjon
- Ha på deg t-skjorte, som gjer det lett å nå overarma di
- Du skal vente i 20 minutt etter vaksinering på stolen din
- Det er 2 doser med vaksine. Du får timeavtale til andre dose på SMS
- På  
helsenorge.no finn du ditt elektroniske vaksinasjonskort
- Hald deg heime dersom du er sjuk/har symptom eller er i isolasjon/karantene

Til deg som køyrer:
- Det er begrensa med parkeringsplassar, ikkje parker tidlegare enn 15 min før timen og forlat parkeringa straks etter vaksinering

Avbestilling:
- Det er svært viktig at du kjem til tildelt time. Grunnar til avbestilling er til dømes:
- Du sit i isolasjon/karantene eller er nærkontakt til ein som har testa positivt
- Du er sjuk/har symptom

Vaksinering Storfjord Kulturhus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du spørsmål om koronavaksinering?

Då kan du sende oss ein e-post til massevaksinering@stranda.kommune.no Ikkje skriv sensitiv informasjon i e-posten.

Sjekk koronasertifikatet ditt

Gå inn og sjekk koronasertifikatet ditt på

https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Vaksinasjon etter gjennomgått covid19

Det er svært liten risiko for at personer som har gjennomgått covid-19 blir syke på nytt de første månedene​. Hos de som har fått reinfeksjoner har de fleste få eller ingen symptomer, og det er ikke funnet at de smitter videre i noen særlig grad. Det ser ut til at én vaksinedose til personer som har gjennomgått covid-19 gir like god eller bedre beskyttelse som 2 vaksinedoser hos personer som ikke har hatt covid-19. 

Folkehelseinstituttet anser derfor at én vaksinedose er nok til de som tidligere har gjennomgått covid-19. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge siden det er man gjennomgikk sykdommen. Gyldig dokumentasjon på gjennomgått sykdom, sammen med dokumentasjon på én vaksinedose, er tilstrekkelig for at man regnes som fullvaksinert i henhold til norske regler. Noen få land krever to doser selv etter gjennomgått infeksjon for å få gyldig koronasertifikat. Det kan derfor oppstå situasjoner hvor personer ønsker ekstra vaksinedose for å oppfylle et innreisekrav.

Dokumentasjon på gjennomgått covid-19
Gyldig dokumentasjon på gjennomgått covid-19 er godkjent PCR-test/annen NAT, antigentest eller antistofftest (ikke antistoff hurtigtest). Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom, eller har mistanke om gjennomgått sykdom, men ikke har gyldig dokumentasjon på det, kan i etterkant ta antistoffserologi (ikke antistoff hurtigtest). Antistofftester må tas senest samme dag som første dose koronavaksine og analyseres ved mikrobiologisk laboratorium for å gi gyldig koronasertifikat basert på kombinasjonen av infeksjon og 1 dose vaksine. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge det er siden mistenkt infeksjon, så lenge det minst er gått 3 uker.
Kort oppsummert: Det tilstrekkelig med kun en vaksinedose etter gjennomgått covid -19, såfremt det er gått minst tre uker siden infeksjon, samt  det foreligger godkjent dokumentasjon på gjennomgått infeksjon. Dersom personer ønsker innreise i land hvor to doser kreves, kan det bli behov for vaksinedose 2 uavhengig av tidligere infeksjon med covid 19.

Les meir på FHI sin rettleiar for helserpersonell

 

Etterregistrering av koronavaksiner tatt utanfor norge

Personar med norsk fødselsnummer eller d-nummer kan få etterregistrere vaksiner tatt i utlandet. Etterregistrering vil kun gjelde vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. 
Dokumentasjonen må innehalde: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Den bør også innehalde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.  Les meir om dette på fhi sine sider

Ved spørsmål/søknad om etterregistrering send epost til: massevaksinering@stranda.kommune.no

Det kostar kr. 200,- å få etterregistrere vaksiner.

Framgangsmåte for bistand til koronasertifikat for ikkje-digitale innbyggarar
Stranda kommune tilbyr ikkje vaksine frå Janssen

Ingen av legane ved Stranda legekontor skriv ut vaksina frå Janssen.

Dette blir grunngjeve med at den ikkje går inn i vaksinasjonsprogrammet og at risikoen ved å få vaksina er større enn å vente på anna vasksine (Pfizer,Moderna). Vaksina er heller ikkje anbefalt av FHI. 

Vi ber om at ein ikkje kontaktar legekontoret om denne førespurnaden.

Kva er kommunen sitt ansvar?

Koronavaksineringsprogrammet følger ansvarsfordelinga i Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlege smittsame sjukdommar:

 • Kommunen skal organisere vaksinasjon slik den finner det mest teneleg for å oppnå høgast muleg vaksinasjonsdekning i målgruppene, og samtidig sørge for å halde oversikt over kven som er vaksinert. 
 • Kommunen skal sørge for å etablere rutiner for samarbeid mellom dei kommunale tenestene som skal sørge for at oppgåver etter forskrifta blir utført. 
 • Kommunen skal gje nødvendig informasjon til befolkninga om vaksinasjonsprogrammet, korleis vaksinasjonen er organisert lokalt og kvar dei kan få gjennomført vaksinasjon 
 • Gjennomføre vaksinasjon av eige helsepersonell
Kvifor ta koronavaksine?

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til dei som er mest utsett for covid-19 sjukdommen. Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokre blir alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdommar frå før har størst risiko for å få alvorleg sjukdom.

Korleis verkar vaksinen?

Ingen vaksiner mot covid-19 blir godkjent for bruk i Norge utan at det er konkludert med at nytta er langt større enn risikoen. Her vil vi fortløpande informere om dokumentert effekt og mulege biverknader ved aktuell tilgjengeleg vaksine som vi får tilsendt og tilbyr.

BNT-162b2 koronavaksine (BioNTech og Pfizer)

Det er denne vaksinen som er aktuell for bruk først. Vaksinen vert gitt  i to dosar og gir full effekt ei veke etter dose 2. I kliniske studier har vaksinen vist å gi 95% beskyttelse mot mild sjukdom. Kor godt vaksinen beskyttar mot alvorleg sjukdom og smittespredning, samt varigheit av beskytting etter vaksinasjon, er forebels ikkje klarlagt. 

Bivierknader

Informasjon om biverknader er henta frå studier der deltakarane er fulgt opp i 6 veker etter 2. dose. Dei aller fleste biverknadene oppsto 1-2 dagar etter vaksinasjon, var milde/moderate og gjekk over etter nokre dagar. Bivirkningar var generelt mildare blant personar ≥ 65 år. Dei vanlegaste rapporterte bivierknadene var:

 • Smerter på injeksjonsstaden
 • Trøttheit, hodepine, muskelsmerter, frysningar, leddsmerter, feber

Eit mindre antal vaksinerte kan få meir kraftige lokale og systemiske biverknader. 

Frå studia som er gjort til no er det god kunnskap om vanlege og mindre vanlege biverknader i gruppene som har fått vaksine. Sjeldne bivierknadar kan ikkje utelukkast

Kjelde: FHI Koronavaksine

Korleis blir vaksiner godkjent?