Oversikt over tilsette


Kontaktpersonar

Ansatte i avdelingen Kontaktpersonar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 464 11 029
Eigedomsskattekontor 464 11 011
Kulturskulerektor 464 11 055
Spesialpedagog 464 11 060
464 11 025
Saksbehandlar byggsak 464 11 028
Terapeut 464 11 072
Fungerande helsesjukepleiar 464 11 189
Sekretær 464 11 061
Kommuneoverlege 464 11 990
464 11 075
Einingsleiar 464 11 059
464 11 073
Helsesjukepleiar 464 11 081
Barnehagestyrar 464 11 117
Skogbrukssjef 464 11 024
Kommunalsjef oppvekst 464 11 005
Leiande helsesjukepleiar 464 11 082
Styrar 934 01 213
Spesialpedagog 464 11 064
Ingeniør 464 11 132
Ingeniør byggjesak 464 11 027
Jordmor 464 11 080
Planleggar 464 11 026
Fagleiar Flyktning og Innvandrartenesta 464 11 074
Helsesjukepleiar 464 11 083
Saksbehandlar plan 464 11 039
Brannmester 464 11 033
Leiar Frivilligsentralen 464 11 076
464 11 071
Einingsleiar Paul Ivar Pedersen 464 11 100
Fysioterapeut 464 11 173
464 11 135
PP-rådgjevar 464 11 062