Innsatsteam

Stranda kommune ynskjer at innbyggjarane i kommunen skal kunne bu heime så lenge ein ynskjer, og ha ein aktiv alderdom med god livskvalitet.

 • Innsatsteam er eit tverrfagleg samansatt team med ergoterapeut, fysioterapeut og sjukepleiar.
 • Teamet tilbyr intensiv innsats i ei tidsavgrensa periode, for at du skal kunne klare deg best mogleg i kvardagen.
 • Oppfølging skjer i din heim eller i ditt nærmiljø, og vi samarbeidar tett med heimetenesta ved behov.

Ein aktiv og deltakande alderdom, der ein meistrar daglege gjeremål er viktig for å.

 • Kunne bu lengst mogleg i eigen heim
 • Oppretthalde god livskvalitet
 • Halde ved like kroppslege funksjonar
 • Halde fram med å vere sosialt deltakande
 • Utsette behov for hjelp

 

Målgruppa er:

 • Utskrivingsklare brukarar frå sjukehus, rehabilitering- eller kommunalt korttidsopphold som har behov for tverrfagleg oppfølging i heimen.
   
 • Du som bur heime, men som har hatt brått eller gradvis fall i funksjonsevne og som ynsker å oppnå eit betre funksjonsnivå. Dette kan vere til dømes innan personleg stell, matlaging eller andre aktivitetar.
   
 • Du som er motivert for å klare deg sjølv heime i størst mogleg grad.

 

Kva gjer vi?

 • Kartlegging: Heimebesøk med to frå teamet der ein har ein samtale med fokus på kva som er viktig for deg å meistre i din kvardag. Saman set vi konkrete mål for kva du vil meistre.
 • Innsats: Innsatsen består i hovudsak av trening i daglege gjeremål. Vi sett opp ein plan over kva vi skal trene på i ein tidsavgrensa periode.
 • Avslutning: Etter endt treningsperiode oppsummerar vi perioden og tek utgangspunkt i måla du satte ved oppstart. Etter dette legg vi ein plan for vegen vidare.

 

Kva forventar vi av deg?

Vi forventar at du kan vere med å formulerer egne mål, forstår rettleiing og er motivert til å gjere ein ekstra innsats for å nå dei måla som vi saman har sett opp.

 

Kontaktinfo:

 • Sindre M. Lysebo, ergoterapeut

Sindre.Muller.Lysebo@stranda.kommune.no

Tlf.: 464 11 077

 

 • Tora Roth, fysioterapeut

97torrot@stranda.kommune.no

Tlf.: 464 11 173

 

 • Astrid Helene Ringdal, sjukepleier i heimetenesta

Astrid.helene.ringdal@stranda.kommune.no

Tlf.: 464 11 156