Offentleg utlegg
Publisert 22.02.2021

I samsvar med Eigedomsskattelova sin § 15 er eigedomsskattelistene for bustader, fritidsbustadar, næringseigedomar m.m. for 2021 lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker frå 19.02.21.

Publisert 09.12.2020

Med heimel i kommunelova § 14-3, 4.ledd legg Stranda kommune ut tilråding til budsjett og økonomiplan frå formannskapet 30.11.20 og Stranda hamnevesen KF 12.11.20 til offentleg ettersyn. 

Publisert 20.11.2020