Stranda ungdomsskule

Stranda ungomsskule si eiga nettside
 

Stranda ungdomsskule og vaksenopplæring gir obligatorisk grunnskuleopplæring på ungdomssteget. Dessutan har eininga ansvar for vaksenopplæringa i kommunen.
Dette gjeld så vel opplæring av vaksne som har rett på spesialundervisning, eksamensretta grunnskuleopplæring for vaksne og norskopplæring for framandspråklege vaksne.
Når det gjeld norskopplæring for framandspråklege, vert denne opplæringa kunngjort gjennom lokale media før kvart semester. 

Kontakt

Stranda ungdomsskule
Einingsleiar Paul Ivar Pedersen
46411100
Paul Ivar Pedersen
Einingsleiar
46411100

Adresse

Adresse:
Hevsdalsvegen 50
6200 Stranda