Informasjon om koronavaksinering

Alvorleg immunsvekka kan få ny oppfriskingsdose etter skrifteleg råd frå oppfølgjande lege i spesialisthelsetenesta. 

Dei over 80 år kan få ein 4. dose (andre oppfriskingsdose) om dei ynskjer. 

Vaksinering av barn over 5 år (5-11 år)

Om du ønskjer at barnet ditt skal få koronavaksine, må du sende e-post til massevaksinering@stranda.kommune.no

NB! Begge foreldra må gje samtykke via skjema (PDF, 51 kB)

Barn som har fylt 5 år kan vaksinerast om dei føresette ønskjer det. Ei dose er vurdert til å gje best nytte-ulempebalanse, men det er muleg å gje dose 2 etter 8-12 veker der føresette ønskjer dette (kortare intervall om særlege grunnar tilseier det).

Barn i alder 5-11 får egne barnedoser av vaksinetype Pfizer.

Les meir koronavaksinasjon til barn

Tredje dose (oppfriskingsdose)

Stranda kommune tilbyr personar oppfriskningsdose med koronavaksine.
Oppfriskingsdosen skal settast minst 4,5 månader (dvs 20 veker) etter vaksinedose 2.
Vi vaksinerar etter følgande prioritering:

  • Alle i aldersgruppen 45 år og eldre og sjukeheimbebuarar
  • Personar 18 år og eldre som tilhøyrer risikogruppene
  • Alle ansatte i helse- og omsorgstenesta
  • Ellers friske personer 18-44 år

Vi legg opp rekkefølga slik at dei som har venta lengst blir prioritert først. Dette vil ivareta at dei eldste og risikogruppene vert prioritert tidlegast. 

Om du ikkje har fått vaksinedose 1 eller manglar vaksinedose 2, ber vi deg bestille vaksinasjon snarast råd.  Send epost til massevaksinering@stranda.kommune.no

Oppfriskingsdose (4. dose) for dei med alvorleg svekka immunforsvar

Send epost til massevaksinering@stranda.kommune.no for å bestille time. 

Dette skriv FHI:
Personer med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset og er derfor anbefalt en ekstra tredje vaksinedose i sin primærvaksinasjonsserie, se mer informasjon i Vaksinasjonsveilederen. I informasjonsbrev 37 som ble sendt ut i slutten av november ble anbefalingen om oppfriskningsdose utvidet til å også omfatte personer 18 år og eldre med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, inkludert de med alvorlig svekket immunforsvar. For personer med alvorlig svekket immunforsvar som tidligere har mottatt 3 doser som del av sin primærvaksinasjonsserie, vil oppfriskningsdosen bli deres dose nr 4. Gjeldende anbefalt intervall mellom primærvaksinasjon og oppfriskningsdose er på 5 måneder.

Endring i anbefaling om intervall mellom 3.dose i primærvaksinasjonsserien og oppfriskningsdosen for de med alvorlig svekket immunforsvar
I en situasjon med økt smittepress i samfunnet og dermed økt risiko for at personer i sårbare grupper smittes og blir alvorlig syke, åpnes det nå opp for at ved vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar som allerede har mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsserien, kan intervall mellom 3.dose og oppfriskningsdosen reduseres ned til 3 måneder. Oppfriskningsdosen vil for disse personene bli dose nr 4. Dette vil sikre at de som er mest utsatt raskere får vaksine og bedre forutsetninger for økt beskyttelse. Kommunene bes, hvis mulig, om å legge til rette for at denne pasientgruppen prioriteres.

En oppfriskningsdose er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt effekt av vaksinedosene i primærvaksinasjonsserien, men som over tid mister deler av beskyttelsen. For å få best mulig effekt av en oppfriskningsdose trenger immunforsvaret tid til å modnes. Lenger intervall mellom dosene kan gi høyere og mer langvarig beskyttelse. Dette må vurderes opp mot behovet for raskere beskyttelse ved et kortere intervall.

Dosering ved vaksinering med oppfriskningsdose:
• Comirnaty – Full dose (0,3 ml)
• Spikevax – Halv dose (0,25 ml

Influensavaksine

Ønskjer du å ta vaksine mot sesonginfluensa, send e-post til massevaksingering@stranda.kommune.no 

Koronavaksinering av 12-15 åringar

NB! Ver merksam på at barnet må vere fylt 12 år før det kan får vaksine. 
Foresatte må logge seg på www.c19.no/vaksine for å bestille time for sitt barn, her kan ein også bekrefte samtykke elektronisk. 
Om du ønskjer at barnet skal få vaksine når det fyller 12 år, må du sende e-post til massevaksinering@stranda.kommune.no
Om foresatte ikkje signerar digitalt, må barnet ta med skjema med underskrift til vaksinasjonstimen. Lenke til samtykkeskjema på papir.  (PDF, 51 kB)

NB! Begge foreldra må gje samtykke via skjema eller c19.

Rettleiing - Elektronisk samtykke (PDF, 305 kB) 

Informasjon om vaksinering:
Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon, en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper. I tillegg er det sikkerhetsaspekter som ligger til grunn for at det nå tilbys bare en dose. Det er beskrevet en sjelden bivirkning i form av hjertebetennelse (myokarditt), etter bruk av mRNA-vaksiner, særlig hos unge mennesker. Bivirkningen oppstår i all hovedsak etter 2. dose, og er forbigående slik at de fleste blir friske innen en måned. Folkehelseinstituttets vurdering er at tilbudet om én dose er det som gir den tydeligste gevinsten for den enkelte ungdom når nytte veies opp mot mulige ulemper av vaksinen. Et eventuelt behov for andre dose vil vurderes når det foreligger mer kunnskap fra andre land som har kommet lenger i vaksinasjonen av denne aldersgruppen.

Har du spørsmål send epost til massevaksinering@stranda.kommmune.no

Vaksinering i Stranda

Alle som er folkeregistrert i Stranda og over 18 år (født i 2003 eller eldre) har fått tilbod om første dose. 

Det vil ikkje vere høve til å velje sjølv kva type vaksine du får. Grunnen til dette er at det vil vere vanskeleg å få til i praksis, vil auke risiko for feil, og kan medføre at verdifulle dosar ikkje kan nyttast. 

Har du ikkje fått sms frå c19 og ønskjer å bli vaksinert, må du sende epost til massevaksinering@stranda.kommune.no

Dersom du av ulike grunnar ikkje har bestilt deg time enno, ber vi deg gå inn på c19.no og bestille time snarast, eller takke nei til vaksine. Om du vel å ikkje bestille deg time no, kan du måtte rekne med å måtte vente litt for å få vaksina. 


Det er vaksinering på Stranda ved Storfjord Kulturhus - Inngang på baksida.

Du kan få hjelp til å bestille tid for vaksinering. Ein av dine pårørande kan logge seg inn med eigen bank-id og bestille på vegne av deg. Eller du kan ringe 464 11 047 måndag til fredag  i tida 09:00-11:30 og 12:30-14:00 eller send ein e-post til massevaksinering@stranda.kommune.no

Viktig å merke seg:
- Møt opp presis, ikkje før tida
- Påbud med munnbind
- Husk å ta med gyldig legitimasjon
- Ha på deg t-skjorte, som gjer det lett å nå overarma di
- Du skal vente i 20 minutt etter vaksinering på stolen din
- Det er 2 doser med vaksine. Du får timeavtale til andre dose på SMS
- På  
helsenorge.no finn du ditt elektroniske vaksinasjonskort
- Hald deg heime dersom du er sjuk/har symptom eller er i isolasjon/karantene

Til deg som køyrer:
- Det er begrensa med parkeringsplassar, ikkje parker tidlegare enn 15 min før timen og forlat parkeringa straks etter vaksinering

Avbestilling:
- Det er svært viktig at du kjem til tildelt time. Grunnar til avbestilling er til dømes:
- Du sit i isolasjon/karantene eller er nærkontakt til ein som har testa positivt
- Du er sjuk/har symptom

Vaksinering Storfjord Kulturhus:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du spørsmål om koronavaksinering?

Då kan du sende oss ein e-post til massevaksinering@stranda.kommune.no Ikkje skriv sensitiv informasjon i e-posten.

Sjekk koronasertifikatet ditt

Gå inn og sjekk koronasertifikatet ditt på

https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Vaksinasjon etter gjennomgått covid19

Det er svært liten risiko for at personer som har gjennomgått covid-19 blir syke på nytt de første månedene​. Hos de som har fått reinfeksjoner har de fleste få eller ingen symptomer, og det er ikke funnet at de smitter videre i noen særlig grad. Det ser ut til at én vaksinedose til personer som har gjennomgått covid-19 gir like god eller bedre beskyttelse som 2 vaksinedoser hos personer som ikke har hatt covid-19. 

Folkehelseinstituttet anser derfor at én vaksinedose er nok til de som tidligere har gjennomgått covid-19. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge siden det er man gjennomgikk sykdommen. Gyldig dokumentasjon på gjennomgått sykdom, sammen med dokumentasjon på én vaksinedose, er tilstrekkelig for at man regnes som fullvaksinert i henhold til norske regler. Noen få land krever to doser selv etter gjennomgått infeksjon for å få gyldig koronasertifikat. Det kan derfor oppstå situasjoner hvor personer ønsker ekstra vaksinedose for å oppfylle et innreisekrav.

Dokumentasjon på gjennomgått covid-19
Gyldig dokumentasjon på gjennomgått covid-19 er godkjent PCR-test/annen NAT, antigentest eller antistofftest (ikke antistoff hurtigtest). Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom, eller har mistanke om gjennomgått sykdom, men ikke har gyldig dokumentasjon på det, kan i etterkant ta antistoffserologi (ikke antistoff hurtigtest). Antistofftester må tas senest samme dag som første dose koronavaksine og analyseres ved mikrobiologisk laboratorium for å gi gyldig koronasertifikat basert på kombinasjonen av infeksjon og 1 dose vaksine. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge det er siden mistenkt infeksjon, så lenge det minst er gått 3 uker.
Kort oppsummert: Det tilstrekkelig med kun en vaksinedose etter gjennomgått covid -19, såfremt det er gått minst tre uker siden infeksjon, samt  det foreligger godkjent dokumentasjon på gjennomgått infeksjon. Dersom personer ønsker innreise i land hvor to doser kreves, kan det bli behov for vaksinedose 2 uavhengig av tidligere infeksjon med covid 19.

Les meir på FHI sin rettleiar for helserpersonell

 

Etterregistrering av koronavaksiner tatt utanfor norge

Personar med norsk fødselsnummer eller d-nummer kan få etterregistrere vaksiner tatt i utlandet. Etterregistrering vil kun gjelde vaksiner som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. 
Dokumentasjonen må innehalde: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Den bør også innehalde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel.  Les meir om dette på fhi sine sider

Ved spørsmål/søknad om etterregistrering send epost til: massevaksinering@stranda.kommune.no

Det kostar kr. 200,- å få etterregistrere vaksiner.

Framgangsmåte for bistand til koronasertifikat for ikkje-digitale innbyggarar
Stranda kommune tilbyr ikkje vaksine frå Janssen

Ingen av legane ved Stranda legekontor skriv ut vaksina frå Janssen.

Dette blir grunngjeve med at den ikkje går inn i vaksinasjonsprogrammet og at risikoen ved å få vaksina er større enn å vente på anna vasksine (Pfizer,Moderna). Vaksina er heller ikkje anbefalt av FHI. 

Vi ber om at ein ikkje kontaktar legekontoret om denne førespurnaden.

Kva er kommunen sitt ansvar?

Koronavaksineringsprogrammet følger ansvarsfordelinga i Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlege smittsame sjukdommar:

  • Kommunen skal organisere vaksinasjon slik den finner det mest teneleg for å oppnå høgast muleg vaksinasjonsdekning i målgruppene, og samtidig sørge for å halde oversikt over kven som er vaksinert. 
  • Kommunen skal sørge for å etablere rutiner for samarbeid mellom dei kommunale tenestene som skal sørge for at oppgåver etter forskrifta blir utført. 
  • Kommunen skal gje nødvendig informasjon til befolkninga om vaksinasjonsprogrammet, korleis vaksinasjonen er organisert lokalt og kvar dei kan få gjennomført vaksinasjon 
  • Gjennomføre vaksinasjon av eige helsepersonell
Kvifor ta koronavaksine?

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til dei som er mest utsett for covid-19 sjukdommen. Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokre blir alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdommar frå før har størst risiko for å få alvorleg sjukdom.

Korleis verkar vaksinen?

Ingen vaksiner mot covid-19 blir godkjent for bruk i Norge utan at det er konkludert med at nytta er langt større enn risikoen. Her vil vi fortløpande informere om dokumentert effekt og mulege biverknader ved aktuell tilgjengeleg vaksine som vi får tilsendt og tilbyr.

BNT-162b2 koronavaksine (BioNTech og Pfizer)

Det er denne vaksinen som er aktuell for bruk først. Vaksinen vert gitt  i to dosar og gir full effekt ei veke etter dose 2. I kliniske studier har vaksinen vist å gi 95% beskyttelse mot mild sjukdom. Kor godt vaksinen beskyttar mot alvorleg sjukdom og smittespredning, samt varigheit av beskytting etter vaksinasjon, er forebels ikkje klarlagt. 

Bivierknader

Informasjon om biverknader er henta frå studier der deltakarane er fulgt opp i 6 veker etter 2. dose. Dei aller fleste biverknadene oppsto 1-2 dagar etter vaksinasjon, var milde/moderate og gjekk over etter nokre dagar. Bivirkningar var generelt mildare blant personar ≥ 65 år. Dei vanlegaste rapporterte bivierknadene var:

  • Smerter på injeksjonsstaden
  • Trøttheit, hodepine, muskelsmerter, frysningar, leddsmerter, feber

Eit mindre antal vaksinerte kan få meir kraftige lokale og systemiske biverknader. 

Frå studia som er gjort til no er det god kunnskap om vanlege og mindre vanlege biverknader i gruppene som har fått vaksine. Sjeldne bivierknadar kan ikkje utelukkast

Kjelde: FHI Koronavaksine

Korleis blir vaksiner godkjent?