Stranda PPT

Pedagogisk Psykologisk teneste (PP-tenesta) er Stranda kommune sin rådgivande og sakkunnige instans når det gjeld utvikling, læring og trivsel for barn under skolepliktig alder og elevar i grunnskolen og i vidaregåande opplæring. PP-tenesta hjelper også vaksne med behov for grunnskoleopplæring. Arbeidet til PP- tenesta er heimla i opplæringslova (oppll.). PP-tenesta er ein fagleg ressurs for barnehagar/skolar for å leggje opplæringa betre til rette for barn og elevar med særskilde behov.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/spesialpedagogisk-hjelp---til-deg-som-er-forelder/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/spesialundervisning---til-deg-som-er-forelder/


http://www.udir.no/Upload/PP_tjenesten/PPT_Nynorsk%20faktaark.pdf?epslanguage=no

Stranda PPT er ei kommunal teneste som også Møre og Romsdal fylke kjøper tenester frå, til vidaregåande opplæring på Stranda vgs og Vestborg vgs, til lærlingar og lærekandidatar.

PP-tenesta har teieplikt. Opplysningar om barnet/eleven er unnatekne det offentlege, og blir ikkje gitt vidare utan at foreldra har godteke det. Informasjon om barnet/eleven skal oppbevarast i ein eigen journal/ei eiga mappe etter retningslinjer frå Datatilsynet.

Du kan kontakte skolen, barnehagen, helsestasjonen eller PPT for å få hjelp med tilvisninga.

Tilvisingane vert behandla fortløpande. Tenesta er gratis.

Meldingsskjema lastar du ned her (DOCX, 47 kB)

Kontaktinfo:

Stranda PPT
Postadresse: Øyna 13, 6200 Stranda
Digital adresse: 874618012

Besøksadresse: Stranda, Øynagården (tidlegare NAV)

Kontakt

Kjellaug Bergh
Einingsleiar
46411060
Tanja Anette Mathiesen
Spesialpedagog
46411064