Søknadsfrist for barnehage og SFO er 1. mars 2024

07.02.2024 10.44

Smittevern

Kommunen har ei rekke oppgåver for å førebygge, avdekke og følge opp tilfelle av smittefarlege sjukdommar. Dette inkluderer også ei plikt til å opplyse om smittefarlege sjukdommar, samt gi råd og rettleiing til innbyggarane.

Korleis kan du hindre å spreie smitte?

Når bør barn vere heime frå barnehage og skole?
Barn som går i barnehage er meir utsette for infeksjonar enn andre barn. Vanlegvis er det barnet sin allmenntilstand som avgjer om det bør vere heime frå barnehagen i ein periode, men for enkelte sjukdommar kan det vere nødvendig å bli heime utover dette for å hindre spreiing av smitte til andre.

Sjå Folkehelseinstituttet si anbefaling om når barnet må vere heime

Tuberkulosekontroll
Om du kjem frå eit land som har mykje tuberkulose, og du skal opphalde deg meir enn tre månader i Noreg, må du kontrollere deg for tuberkulose.

Folkehelseinstituttet si oversikt over land med høg førekomst av tuberkulose.

Du må kontrollere deg for tuberkulose dersom du:

  • jobbar innan helse- eller barneomsorg og har vore på reise i nokon av desse landa i meir enn tre månader
  • har jobba i helsevesenet i desse landa, sjølv om opphaldet var kortare enn tre månader
  • jobbar både i Noreg og utlandet over tid, då er det viktig at du tar tuberkulosekontroll regelmessig.

Folkehelseinstituttet si oversikt over grupper med plikt til tuberkulosekontroll

Folkehelseinstituttet sine temasider om tuberkulose

Forskrift om tuberkulosekontroll

 

Artikkelliste