Kulturskulen

Stranda Kulturskule har sidan 1976 gitt opplæring til barn og unge på ulike instrument og i ulike musikkgenrar.

Kulturskulen ønskjer å tilby eit variert tilbod, og har oppretta dansefag, teater, kor, kulturell førskule og Kor'KULT! Vidareutvikling av eksisterande tilbod og samspel er hovudsatsinga til kulturskulen i det komande året.

Skulen har i dag om lag 250 elevar og i tillegg står skulen for opplæringa i skulekorpsa på Stranda og i Sunnylven. Vi har og tilbod til fysisk/psykisk utviklingshemma og opptak her må det søkast særskilt om.

 

Opptak til kulturskulen

I utgangspunktet kan alle innbyggjarane i kommunen søke om opptak, men barn og unge mellom 6-99 år er hovudmålgruppa. Vi kan ikkje garantere at alle som søker får plass, men skulen operer med venteliste. Barn og unge som har søkt i fleire år har fortrinnsrett.

For å søkje om opptak nytter ein denne nettsida.

Retningsliner for opptak gjeldande for Stranda kulturskule finn de som PDF-dokument på denne sida, eller ved å vende seg til servicekontoret.

Eksisterande eller tidlegare elevar som vil søkje om opptak på eit nytt fag, må logge seg på med brukarnamn/passord som de har fått tilsendt. Nye søkjarar brukar valet “Ny Elev” når de skal søkje.

På det elektroniske søknadsskjemaet finn de detaljert informasjon om dei ulike tilboda i Stranda Kulturskule. Denne informasjonen er også tilgjengeleg på engelsk. 

 

Søknadsfrist 

Kulturskulen har hovudopptak i august. Søknadsfrist er i mai kvart år.

Sjå kulturskulen sin facebookside for oppdatert informasjon om søknadsfristar.