Personvernerklæring for Stranda kommune

Personvernerklæringa gjer greie for korleis Stranda kommune samlar inn og nyttar personopplysingar for å kunne gi rett teneste.

Denne personvernerklæringa følgjer av  Lov om behandling av personopplysingar (personopplysingslova)  med tilhøyrande forskrift.

Alle skal vere trygge på at personopplysingane vert behandla på ein sikker og rett måte, og kjenne til kva rettar ein har etter personopplysningslova.

Denne personvernerklæringa inneheld både generell informasjon om korleis vi samlar inn og brukar personopplysiningar, og om korleis vi behandlar personopplysningane på vår nettside  www.stranda.kommune.no
 

Link til datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/


Generell informasjon om behandling av personopplysninga

Ansvar og formål
Stranda kommune er eigar av informasjonen som vert samla inn, og er behandlingsansvarleg jf personopplysningslova § 2 nr 4-5. Det er rådmannen som er behandlingsansvarleg, det daglege ansvaret ligg til kommunalsjefane og den enkelte einingsleiar.

Informasjonssikkerheit/formål med innsamling av personopplysninger
Stranda kommune har etter personopplysingslova ansvar for å sørge for at personopplysingane er tilstrekkeleg sikra.
Vi sikrar at kun dei som har eit tenesteleg formål får tilgang til opplysingane. Vidare sikrar vi at opplysingar ikkje kan endrast eller slettast av andre enn dei som er autorisert til å gjere det.

Vi sikrar at personopplysingane er tilgjengeleg når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgåver og for å gje deg best mogleg teneste. Opplysingar skal ikkje lagrast lenger enn det som er nødvendig ut frå formålet dei er blitt brukt til. Om ikkje opplysingar skal oppbevarast etter arkivlova eller anna lovverk, skal dei slettast etter bruk.

Stranda kommune har gode rutinar for internkontroll som skal sikre korrekt handtering og sikring av personopplysingar etter personopplysningslova § 14. Personopplysigane vert behandla i fleire it-system som alle har strenge krav til informasjonssikkerheit. All tilgang til systema er tilgangsstyrt og trafikken vert logga.

Dine rettar etter personopplysningslova
Alle har rett til generell informasjon om Stranda kommune si behandling av opplysingar etter personopplysningslova § 18. Personar som kommunen har registrert personopplysingar om, har rett til innsyn i dei opplysingane som er registrert om seg. Dersom opplysningane om deg er feil, kan du krevje at retting/sletting etter personopplysningslova § 27 og § 28. Slike krav vert svart på kostnadsfritt og seinast innan 30 dagar.

Informasjon om rett til innsyn


Personvern og sikkerheit

Opplysingar som du leverer frå deg på Stranda kommune sin nettside.
På ein del at tenester på nettsidene vert du bedt om å oppgi personopplysingar.
Stranda kommune sine elektroniske skjema vert levert Acos AS. For å nytte desse skjemaene må du samtykke til Acos si personvernerklæring

Statistikk
Stranda kommune brukar Google Analytics. Formålet med dette er å måle trafikken og å utarbeide statistikk som vi brukar til å forbedre og vidareutvikle informasjonstilbodet på nettstaden. Opplysingane vert ikkje brukt til å identifisere deg som person.

Når du besøkje www.stranda.kommune.no etterlater du deg elektroniske spor.
Nettlesaren din sende automatisk opplysingar til Stranda kommune sine system kvar gong du ber om å få vist ei side. For kvar side du opnar vert desse opplysninane lagra:

  • Kva side du ser på
  • dato og tid
  • kva nettlesar du brukar og versjon
  • maskina si internettadresse (ip-adresse)


Kontakt
Har du flere spørsmål om korleis Stranda kommune handterar personvern og innsyn, kan du ta kontakt på
tlf. 70 26 80 00 eller post@stranda.kommune.no

Personvernombod for Stranda kommune er Henrik Leknes Syversen,
Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal
henrik.syversen@ikamr.no
Tlf. 412 62 364


Lenkje:
Offentleglova
Personopplysningslova
Rettleiar offentleglova