Informasjon om koronavaksinering

Koronavaksinering:

Framdrift - Vaksinering i Stranda

Frå veke 24 er det kun vaksinering tirsdagar på Stranda ved Storfjord Kulturhus - Inngang på baksida.

I  veke 25 får vi 222 og i veke 26 får vi 204 med vaksine frå Pfizer, vi vaksinerar no gruppene 5-8  sjå fhi sine føringar.

NB! Om du er over 65 år og ikkje fått tilbod om vaksine må du ta kontakt med legekontoret snarast.

Det blir sendt ut SMS om at du er prioritert, gå inn å bestille deg time på www.c19.no/vaksine. Du får tildelt første ledige dato og klokkeslett (vi vaksinerar tirsdagar) - Det er viktig at du kjem til den timen du er tildelt.

SMS-varsel blir sendt ut kun nokre dagar i forkant av vaksineringa - Bestill deg time snarast etter mottatt melding. 

NB! det er kun personar som får SMS-varsel i forkant som kan bestille time. Dette betyr at det blir opna for nye prioriteringsgrupper etter kvart som vi får nok doser, og sms-varsel blir difor sendt ut til ulike tider til innbyggjarane.

Du kan få hjelp til å bestille tid for vaksinering. Ein av dine pårørande kan logge seg inn med eigen bank-id og bestille på vegne av deg. Eller du kan ringe 464 11 047 måndag til fredag  i tida 09:00-11:30 og 12:30-14:00

Viktig å merke seg:
- Møt opp presis, ikkje før tida
- Påbud med munnbind
- Husk å ta med gyldig legitimasjon
- Ha på deg t-skjorte, som gjer det lett å nå overarma di
- Du skal vente i 30 minutt etter vaksinering på stolen din
- Det er 2 doser med vaksine. Du får timeavtale til andre dose på SMS
- På  
helsenorge.no finn du ditt elektroniske vaksinasjonskort
- Hald deg heime dersom du er sjuk/har symptom eller er i isolasjon/karantene

Til deg som køyrer:
- Det er begrensa med parkeringsplassar, ikkje parker tidlegare enn 15 min før timen og forlat parkeringa straks etter vaksinering

Avbestilling:
- Det er svært viktig at du kjem til tildelt time. Grunnar til avbestilling er til dømes:
- Du sit i isolasjon/karantene eller er nærkontakt til ein som har testa positivt
- Du er sjuk/har symptom

Har du spørsmål om koronavaksinering?

Då kan du sende oss ein e-post til massevaksinering@stranda.kommune.no Ikkje skriv sensitiv informasjon i e-posten.

Stranda kommune tilbyr ikkje vaksine frå Janssen

Ingen av legane ved Stranda legekontor skriv ut vaksina frå Janssen.

Dette blir grunngjeve med at den ikkje går inn i vaksinasjonsprogrammet og at risikoen ved å få vaksina er større enn å vente på anna vasksine (Pfizer,Moderna). Vaksina er heller ikkje anbefalt av FHI. 

Vi ber om at ein ikkje kontaktar legekontoret om denne førespurnaden.

Statistikk - vaksinering veke 1-24
Status covid-19-vaksine (Pfizer og AstraZeneca)
Status covid-19-vaksine (Pfizer og AstraZeneca)
Veke Comirnaty dose 1 Comirnaty dose 2 Dose pr veke AstraZeneca dose 1 AstraZeneca dose 2 Helsepersonell dose 1 Helsepersonell dose 2
1 24 24
2 12 12 3
3 24 24 5
4 26 22 48 5
5 61 11 72 12 3
6 60 24 84 13 5
7 25 19 44 8 5
8 1 59 60 10
9 2 58 126 66 66 12
10 14 46 126 66 67 9
11 64 2 66 2
12 82 2 84 16
13 66 12 78 12 1
14 118 2 120 24
15 142 1 143 27
16 120 120 9
17 123 63 186
18 85 83 168 1 18
19 60 60 120 5
20 3 129 132 17
21 29 187 216 81
22 90 186 276 3 63
23 61 131 192 5
24 108 86 192 3 4
Totalt dose 1 1400 132 276
Fullvaksinert 1183 238

 

Kva er kommunen sitt ansvar?

Koronavaksineringsprogrammet følger ansvarsfordelinga i Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlege smittsame sjukdommar:

  • Kommunen skal organisere vaksinasjon slik den finner det mest teneleg for å oppnå høgast muleg vaksinasjonsdekning i målgruppene, og samtidig sørge for å halde oversikt over kven som er vaksinert. 
  • Kommunen skal sørge for å etablere rutiner for samarbeid mellom dei kommunale tenestene som skal sørge for at oppgåver etter forskrifta blir utført. 
  • Kommunen skal gje nødvendig informasjon til befolkninga om vaksinasjonsprogrammet, korleis vaksinasjonen er organisert lokalt og kvar dei kan få gjennomført vaksinasjon 
  • Gjennomføre vaksinasjon av eige helsepersonell
Kvifor ta koronavaksine?

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til dei som er mest utsett for covid-19 sjukdommen. Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokre blir alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdommar frå før har størst risiko for å få alvorleg sjukdom.

Korleis verkar vaksinen?

Ingen vaksiner mot covid-19 blir godkjent for bruk i Norge utan at det er konkludert med at nytta er langt større enn risikoen. Her vil vi fortløpande informere om dokumentert effekt og mulege biverknader ved aktuell tilgjengeleg vaksine som vi får tilsendt og tilbyr.

BNT-162b2 koronavaksine (BioNTech og Pfizer)

Det er denne vaksinen som er aktuell for bruk først. Vaksinen vert gitt  i to dosar og gir full effekt ei veke etter dose 2. I kliniske studier har vaksinen vist å gi 95% beskyttelse mot mild sjukdom. Kor godt vaksinen beskyttar mot alvorleg sjukdom og smittespredning, samt varigheit av beskytting etter vaksinasjon, er forebels ikkje klarlagt. 

Bivierknader

Informasjon om biverknader er henta frå studier der deltakarane er fulgt opp i 6 veker etter 2. dose. Dei aller fleste biverknadene oppsto 1-2 dagar etter vaksinasjon, var milde/moderate og gjekk over etter nokre dagar. Bivirkningar var generelt mildare blant personar ≥ 65 år. Dei vanlegaste rapporterte bivierknadene var:

  • Smerter på injeksjonsstaden
  • Trøttheit, hodepine, muskelsmerter, frysningar, leddsmerter, feber

Eit mindre antal vaksinerte kan få meir kraftige lokale og systemiske biverknader. 

Frå studia som er gjort til no er det god kunnskap om vanlege og mindre vanlege biverknader i gruppene som har fått vaksine. Sjeldne bivierknadar kan ikkje utelukkast

Kjelde: FHI Koronavaksine

Korleis blir vaksiner godkjent?