Invitasjon til nye kull i STEPUP-programmet til ÅKP

Ålesund KunnskapsPark (ÅKP) inviterer til kurs i etter programmet STEPUP.

Du kan sjå ein introduksjon i denne filmen:

https://vimeo.com/778819279

STEPUP er eit «avklaringsprogram» og gjerne og eit «refleksjonsprogram»  for bedriftseigarar eller leiarar med ambisjonar om å få til noko !

I løpet av dei 4 dags-samlingane skal deltakarane bli meir medvitne på kvat ein skal og kva ein ev. treng hjelp til for å kome dit.  Marknadspotensiale står i særleg fokus.

Som utgangspunkt ønskjer ÅKP at deltakarane har ambisjonar om vidareutvikling i verksemda si.

Arrangøren miksar bransjar, alder, kjønn osb. og dei vil at dei som deltek skal representere  føretak som er i drift, dvs. ikkje dei som er i ein oppstartfase.

Datoar for samlingane:

Kull 1 – 23 (midtre Sunnmøre)  :  2/2 – 13/2 – 9/3 – 23/3.

Kull 2-23 (søre Sunnmøre)          :  13/4 – 27/4 – 4/5 – 25/5.

ÅKP minner samstundes om ÅKP ScaleUp  som er for dei med store og gjerne internasjonale vekstambisjonar. Her byrjar kurset i mars.

Dei minner og om at dei har ÅKP Idélab - eit verktøy for bedrifter som vil gå aleine i ein strategiavklaringsprosess.

Den digitale katapulten DIGICAT kan vere nyttig– ved for behov for simulering av nye produkt og digitale prototypar

Kontakt:

Robert Voldnes

Tlf. 906 58 517

Seniorrådgjevar, Kompetansemeklar