Kulturskulen

Stranda Kulturskule har sidan 1976 gitt opplæring til barn og unge på ulike instrument og i ulike musikkgenrar. Skulen vart utvida i 1999 til også å omfatte Bildefag. Seinare har vi oppretta dansefag, Kulturell Førskule og Kor'KULT! Vidareutvikling av eksisterande tilbod og samspel er hovudsatsinga til Kulturskulen i det komande året.

Innbyggjarar i Stranda Kommune mellom 6 og -99 år er hovudmålgruppa. Skolen har i dag om lag 250 elevar og i tillegg står skulen for opplæringa i skulekorpsa på Stranda og i Sunnylven. Vi har og tilbod til fysisk/psykisk utviklingshemma og opptak her må det søkast særskilt om.

I utgangspunktet kan alle innbyggjarane i kommunen søke om opptak, men barn og unge mellom 7-99 år er hovudmålgruppa. Vi kan ikkje garantere at alle som søker får plass, men skolen operer med venteliste. Barn og unge som har søkt i fleire år har fortrinnsrett.

Retningsliner for opptak gjeldande for Stranda kulturskule, sjå informasjonsblad som ein kan få ved å vende seg til servicekontoret.

Søknad
Alle som vil søkje om opptak i Stranda Kulturskule må søkje om opptak via denne nettsida.

Eksisterande eller tidlegare elevar som vil søkje om opptak på eit nytt fag, må logge seg på med brukarnamn/passord som de har fått tilsendt.
Nye søkjarar brukar valet “Ny Elev” når de skal søkje.

På det elektroniske søknadsskjemaet finn de detaljert informasjon om dei ulike tilboda i Stranda Kulturskule. Denne informasjonen er også tilgjengleg på engelsk. De finn også utfyllande regelverk og retningsliner for opptak.

Søknadsfrist 10. mai 2018.
Skulen opererer med ventelister. Opptak av elevar skjer i august.