Invitasjon til folkemøte

   

Fjord og Stranda kommunar inviterer til folkemøte.

Dato:              Måndag 3. oktober

Klokka:           19:00

Stad:               Norsk Fjordsenter i Geiranger

Tema:             Tenestesamarbeid mellom kommunane 
 

Fjord og Stranda kommunar gjennomfører no eit prosjekt for å sjå på mogelegheiter for samarbeid om dei kommunale tenestene, med særleg fokus på tenesteleveransen i Eidsdal, Geiranger og Norddal. Målet med prosjektet er å gjere tenestene føreseielege og trygge for innbyggarane, fremje tilflytting til bygdene, sikre rekruttering og gode fagmiljø, sørge for rett kompetanse på rett plass og ta i bruk digitalisering og velferdsteknologi.

Vi ønskjer å orientere om prosjektet og få synspunkt, innspel og kommentarar.

Alle er hjartleg velkomne!