Eining for habilitering/rehabilitering

Eining for habilitering/rehabilitering yt miljøterapeutiske tenester til personar med samansatte behov. Målgruppa er personar med diagnosen:
Psykisk utviklingshemming, psykiske lidingar og/el. ruslidingar.
Målet med all habilitering/rehabilitering er at tenestemottakar skal oppnå elller vedlikehalde eit best mogleg funksjons- eller meistringsnivå. Øvre aldersgrense er 67 år.
Miljøpersonalet i Eininga for hab/rehab, utøver tenesten ut frå ein tverrfagleg kompetanse.

For å få tildelt miljøterapeutiske tenester i heildøgnsbustader må søkjar ha eit funksjonsnivå som medfører behov for tett oppfølging og bistand i kvardagen. 

Eining for hab/reh. yt høg grad av tenester i:

Nymarkvegen omsorgsbustader:
4 leiligheter

Møregata:
4 leiligheter

Fjordgården:
12 leiligheter

Barlia:
3 leiligheter

Eining for habilitering og rehabilitering har også ansvar for tenestene: 
Støttekontakt
Besøksheim
Omsorgsstønad, til foresette der søkjar er under 18 år  


Langlobøen: 
Avlastning til born
Gruppetilbod

 

KontaktpersonarTelefonE-post
Stine Heltne Fjørstad, fagleiar  93474099          stine.heltne.fjorstad@stranda.kommune.no
Espen Furset, fagleiar46411075espen.furset@stranda.kommune.no
   
Sosialkurator eining for habilitering/rehabilitering:  
Sissel Hansen46411073sishan@stranda.kommune.no
Nymarkvegen:  
Personalet46419499 
Møregata:  
Personalet46411174 
Fjordgården:  
Personalet46411063 
Barlia:  
Personalet46411170 

                                                      

Søknadsskjema og saksgang:
For å søke på tjenester knytt til Eining for hab/reh. må ein nytte søknadsskjema for helse-og omsorgstenester (PDF, 332 kB)i Stranda kommune.

 

Skriftleg søknad skal sendast til:
Tildelingsnemda i Stranda kommune
Nymarkvegen 58
6200 Stranda.


Det er viktig at søknaden inneheld nødvendige opplysningar for den vidare saksgangen og at søknaden er signert.

Søknader på tenester vert behandla i Tildelingsnemda, som har møte ein gong pr. månad.

Lovgrunnlag:
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
Lov om pasient og brukarrettigheter
Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker
Lov om helsepersonell

Kontakt

Helene Rimstad
Einingsleiar
46411059
Stine Heltne Fjørstad
Fagleiar
93474099