Koordinerande eining

Koordinerande eining er ei felles adresse for å ivareta behovet for samordning av tenester til personar som har behov for bistand frå fleire fagområde og nivå. 

 ”- det er inga yrkesgruppe som har spesialkompetanse på HEILHEIT.  Likeverdstenking må vera utgangspunktet for samarbeid på alle nivå i helsetenesta”
( NOU 2005:3)


Brukarar med behov for langvarige og koordinerte tenester, har rett til individuell plan.
Personleg koordinator vert oppnemnt, denne har hovudansvar for å koordinere tenester.
Koordinerande eining har delegert mynde til oppnemning av koordinator
Jf. Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester, kap 7. § 7.1, § 7.2 og § 7.3 

Koordinerande eining skal:

 • Vere ei fellesadresse for brukara og samarbeidspartnarar.
 • Utnemne personlege koordinatorar ved oppretting av individuell plan.
 • Gje opplæring, veileiing og informasjon om individuell plan, koordinatorar og koordinerande eining. 
 • Ha oversikt over individuelle planar og koordinatorar.
 • Rapportere til samarbeidsforum på leiarnivå om tenestetilboda, framdrift, utfordringar og behov med store økonomiske konsekvensar.

 

Målgruppa for tenesta:

 • Brukarar som har behov for heilskapleg og koordinerte tenester over tid.
 • Tenesteytarar frå ulike tenesteområde i Stranda kommune som er kontakt med brukarar som har behov for heilskapleg og koordinerte tenester.
 • Tenesteytarar og samarbeidspartar utafor Stranda kommune, som er i kontakt med brukarar som har behov for heilskaplege og koordinerte tenester.

 

Organisering: 

 • Tenesteytarar frå ulike tenesteområde i Stranda kommune som er kontakt med brukarar som har behov for heilskapleg og koordinerte tenester.
 • Tenesteytarar og samarbeidspartar utafor Stranda kommune, som er i kontakt med brukarar som har behov for heilskaplege og koordinerte tenester.
 • Koordinerande eining sakshandsamar søknadar om IP og koordinatorar. 
 • Søknaden vert så endeleg godkjent i Tildelingsnemda
 • Søknadane skal vere skriftleg.
 • Koordinerande eining har primært oppgåver på systemnivå i høve tildeling og igangsetting av tenester
 • I nokre einskilde høve vert Individuell plan og og tildeling av koordinator sakshandsama i eiga eining. I slike høve må leiar melde inn planeigar og koordinator til koordinerande eining.
 • Når ein IP opphøre eller eit medlem går ut av gruppa, skal det gjeast tilbakemelding om dette til koordinerande eining. 

Kontakt

Helene Rimstad
Einingsleiar
464 11 059

Kart