Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordninga)

Transporttenesta for funksjonshemma er eit tilbod om drosjetransport til personar som på grunn av funksjonshemming har vesentlege vanskar med å reise kollektivt.  
Det er samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune som administrerer ordninga. Det er kommunen som tildeler brukarar etter søknad. 
 

Informasjon om nye retningsliner for TT-ordninga

Fylkestinget vedtok i sak T 0046-23 mellom anna nye retningsliner gjeldande frå og med 1. januar 2025 og at TT-budsjettet frå og med 2024 vert redusert frå 15 millionar kroner til 10 millionar kroner. Som ein konsekvens av vedtaket må talet på brukarar i ordninga reduserast.
Ver merksam på følgjande i 2024:

 • Det vert innført eigenandel på 40 kroner per reise frå 1. januar 2024
 • TT-kortet kan ikkje brukast til å dekkje eigenandelen
 • Brukarar som per dags dato(16.11.2023)  ikkje har nytta TT-midlane vert teke ut av TT-ordninga
 • Frå om med dags dato (16.11.2023) vert ingen nye brukarar teken inn i TT-ordninga.
 • TT-brukarane må innan 1.oktober 2024 søkje om TT-midlar for 2025 etter dei nye retningslinene.
 • Det vert oppretta venteliste for søkjarar som fyller kriterieriene og ikkje får tilbod om reisestøtte
   

Meir informasjon om dei nye retningslinene og søknadsprosessen kjem.

Når gjeld ordninga?

TT-ordninga er ikkje ein lovfesta rett, men eit tilbod som Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr innbyggarane i fylket.
TT-ordninga er meint å dekke fritidsreiser for brukaren, og ikkje reise betalt av andre. Dette gjeld for eksempel reiser ved behandling med lege/sjukehus, der NAV/Helseføretaka betalar reisa. Eit TT-kort er eit elektronisk reisekort som er knytt opp mot ein personleg reisekonto som blir fylt opp med eit bestemt beløp den 1. januar og 1. juli kvart år. Saldo på kortet blir nullstilt ein gong i året – 1. januar.

Kven kan søkje TT-kort?

 • Personar som grunna si funksjonshemming er varig forflytningshemma, og difor har vesentlege vanskar med å reise kollektivt.
 • Funksjonshemminga må vare minst 2 år for at søkjar skal bli godkjent som TT-brukar.
 • Retningsgjevande alder nedover er 10 år. 
 • Manglande busstilbod gjev ikkje rett til TT-kort.
   

Slik søkjer du om TT-kort

 • Du må fylle ut søknadsskjema
 • Fastlegen din må fylle ut erklæring.
 • Skjema med erklæring sender du til:
  Stranda kommune ved Sosialtenesta, Øyna 13, 6200 Stranda


Søknadsskjema, erklæringsskjema og retningsliner finn du her på mrfylke.no 
 

Brukartal og endringar

Kommunane har eit brukartak på kor mange brukarar dei totalt kan godkjenne. I følgje retningslinene frå Møre og Romsdal fylkeskommune, bør dei som ikkje nyttar tenesta bli trekt ut av ordninga. 

 • Du må sjølv gi beskjed om du endrar adresse.
 • Godkjenninga kan bli oppheva dersom brukar ikkje lengre oppfyller vilkåra, eller at villkåra blir endra, eller dersom ein annan søkjar blir prioritert.

 

Tap av kort eller skade på kort

Dersom kortet vert skada eller du mistar kortet, må du melde dette inn snarast mogleg ved å ringe 51 90 90 01 eller ved å ta kontakt med saksbehandlar. Gammalt kort vil bli sperra og du vil få tilsendt nytt kort. Kostnaden for nytt kort vil bli belasta din brukarkonto.
Dersom kortet ikkje verkar må du betale turen sjølv og søkje refusjon med Rogaland Taxi AS. Ved søknad om refusjon må du sende kvittering, informasjon om årsak, brukarnummer og bankkonto til Rogaland Taxi AS, Postboks 14, 4068 Stavanger
 

Du kan klage på vedtak om TT-kort

Vedtaket er eit enkeltvedtak som du kan klage på. Klagefristen er 3 veker får du fekk vedtaket frå kommunen. Klagen sender du til: Stranda kommune, Øyna 13, 6200 Stranda
 

Informasjon om nye retningsliner for TT-ordninga i Møre og Romsdal (PDF, 312 kB)