Søknadsfrist for barnehage og SFO er 1. mars 2024

07.02.2024 10.44
Offentleg utlegg

Eigedomsskattelistene for 2024 - Offentleg ettersyn

I samsvar med Eigedomsskattelova sin § 15 vert eigedomsskattelistene for bustader, fritidsbustadar, næringseigedomar m.m. for 2024 lagt ut til offentleg ettersyn i 4 veker frå 22.02.2024.

Kommunestyret vedtok i møte den 20.12.23 i sak 131/23 at det vert skrive ut eigedomsskatt i 2024 etter eigedomsskattelova §3a på faste eigedomar i heile kommunen. 
Eigedomsskatten er på 6 promille. Det er unntak for bustadar og fritidsbustadar der eigedomsskatten  er 4 promille.

I tråd med kommunestyret sitt vedtak om kontorjustering, vert kvadratmeterprisane/»verdet»  auka med 10% i tråd med eigedomsskattelova §8 A-4.

Frå 2020 vart det innført obligatorisk reduksjonsfaktor i eigedomsskattegrunnlaget for bustad og fritidseigedom med 30%. Dette ser du på skattesetelen ved at eigedomsskattegrunnlag/takst er multiplisert (ganga) med (0,7) slik at grunnlaget vert redusert frå 100% til 70%.

Eigedomsskattelistene 2024
Tittel Publisert Type
SkattelisteOffentligEttersyn_fullt fritak §§ 5 og 7

22.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_fullt fritak §§ 5 og 7.pdf
SkattelisteOffentligEttersyn_ingen eller delvis fritak §§ 5 og 7

22.02.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SkattelisteOffentligEttersyn_ingen eller delvis fritak §§ 5 og 7.pdf

Listene ligg også for gjennomsyn på Servicekontoret, Øyna 13, Stranda.

 


Evetuelle spørsmål om eigedomsskatten kan rettast til Stranda kommune, tlf. 70 26 80 00

 

Stranda, 22.02.2024

Eigedomsskattekontoret

Artikkelliste