Tilskot til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser midlar til prosjekt som motverkar rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar.

Frivillige organisasjonar, tru- og livssynsamfunn samt kommunar og fylkeskommunar kan søke. 

Søknadsfrist er 6. desember. 

 

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativ og aktivitetar som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar.

Tilskotsordninga skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog. 

 

For 2022 har Bufdir valt å prioritere fire område dei ser behov for å styrke: 

·        Møteplassar 

·        Førebygging av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar på internett 

·        Rettigheitsinformasjon 

·        Kartleggingsarbeid 

 

Med denne ordninga ønsker Bufdir å legge til rette for lokalt, regionalt og nasjonalt engasjement.

Søknadar med nye idear til tiltak, samarbeid og prosjekt som omhandlar ulike diskrimineringsgrunnlag blir spesielt oppmoda om å søke. 

 

Meir informasjon om ordninga og regelverket for 2022 finn ein på nettsida til tilskotsordninga