Stranda kommune sin kulturpris

Kulturprisen skal delast ut til einskildpersonar, lag eller organisasjonar i Stranda kommune som har vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlege. 

Formålet med kulturprisen

Formålet med prisen er å stimulere lag, grupper eller personar i arbeidet for utbreiing, utøving og organisering av ulike kulturaktivitetar i Stranda kommune. 

Kven som helst kan kome med forslag på kandidatar til prisen. Det er ingen søknadsskjema eller mal for innsending av forslag. 

Helse, oppvekst og kulturutvalet (HOK) i Stranda kommune avgjer om prisen skal delast ut, kven som skal få prisen og, i tilfelle deling, kor stor del kvar skal få. 

Kulturprisen skal delast ut av HOK ved høve og kan delast ut berre ein gong til same person/lag/gruppe for same aktivitet.

Kulturprisen er på kr. 10 000.

 

Innmelding av kandidatar

Forslag med grunngjeving av kandidatar sendast til post@stranda.kommune.no. Merk søknaden med "Talentpris [år]".

Frist for innsending av forslag til kandidatar er 1. oktober.

Kontakt kulturleiar Elisabeth A. Opsvik på tlf. 464 11 054 eller e-post eliops@stranda.kommune.no om du har spørsmål.  

 

Sjå retningsliner for kulturpris i Stranda: 

Retningsliner kulturpris (PDF, 176 kB)