Informasjon om koronavaksinering

Stranda kommune starta med vaksinering 5. januar 2021. Vaksina er gratis og frivillig. Du er derfor ikkje pålagt å vaksinere deg, men vi anbefalar deg å gjer det.
Følg med her, på facebook og i lokalavisa for vidare informasjon om vaksineringa.

Stranda kommune har pr. veke 8 sett 396 vaksiner, 20% av desse har gått til helsepersonell i kommunen.
Denne veka har fleire heimebuande over 85 år både i Geiranger, Liabygda,  Hellesylt og Stranda fått dose 2.
Er du over 85 år blir du kontakta når det er din tur.
Målet er at alle over 85 år skal ha fått første dose vaksine i løpet av veke 6 og 7. 
Den neste gruppa som får tilbod om vaksine er dei over 75 år, meir informasjon om dette kjem seinare.


Koronavaksine - Informasjon på ulike språk

Koronavaksinering:

Status vaksinering veke 8

Stranda kommune har pr. veke 8 sett 396 vaksiner, 20% av desse har gått til helsepersonell i kommunen.
Denne veka har fleire heimebuande over 85 år både i Geiranger, Liabygda,  Hellesylt og Stranda fått dose 2.

Slik blir massevaksineringa i Stranda

Vi godt i gang med vaksinering av heimebuande over 85 år. 
Er du over 85 år blir du kontakta når det er din tur.
Målet er at alle over 85 år skal ha fått første dose vaksine i løpet av veke 6 og 7.
Den neste gruppa som får tilbod om vaksine er dei over 75 år, meir informasjon om dette kjem seinare.

For denne gruppa blir det lagt opp til vaksinering på følgande stadar:

Stranda på Storfjord Kulturhus
Hellesylt på Hægstad Gård
For Geiranger og Liabygda kjem vi med meir informasjon om seinare.

Viktig å merke seg:
- Møt opp presis
- Husk å ta med gyldig legitimasjon
- Ha på deg t-skjorte, som gjer det lett å nå overarma di
- Du skal vente i 20 minutt etter vaksinering på stolen din
- Det er 2 doser med vaksine. Du får timeavtale til andre dose på SMS
- På  
helsenorge.no finn du ditt elektroniske vaksinasjonskort
- Hald deg heime dersom du er sjuk/har symptom eller er i isolasjon/karantene

Til deg som køyrer:
- Det er begrensa med parkeringsplassar, ikkje parker tidlegare enn 15 min før timen og forlat parkeringa straks etter vaksinering

Avbestilling:
- Det er svært viktig at du kjem til tildelt time. Grunnar til avbestilling er til dømes:
- Du sit i isolasjon/karantene eller er nærkontakt til ein som har testa positivt
- Du er sjuk/har symptom

Kva er kommunen sitt ansvar?

Koronavaksineringsprogrammet følger ansvarsfordelinga i Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlege smittsame sjukdommar:

  • Kommunen skal organisere vaksinasjon slik den finner det mest teneleg for å oppnå høgast muleg vaksinasjonsdekning i målgruppene, og samtidig sørge for å halde oversikt over kven som er vaksinert. 
  • Kommunen skal sørge for å etablere rutiner for samarbeid mellom dei kommunale tenestene som skal sørge for at oppgåver etter forskrifta blir utført. 
  • Kommunen skal gje nødvendig informasjon til befolkninga om vaksinasjonsprogrammet, korleis vaksinasjonen er organisert lokalt og kvar dei kan få gjennomført vaksinasjon 
  • Gjennomføre vaksinasjon av eige helsepersonell
Kven får tilbod om vaksine først?

I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle som er anbefalt koronavaksine. Basert på råd frå Folkehelseinstituttet har Regjeringa følgande prioritering:

  1. Bebuarar i sjukeheim og omsorgsbustadar (gjeld eldre bebuarar)
  2. Eldre over 85 år
  3. Eldre over 65 år
  4. Personar 18-64 år med ein eller fleire nærare spesifiserte sjukdomar som dei har frå før (risikofaktorar)

Inntil 20% av tildelt vaksinemengde frå veke 2 kan gå til helsepersonell

Når startar koronavaksineringa i Stranda?

Vi starta vaksineringa av risikogruppe 5. januar 2021.
Stranda får eit mindre tal vaksiner kvar veke no i starten, og prioriterar dei som bur på institusjon, vi følgjer dei nasjonale prioriteringane. 
Meir informasjon om den vidare vaksineringa kjem etter kvart. 

Kvifor ta koronavaksine?

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til dei som er mest utsett for covid-19 sjukdommen. Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokre blir alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdommar frå før har størst risiko for å få alvorleg sjukdom.

Korleis verkar vaksinen?

Ingen vaksiner mot covid-19 blir godkjent for bruk i Norge utan at det er konkludert med at nytta er langt større enn risikoen. Her vil vi fortløpande informere om dokumentert effekt og mulege biverknader ved aktuell tilgjengeleg vaksine som vi får tilsendt og tilbyr.

BNT-162b2 koronavaksine (BioNTech og Pfizer)

Det er denne vaksinen som er aktuell for bruk først. Vaksinen vert gitt  i to dosar og gir full effekt ei veke etter dose 2. I kliniske studier har vaksinen vist å gi 95% beskyttelse mot mild sjukdom. Kor godt vaksinen beskyttar mot alvorleg sjukdom og smittespredning, samt varigheit av beskytting etter vaksinasjon, er forebels ikkje klarlagt. 

Bivierknader

Informasjon om biverknader er henta frå studier der deltakarane er fulgt opp i 6 veker etter 2. dose. Dei aller fleste biverknadene oppsto 1-2 dagar etter vaksinasjon, var milde/moderate og gjekk over etter nokre dagar. Bivirkningar var generelt mildare blant personar ≥ 65 år. Dei vanlegaste rapporterte bivierknadene var:

  • Smerter på injeksjonsstaden
  • Trøttheit, hodepine, muskelsmerter, frysningar, leddsmerter, feber

Eit mindre antal vaksinerte kan få meir kraftige lokale og systemiske biverknader. 

Frå studia som er gjort til no er det god kunnskap om vanlege og mindre vanlege biverknader i gruppene som har fått vaksine. Sjeldne bivierknadar kan ikkje utelukkast

Kjelde: FHI Koronavaksine

Korleis blir vaksiner godkjent?