Kompetanseutvikling for å hindre permitteringar og oppseiingar

Klikk for stort bilete 

Koronakrisa har gått hardt ut over både store og små bedrifter over heile landet. For å motverke permitteringar og oppseiingar, og samtidig medverke til kompetanseheving, får fylkeskommunane no 300 millionar kroner til bedriftsintern opplæring.

Med desse pengane kan bedriftene bruke ledig kapasitet til å heve kompetansen og omstille seg, framfor å permittere eller seie opp dei tilsette. På den måten kan vi motverke permitteringar og oppseiingar samstundes som fleire får auka kompetanse for framtida, seier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Arbeidsmarknadstiltaket bedriftsintern opplæring (BIO) er eitt av fleire tiltak for å hjelpe næringslivet gjennom koronakrisa. Det er fylkeskommunen som forvaltar midlane fordi dei kjenner situasjonen i regionen godt og kan setje inn innsatsen der den trengst mest. Midlane er fordelte med eit likt beløp per innbyggjar og vil bli utbetalt 6. april.

Dei 300 millionar kronene som blir utbetalte i april kjem på toppen av 300 millionar kroner, som alt er betalte ut i 2020.

Fordeling:

Fynr

Fylke

Tal   innbyggjarar

Løyvd i Prop. 79 S (2020-2021)

Løyvd i Prop. 94 LS (2020-2021)

Sum

3

Oslo

697 010

25856

12930

38 786

11

Rogaland

482 645

17904

8952

26 856

15

Møre og Romsdal

265 544

9851

4925

14 776

18

Nordland

240 345

8916

4458

13 374

30

Viken

1 252 384

46459

23229

69 688

34

Innlandet

370 603

13748

6874

20 622

38

Vestfold og Telemark

421 882

15650

7825

23 475

42

Agder

308 843

11457

5728

17 185

46

Vestland

638 821

23698

11849

35 547

50

Trøndelag

471 124

17477

8738

26 215

54

Troms og Finnmark

242 168

8984

4492

13 476

 

Landet

5 391 369

200000

100000

300 000