Varsel om oppstart

Varsel om oppstart - Detaljregulering Lien Hyttegrend

Det varsles etter Plan— og bygningslovens §12-8 om ny oppstart av detaljreguleringsplan for Lien hyttegrend i Stranda kommune.

Omtrentlig avgrensning av planområdet, beliggende på Lien. med tilkomst fra F v 81 (Fursetvegen), er vist på vedlagte kart. Planområdet har størrelse på ca. 300 daa.

Bakgrunnen for ny oppstart er at fylkesmannen tidligere har opphevet kommunens egengodkjenningsvedtak for detaljreguleringsplanen for Lien hyttegrend. Stranda kommune/— planfremmer ble senere av fylkesmannen anmodet om å flytte tilkomsrvegen fra Fv 60 1' Hevsdalen til Fv 81, dette på grunn av manglende rettigheter til tilkomstvegen fra Hevsdalen til planområdet. Dette innebærer i hovedsak at hele planområdet inkludert tilkomstvegen ligger på egen grunn, noe som igjen innebærer at en ikke utløser behov for kjøp/erverv av grunn til tekniske anlegg. Ny varsling vil i utgangspunktet kun legge til rette for ny tilkomst— veg til selve hyttefeltet. Øvrige forhold i planen ansees å være avklart i foregående prosess.

Hovedformålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for fritidsbebyggelse, utleiehytter, bevertning og skianlegg. Oppstartsmøte med Stranda kommune ble avholdt 22.02.2019. Stranda kommune, fast utvalg for plansaker, gjorde 14.03.2019 i sak 023/19, vedtak om oppstart av detaljreguleringsplan for Lien hyttegrend. Oppdragsgiver er Lien Hyttegrend AS v/styreleder Terje Syversen.

Kommentar/innspill til planarbeidet skal være skriftlig og sendes innen 18.05.2019 til BA Plan, Bjørn Aase, Johanmarka Z, 6017 Ålesund eller til e-post: Bjorn.aase@hotmail.no