Felles søknadsskjema til alle barnehagane

Barnehage legoleikBruk vårt elektroniske skjema for å søke plass i både dei kommunale og dei private barnehagene i Stranda. Ta kontakt med Servicekontoret dersom du ikkje har mulegheit  til å nytte den elektroniske søknaden. Utfyllande veiledning om søknadsskjemaet. (PDF, 702 kB)

Joint application form for all kindergartens

Use our electronic form to apply for a place in both the municipal and the private kindergartens in Stranda. Contact the Service Office if you have difficulties in using the electronic application. Supplementary guidance on the application form. (PDF, 702 KB)

Parents have the opportunity to prioritize four -4- kindergartens in their application.

The application deadline for main kindergarten admission is 1 March every quarter of a year.

Remember that you must re-apply for the next kindergarten admission if you have not been offered a place during the year, or if you have declined an offer.

Change kindergarten

If you want to change kindergarten, you must submit a new application.

Applications for transfer are processed according to the same admission criteria as new applications.

In the event of a request for transfer outside the main kindergarten admission time, notice period applies in accordance with the articles of association of the kindergarten one is moving from.

Collaboration in admission

All kindergartens in Stranda collaborate on the admission.

Right to the kindergarten place

Children who apply for the main kindergarten admission with a deadline of 1 March and turn one year old before the end of August of the same year, are entitled to an offer of a place in the municipality. Children who turn one year old in September, October and November of the year in which they have applied for a kindergarten place have, upon application for the main admission, the right to a place in kindergarten from the month the child turns one year old (see section 12a of the Kindergarten Act). The child must live in Stranda to be entitled to a place.

Supplementary admission

When the application deadline for the main kindergarten admission is over, all applications are registered and will be continuously processed in case the kindergartens has a vacancy. No rejection letter will be sent out outside the main kindergarten admission. Regulations on case processing rules for admission to kindergartens regulate this.

Admission criteria

Municipal kindergartens have common admission criteria, and the entire municipality is the admission district. The private kindergartens have admission criteria that are based on the individual kindergarten's articles of association. These may differ somewhat from municipal statutes.

Pursuant to   section 13 of the Kindergarten Act , all kindergartens shall, when admission, give priority to children who have a disability or a decision pursuant to the Child Welfare Act .

In order to ensure a good and correct processing of the applications, the kindergartens are dependent on the information on the application being up to date.

To be included in the main kindergarten admission, the child must be resident in the municipality in August of the same year. The move-in address must be stated on the application form. Relocation notice must be sent.

Admission
criteria for to municipal kindergartens. Articles of association for the municipal kindergartens contain admission criteria for the municipal kindergartens.

Children with the right to a kindergarten place who do not have their first choice of kindergarten fulfilled have the right to be on a waiting list.

Change the application

If you want to change the application, you must submit a new application electronically.

NOTE! During the case processing time for main kindergarten admissions 1 March - 1 May, it is not possible to re-prioritize kindergartens.

If you submit an application again after the deadline of 1 March, this will replace the previously submitted application. It will be stored as arrived after the deadline and then go to the supplementary admission.

Reply to the application

An offer of a kindergarten place will be sent out in the period mid-March to May. Rejections are sent out in the same period. Open of the kindergartens is usually after the holiday in August. (after the joint holiday)

Everyone who is allocated a place can count this as permanent until the joint holiday in the year the child turns 6 years old.

legal action

The appeal deadline for the main kindergarten admission is 3 weeks after receiving a rejection or alternative offer outside the 1st or 2nd choice of the application.

Allocation of kindergarten places is provided for in the Kindergarten Act with regulations on case processing rules for admission to kindergartens.

Apart from main admissions, there is a right of appeal in the event of rejection for applicants with priority pursuant to section 13 of the Kindergarten Act.

 

Foreldre har anledning til å prioritere fire -4- barnehagar i sin søknad.

Søknadsfrist til hovudopptak er 1. mars kvart år.

Husk at du må søke på nytt til neste hovudopptak om du ikkje har fått plass i løpet av året, eller dersom du har takka nei til eit tilbod.

Bytte barnehage

Dersom du ønsker å bytte barnehage må du sende inn ein ny søknad.

Søknadar om overflytting blir behandla etter same opptakskriterie som nye søknadar.

Ved ønske om overflytting utanom hovedopptak , gjeld oppseiingstid i høve vedtektene i den barnehagen ein  flyttar frå

Samorda opptak

Alle barnehagane i Stranda samarbeider om opptaket .

Rett til barnehageplass

Barn som søker til hovudopptaket med frist 1.mars og fyller ett år innen utgangen av august same år, har rett til eit tilbod om plass i  kommunen. Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det vert søkt om barnehageplass, har etter søknad til hovudopptaket rett til å få plass i barnehage frå den månaden barnet fyller ett år(sjå barnehagelovens §12a). Barnet må ha bustad i Stranda for å ha rett til plass.

Supplerande opptak

Når søknadsfrist for hovudopptaket er over, blir alle søknadar registrert fortløpande og behandla etterkvart som barnehagane evt  får ledig plass. Det vert ikkje sendt ut avslagsbrev utanom hovudopptaket. Forskrift om saksbehandlingsreglar ved opptak i barnehagar regulerar dette.

Opptakskriterie

Kommunale barnehager har felles opptakskriterie, og hele kommunen er opptakskrets. Dei private barnehagane har opptakskriterie som er heimla i den enkelte barnehagen sine vedtekter. Desse kan skille seg noko frå kommunale vedtekter.

Etter  barnehagelovens § 13 skal alle barnehagar ved opptak prioritere barn som har nedsett funksjonsevne eller vedtak etter barnevernsloven.

For å sikre ei god  og rett behandling av søknadane, er barnehagane avhengig av at opplysningane på søknaden er av ny dato.

For å vere med i hovudopptaket må barnet vere busett i kommunen august same år. Det må vere oppgitt tilflyttingsadresse  på søknadsskjema. Flyttemelding må ettersendast.

Opptakskriterier for kommunale barnehager
Vedtekter for dei kommunale barnehagane inneheld opptakskriterie for dei kommunale barnehagane.

Barn med rett til barnehageplass som ikkje får sitt første val  av barnehage oppfylt, har rett til å stå på venteliste.

Endre søknaden

Dersom du vil endre på søknaden må du legge inn ein ny søknad elektronisk.

OBS! I saksbehandlingstida for hovudopptak 1. mars - 1. mai er det ikkje mogleg å omprioritere barnehagar.

Dersom du sender inn søknad på nytt etter fristen 1. mars vil denne erstatte tidligare innsendt søknad. Den vil bli lagra som innkomen etter fristen og då gå til det supplerande opptaket.

Svar på søknaden

Tilbod om barnehageplass vert sendt ut i perioden medio mars til mai. Avslag vert sendt ut i same periode. Oppstart i barnehagane er vanlegvis etter ferieavvikling i august. (etter fellesferien)

Alle som får tildelt plass kan rekne denne som fast fram til fellesferien det året barnet fyller 6 år.

Klage

Klagefrist ved hovudopptaket er 3 veker etter mottatt avslag eller alternativt tilbod utanom 1. eller 2.val på søknaden.

Tildeling av barnehageplasser er heimla i barnehageloven med forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehager.

Utanom hovudopptak er det klagerett ved avslag for søkarar med prioritet etter barnehageloven §13.