Psykisk helse- og rus

Skal primært yte tenester til heimebuande med psykisk helse og/eller rusproblematikk som har behov for å prate med ein utanforståande.  Samtaletilbodet  er  gratis.  Vi kan også tilby  heimebesøk ved  behov. Dette er eit lavterskeltilbod som betyr at ein ikkje må ha henvisning fra lege. Ein kan ta kontakt med oss, enten ved å ringe, sende e-post eller sende brev; Psykisk helseteneste, Øyna 13, 6200 Stranda.

Vi gir også eit tilbod om  samarbeid  før, under og etter behandling i spesialisthelsetenesta innan psykiati og/eller  rus.

Pårørande kan også henvende seg ved behov for samtale enkeltvis eller i gruppe.

Vi skal vere eit  tilbod i  hovudsak  til alle i alderen 18 -65 år. (unntak vert vurdert frå sak til sak).

Kontakt

Aina Holmberg
Einingsleiar
46411065
Petrin Friestad
Terapeut
46411067