Offentleg utlegg

Mindre reguleringsending for GBN - 21/108 - Kjølåsgjerdet

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 vart mindre reguleringsendring for GBN 21/108 ved Kjølåsgjerdet vedteken av planutvalet i PLA sak- 058/20, 27.08.2020.

Planen legg til rette for:

  • Konsentrert busetnad og betre utnytting av arealet innan GBN – 21/108.

Krav om innløysing etter § 15-2 eller krav om erstatning etter § 15-3 i plan- og bygningslova må vere
sett fram seinast tre år etter denne kunngjeringa. Krava skal rettast til kommunen.

Vedtaket kan klagast til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innan 15.10.2020.
Eventuelle klager skal grunngjevast og sendast til Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda, eller
post@stranda.kommune.no for førebuande sakshandsaming.

Kjølåsgjerdet - Mindre reguleringsendring
Tittel Publisert Type
Føresegner - Mindre endring Kjølåsgjerdet

22.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Føresegner mindre endring Kjølåsgjerdet.pdf
Plankart - Mindre endring Kjølåsgjerdet

22.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Mindre endring Kjølåsgjerdet_plankart.pdf