Geiranger distrikt

Omsorgsbolig er ein bolig som er tilpassa orienterings- og rørslehemma og er tilrettelagt slik at bebuarane skal kunne motta heildøgns pleie- og omsorg. Bebuarane vil få tildelt heimetenester etter behov på same måte som andre heimebuande. 

 

Søknadsskjema og saksgang

For å søkje på tenester knytt til Geiranger distrikt må ein bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstenester (PDF, 332 kB)

Skriftleg søknad skal sendast til:
Tildelingsnemnda i Stranda kommune
Nymarkvegen 58
6200 Stranda

Det er viktig at søknaden er signert for at vi kan behandle den.

Søknadane vert behandla i Tildelingsnemnda som har møte ein gong i månaden.

Adresse

Adresse:
Maråkvegen 36
6216 Geiranger