Offentleg utlegg

Høyring detaljregulering for Langlotunet

Stranda kommune vedtek med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 å leggje detaljregulering for Langlotunet ut på høyring og offentleg ettersyn i 6 veker.

Detaljreguleringa gjeld for Langlotunet, 1,5 km unna Stranda sentrum. Hensikten med planarbeidet er å leggje til rette for fortetting av eit område nært sentrum. Planforslaget består av:

Frist for innspel: 2 juni 2021. 

Eventuelle merknader skal grunngjevast og sendast til Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda, eller på e-post til post@stranda.kommune.no.