Kompetansemidlar til bachelorstudentar

Stranda kommune søkjer årleg Fylkeskommunen om kompetansemidlar som ein vidare tildeler som stipend til bachelorstudentar innan helse- og sosialfag heimehøyrande i kommunen.

Fylkeskommunale kompetansemidlar skal stimulere til kompetanseutvikling for å møte utfordringar i helse- og omsorgstenesta i framtida. Midlane blir fordelt i samsvar med den nasjonale prioriteringa.

Det er knytt vilkår for tildelinga som vil kome fram i vedtaket. Ein må vere budd på å vere ferievikar i minimum 5 veker i hovudferien (treng ikkje vere samanhengande) samt høgtider så lenge ein mottar stipend.

I søknaden må du legge ved ein studiebekreftelse frå Samordna opptak eller studiestaden.

Ved interesse send e-post til Liv Skarbø Gjerde

Vi tildeler stipend så lenge vi har midlar.