Eigedomsskatt – Ny synfaring og hovedtaksering er utsett

For budsjettåret 2023 er rådmannen si tilråding at det vert gjennomført kontorjustering av eigedomsskatteobjekta i tråd med eigedomsskattelova § 8-4 A.
Det er kommunestyret som gjer vedtak om kontorjustering.

 

Kontorjustering kan gjerast med bakgrunn i eigedomsskattelova

Eigedomsskattelova § 8 A-4.Kontorjustering:

  1. I staden for ny allmenn taksering kan kommunestyret gjere vedtak om auke av det verdet (taksten) som eigedomen blei sett til ved den siste allmenne takseringa for utskriving av eigedomsskatt. Kommunestyret kan dessutan gjere vedtak om at det skal gjerast eit tilsvarande tillegg for dei eigedomane som er verdsett særskild før eit tidspunkt som kommunestyret fastset.
     
  2. Auken kan skje stegvis over fleire år, men må ikkje vere meir enn 10 prosent av
    det opphavlege skattegrunnlaget for kvart år etter 10-årsfristen for den siste allmenne takseringa

 

Stranda 07.11.2022

Eigedomsskattekontoret