Offentleg utlegg
Publisert 27.02.2023

I samsvar med Eigedomsskattelova sin § 15 vert eigedomsskattelistene for bustader, fritidsbustadar, næringseigedomar m.m. for 2023 lagt ut til offentleg ettersyn i 4 veker frå 28.02.2023.

Publisert 03.02.2023

Kommunestyret i Stranda kommune vedtok eigengodkjenning av detaljreguleringsplan Skarlia hyttefelt den 25.01.2023, i sak KOM-011/23. Vedtaket vart fatta med heimel i plan- og bygningslova § 12-12.