Offentleg utlegg
Publisert 21.12.2022

Stranda kommune har med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 vedtatt at detaljreguleringsplan gnr 91 bnr 174 m.fl. skal legges ut til offentleg ettersyn.