Kompetansemidlar til bachelorstudentar

Stranda kommune søkjer årleg Fylkeskommunen om kompetansemidlar som ein vidare tildeler som stipend til bachelorstudentar innan helse- og sosialfag heimehøyrande i kommunen.

Fylkeskommunale kompetansemidlar skal stimulere til kompetanseutvikling for å møte utfordringar i helse- og omsorgstenesta i framtida. Midlane blir fordelt i samsvar med den nasjonale prioriteringa.

Det er knytt vilkår for tildelinga som vil kome fram i vedtaket. Ein må vere budd på å vere ferievikar i minimum 5 veker i hovudferien 2024 (veke 26 tom veke 33), treng ikkje vere samanhengande,  samt høgtider (jul og påske) så lenge ein mottar stipend.

I søknaden må du legge ved ein studiebekreftelse frå Samordna opptak eller studiestaden.

Søknadsfrist: fortløpande søknad.

Ved interesse send e-post til Liv Skarbø Gjerde v/Stranda distrikt  eller til Helene Rimstad Hab./rehab.

Vi tildeler stipend så lenge vi har midlar, “førstemann til møllla”  
- Stipendet er no auka til kr. 25 000,-  pr. student pr. år.

Stipendet kan tildelast til bachelorstudentar innan helse- og sosialfagtenestene i alle bygdelaga.