Eining for habilitering/rehabilitering

Eining for habilitering/rehabilitering yt miljøterapeutiske tenester til personar med samansatte behov.  Målgruppa er personar med diagnosen:
Psykisk utviklingshemming,
psykiske lidingar og/el. ruslidingar.
Målet med all habilitering/rehabilitering er at tenestemottakar skal oppnå elller vedlikehalde eit best mogleg funksjons.-eller meistringsnivå. Øvre aldersgrense er 67 år.
Miljøpersonalet i Eininga for hab/reh, utøver tenesten ut frå ein tverrfagleg kompetanse. 

For å få tildelt miljøterapeutiske tenester i bustader med bemanning, må søkjar har behov for tenester av høg grad.

Eining for hab/reh. yt høg grad av tenester i:

Nymarkvegen omsorgsbustader:
4 bustader, med heildøgnsomsorg

Møregata:
5 bustader
Miljøpersonell på vakt: 07:00-22:15
Ambulerende nattevakt.

Fjordgården
12 bustader
Miljøpersonell på vakt: 07:00-22:15
Ambulerende nattevakt.

Eining for hab/reh. yt og miljøterapeutiske tenester til personar som bur i annan bustad (heimebuande).
Ut frå skriftleg søknad vert det fatta vedtak på:
Bustad
Miljøterapi
Støttekontakt
Besøksheim
Omsorgsløn, til foresette der søkjar er under 18 år  

Psykiatrisk dagsenter:
Lokalene finner du i Byrg kompetansesenter

Opningstider:

Måndag 11:00 -14:00   
Tirsdag 11:00 -14:00    
Onsdag   15:30 -19:00

Lukka gruppe:

Onsdag og  Fredag 10:00 - 14:00

Om du ynskjer å nytte dagsentret som arena på fritida, ber vi deg ta kontakt på førehand.

 
Kontaktpersonar Telefon E-post
Stine Heltne Fjørstad, fagleiar   934 74 099 stine.heltne.fjorstad@stranda.kommune.no
Psykiatrisk dagsenter:    
Bente Grønndalen 464 11 075 bgro@stranda.kommune.no
Sosialkurator:    
Sissel Hansen 464 11 073 sishan@stranda.kommune.no
Nymarkvegen:    
Personalet 464 19 499  
Møregata:    
Personalet 464 11 174  
Fjordgården:    
Personalet 464 11 063  

                                                      

Søknadsskjema og saksgang:
For å søke på tjenester knytt til Eining for hab/reh. må ein nytte søknadsskjema for helse-og omsorgstenester (PDF, 332 kB)i Stranda kommune.

 

Skriftleg søknad skal sendast til:
Tildelingsnemda i Stranda kommune
Nymarkvegen 58
6200 Stranda.


Det er viktig at søknaden inneheld nødvendige opplysningar for den vidare saksgangen og at søknaden er signert.

Søknader på tenester vert behandla i Tildelingsnemda, som har møte ein gong pr. månad.

 

Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
Lov om pasient og brukarrettigheter
Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker
Lov om helsepersonell

Kontakt

Helene Rimstad
Einingsleiar
46411059
Stine Heltne Fjørstad
Fagleiar
93474099

Kart