Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2021

 

Føremålet
Føremålet med tilskot til tiltak i verdsarvområda er å styrke landbruket i desse områda, jf. § 1 i Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarv-områdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Ordninga skal òg medverke til å oppretthalde eit aktivt og levande kulturlandskap, ta vare på kultur- og kulturlandskaps-verdiar, hindre attgroing og ta vare på og fremje eit ope og opplevingsrikt kulturlandskap, jf. Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk Fjordlandskap og Vegaøyan.

Kven kan søkje?
Målgruppa for ordninga er personar eller verksemder som medverkar til å fremje føremålet med ordninga. Dette kan vere:

  • Grunneigarar eller drivarar
  • Landbruksføretak registrerte i Landbruksregisteret
  • Organisasjonar, foreiningar eller lag
  • Andre som medverkar til å fremje føremålet med ordninga
     

Kva kan du søkje om tilskott til?

Du kan søkje om tilskot til tiltak som fremjar føremålet med ordninga. Dette kan vere:

 

Restaurering og skjøtsel av areal

 

Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av bygningar og andre kulturminne

 

Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv

 

Formidling

 

Naudsynt planlegging av tiltak

 

Kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdiar

  Andre Tiltak som fremjar føremålet med ordnigna

 

Tiltaka må vere i samsvar med gjeldande planar for området.

I 2021 opnar vi meir for søknader om tiltak etter siste kulepunkt (Andre tiltak som fremjar føremålet med ordninga). For denne type søkander vil kommunen vurderekva for søknader og tiltak som skal prioriterast og vil då legge vekt på i i kva grad:

  • kostnadene står i forhold til mål og forventa effekt av tiltaket
  • tiltaket inngår i eit målretta og langsiktig arbeid som fremjat føremålet med tilskotsordninga.

Kommunen må – som forvaltningsmynde –  med andre ord vurdere tiltaka i AgriAnalyse- rapporten t.d. opp mot kriteria i § 3, og føremåletr i § 1.

Dersom søkjar ikkje er grunneigar, må det ligge føre løyve frå grunneigar og eventuelt andre rettshavarar.

Les meir i rettleiingshefte  (PDF, 354 kB)

Korleis søkjer du?
Sjå rettleiingshefte (PDF, 354 kB)

Søknadsfrist:

  • Areal og dyr: 1.10.2021, kl. 23:59:00.
  • Andre tilskott: Kontinuerleg og så snart som råd, med siste frist 15. august 2021, kl. 23:59:00.

Det vert i 2021 sett av ein sum til investeringar, men slik at vi har dekning til dei rettigheitsbaserte søknadene (areal- og beitedyr) om areal og beitetilskott som vi normalt får inn.

Det er viktig at du les godt gjennom rettleiingsheftet

Ansvarleg:
Stranda kommune.

Kontaktperson:
Inge Bjørdal. E: inge.bjordal@stranda.kommune.no. M: 464 11 023