Varsel om oppstart

Varsel om oppstart - detaljreguleringsplan Storhaugen Reset

Det varsles etter plan- og bygningslova § 12-8 om oppstart av detaljreguleringsplan for Storhaugen Reset i Hevsdalen på vegne av Flataker Landskap.

Førmålet med plana er å regulere tomter for fritidsbustader, samt turløype på del av GBR 46/47 i Stranda kommune. Naboar, hytteeigarar og offentlege instansar vert varsla direkte. 

Kommentarar/merknader til planarbeidet skal vere skriftleg og sendast innan 14.08.21 til kjflat@online.no, eventuelt Kari Johanne Flataker, Gåseidmarka 52, 6015 Ålesund.