Tilskot til tiltak i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap - Geirangerfjorden 2020

Klikk for stort bilete 

Føremålet

Føremålet med tilskot til tiltak i verdsarvområda er å styrke landbruket i desse områda, jf. § 1 i Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarv-områdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap. Ordninga skal òg medverke til å oppretthalde eit aktivt og levande kulturlandskap, ta vare på kultur- og kulturlandskaps-verdiar, hindre attgroing og ta vare på og fremje eit ope og opplevingsrikt kulturlandskap, jf. Tiltaksplan for kulturlandskapet i verdsarvområda Vestnorsk Fjordlandskap og Vegaøyan.

Kven kan søkje?
Målgruppa for ordninga er personar eller verksemder som medverkar til å fremje føremålet med ordninga. Dette kan vere:

  • Grunneigarar eller drivarar
  • Landbruksføretak registrerte i Landbruksregisteret
  • Organisasjonar, foreiningar eller lag
  • Andre som medverkar til å fremje føremålet med ordninga
     

Kva kan du søkje om tilskott til?

Du kan søkje om tilskot til tiltak som fremjar føremålet med ordninga. Dette kan vere:

 

Restaurering og skjøtsel av areal

 

Istandsetting, vedlikehald og skjøtsel av bygningar og andre kulturminne

 

Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv

 

Formidling

 

Naudsynt planlegging av tiltak

 

Kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdiar


Dersom søkjar ikkje er grunneigar, må det ligge føre løyve frå grunneigar og eventuelt andre rettshavarar.

Les meir i rettleiingshefte  (PDF, 354 kB)

Korleis søkjer du?
Sjå rettleiingshefte (PDF, 354 kB)

Søknadsfrist:

  • Areal og dyr: 1.10.2020, kl. 23:59:00.
  • Andre tilskott: Kontinuerleg og så snart som råd, med siste frist 1.10.2020, kl. 23:59:00.

Det er viktig at du les godt gjennom rettleiarheftet

Ansvarleg:
Stranda kommune.

Kontaktperson:
Inge Bjørdal. E: inge.bjordal@stranda.kommune.no. M: 464 11 023