Parkering for forflytningshemma

Publisert av Synnøve Lindset. Sist endra 22.03.2017

Parkeringsløyve for forflytningshemma vert tildelt bilførar eller passasjer som har særleg behov for parkeringslettelser knytta til bustad, arbeid og anna aktivitet fordi personen har vanskar med å gå.

Det er Stranda kommune som gjer vedtak etter regelverk fastsatt i «Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede»,

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-64?q=forskriftomparkeringstillatelse

§ 1. Formål: «Formålet med denne forskriften er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud.»

Søknad skal sendast:
Sosialtenesta i Stranda, Øyna 13, 6200 Stranda.
Søknadsskjema og veiledning får du ved Servicekontoret i Stranda, tlf. 70268000
Vedlegg til søknaden: Legeerklæring.

Søknader blir handsama fortløpande. Klagefristen er 3 veker. Klagen skal du sende til: Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda

 

Parkeringsbevis:
Eit personleg bevis med namn og bilde av den forflytningshemma.

Det blir oppretta eit sentralt register over parkeringsbevis. Vegdirektoratet er ansvarleg for å opprette registeret innen 1. januar 2018

Kvar finn ein ansvarlege for Parkeringsløyve for forflytningshemma i  Stranda kommune:
Besøksadresse:   Sosialtenesta,   Øynagården 2.etg.,  inngang   NAV Stranda.
Telefon: 70 26 80 00

Sjå også:

http://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Lover+og+regler/Forflytningshemmede

http://www.nhf.no/rettigheter/parkeringstillatelse