Norges Bondelag v/ Oddvar Mikkelsen og Norsk bonde- og småbrukarlag v/ Stein Brubæk set fokus på driveplikta

Klikk for stort bilete

I brevet som er gått til alle kommunane i fylket, alle ordførarar og jordbrukssjefar heiter det:

«Møre og Romsdal Bondelag og Bonde- og Småbrukarlag ønsker med dette å sette økt fokus på oppfølging av driveplikten i kommunene. Å ta vare på dyrkamark og beiter er viktig for bl.a. matproduksjon, verdiskaping og verdifulle kulturlandskap.

Andelen leiejord i fylket er høy. I snitt 51,2 prosent. I enkelte kommuner opp mot 70 – 80 prosent. Mange bønder har basert store driftsutbygginger på leid jord. Det er krevende for næringa at mye av leiejorda drives på dårlige og delvis manglende leiekontrakter. For at landbruket – en av fylkets viktigste næringer – skal fortsette å utvikle seg er det nødvendig med en felles innsats for at dyrkajord og beiter holdes i hevd og gode jordleieavtaler kommer på plass.»

Lenker:

Brev til kommunane - Fokus på driveplikt (PDF, 344 kB)

Forslag til tekst - Brev til grunneigarar (PDF, 258 kB)

Jordleigeavtale (PDF, 38 kB)