Koordinerande eining

Koordinerande eining er ei felles adresse for å ivareta behovet for samordning av tenester til personar som har behov for bistand frå fleire fagområde og nivå. 

 ”- det er inga yrkesgruppe som har spesialkompetanse på HEILHEIT.  Likeverdstenking må vera utgangspunktet for samarbeid på alle nivå i helsetenesta”
( NOU 2005:3)


Brukarar med behov for langvarige og koordinerte tenester, har rett til individuell plan.
Personleg koordinator vert oppnemnt, denne har hovudansvar for å koordinere tenester.
Koordinerande eining har delegert mynde til oppnemning av koordinator
Jf. Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester, kap 7. § 7.1, § 7.2 og § 7.3 

Koordinerande eining skal:

 • Vere ei fellesadresse for brukara og samarbeidspartnarar.
 • Utnemne personlege koordinatorar ved oppretting av individuell plan.
 • Gje opplæring, veileiing og informasjon om individuell plan, koordinatorar og koordinerande eining. 
 • Ha oversikt over individuelle planar og koordinatorar.
 • Rapportere til samarbeidsforum på leiarnivå om tenestetilboda, framdrift, utfordringar og behov med store økonomiske konsekvensar.

 

Målgruppa for tenesta:

 • Brukarar som har behov for heilskapleg og koordinerte tenester over tid.
 • Tenesteytarar frå ulike tenesteområde i Stranda kommune som er kontakt med brukarar som har behov for heilskapleg og koordinerte tenester.
 • Tenesteytarar og samarbeidspartar utafor Stranda kommune, som er i kontakt med brukarar som har behov for heilskaplege og koordinerte tenester.

 

Organisering: 

 • Tenesteytarar frå ulike tenesteområde i Stranda kommune som er kontakt med brukarar som har behov for heilskapleg og koordinerte tenester.
 • Tenesteytarar og samarbeidspartar utafor Stranda kommune, som er i kontakt med brukarar som har behov for heilskaplege og koordinerte tenester.
 • Koordinerande eining sakshandsamar søknadar om IP og koordinatorar. 
 • Søknaden vert så endeleg godkjent i Tildelingsnemda
 • Søknadane skal vere skriftleg.
 • Koordinerande eining har primært oppgåver på systemnivå i høve tildeling og igangsetting av tenester
 • I nokre einskilde høve vert Individuell plan og og tildeling av koordinator sakshandsama i eiga eining. I slike høve må leiar melde inn planeigar og koordinator til koordinerande eining.
 • Når ein IP opphøre eller eit medlem går ut av gruppa, skal det gjeast tilbakemelding om dette til koordinerande eining. 

Kontakt

Helene Rimstad
Einingsleiar
46411059
Stine Heltne Fjørstad
Fagleiar
93474099
Sissel Hansen
Sosialkurator
46411073