Stranda ungdomsskule

I samband med koronasituasjonen har Stranda ungomsskule oppretta eiga nettside:
https://sites.google.com/strandaskulen.no/stranda-ungdomsskule/start

Stranda ungdomsskule og vaksenopplæring gir obligatorisk grunnskuleopplæring på ungdomssteget. Dessutan har eininga ansvar for vaksenopplæringa i kommunen.
Dette gjeld så vel opplæring av vaksne som har rett på spesialundervisning, eksamensretta grunnskuleopplæring for vaksne og norskopplæring for framandspråklege vaksne.
Når det gjeld norskopplæring for framandspråklege, vert denne opplæringa kunngjort gjennom lokale media før kvart semester. 

Kontakt

Stranda ungdomsskule
Einingsleiar Paul Ivar Pedersen
46 41 11 00
Paul Ivar Pedersen
Einingsleiar
464 11 100

Adresse

Adresse:
Hevsdalsvegen 50
6200 Stranda