Varsel om oppstart

Varsel om oppstart - Detaljregulering av motocrossbana på Engeset

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Stranda kommune oppstart av detaljregulering av motocrossbana på Engeset.

Forslagsstillar er Stranda kommune som gjennom sak 043/19 i fast utval for plansaker vedtok oppstart av planarbeidet.

Formålet med planen er å leggje til rette for ein framtidsretta bruk av anlegget.

Naboar og grunneigarar blir varsla direkte. Varsel om oppstart er å finne på Stranda kommune sine heimesider (www.stranda.kommune.no) i varslingsperioden. Innspel til planarbeidet kan sendast til Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda eller på e-post post@stranda.kommune.no innan 26.06.2019.

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til Ole Marius Sve Hagen, tlf 464 11 039, e-post ole.marius.hagen@stranda.kommune.no