Stranda distrikt

Under eininga Stranda distrikt ligg Stranda omsorgssenter med avdelingane sjukeheimen, Dalane omsorgsbustadar, Egga omsorgsbustadar, heimetenestene, Dagsenteret, Solbakken omsorgsbustadar, Liabygda omsorgsbustadar og hovudkjøkkenet.

Stranda omsorgssenter

Avdeling sjukeheimen
Sjukeheimen har 31 bueiningar.

Avdeling for somatisk sjuke har 15 plassar fordelt på 2 bugrupper, avdeling "Låna" og "Skura". Avdeling for demente har 16 plassar fordelt på 2 bugrupper, avdeling "Mona" og "Ura".  Alle dei 4 bugruppene har eigne uteareal, med utgang frå felles daglegstove plassert i kvar av bugruppene.

Avdeling for korttid og rehabilitering har 6 plassar, avdeling "Skageflå". Ein av desse er reservert til akutt plass, kalt KAD-rom.

Avdeling Dalane og Egga
Dalane omsorgsbustadar består av 8 leilegheiter med eigen balkong. Bustadane har inngang frå hovudinngangen til omsorgssenteret.

Egga omsorgsbustader er 2 leilegheiter som er kopla direkte til bugruppa for somatisk sjuke. Bustadane har eigen inngang og uteterasse. I tillegg er der 1 frittståande bustad tilknytta omsorgssenteret.


Avdeling heimetenestene

Under  heimetenestene ligg heimesjukepleie og heimehjelp. Les meir om desse tenestene i brosjyrene i lenkja til høgre.

Avdeling Solbakken omsorgsbustadar
Solbakken omsorgsbustadar ligg i Movegen 71 og består av 25 leilegheiter; 6 doble og 19 enkle. Dette er omsorgsbustadar med heildøgns bemanning. Prisar for tenester i omsorgsbustad finn du i lenkja til høgre.

Avdeling Liabygda omsorgsbustadar 
Liabygda omsorgsbustadar ligg i Langemyrvegen 10 og består av 7 leilegheiter; 2 doble og 5 enkle. Dette er omsorgsbustadar med heildøgns bemanning. Prisar for tenester i omsorgsbustad finn du i lenkja til høgre.

Dagsenter
Dagsenteret er eit tilbod til heimebuande eldre og til personar med demensproblematikk. Det vert lagt vekt på godt samvær gjennom aktivitet, tryggleik og trivsel. Les meir om Dagsenteret i brosjyre som du finn i lenkja til høgre.

Storkjøkken
Kjøkkenet er plassert sentralt i omsorgssenteret og er  hovudkjøkken for produksjon av mat etter kok/kjøl metoden for heile kommunen.

Søknadsskjema og saksgang
For å søkje på tenester knytt til Stranda distrikt må ein bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstenester. (PDF, 332 kB)

Du får også skjemaet ved den enkelte eininga eller ved servicekontoret i Stranda kommune

Skriftleg søknad skal sendast til:
Tildelingsnemnda i Stranda kommune
Nymarkvegen 58
6200 Stranda

Det er viktig at søknaden er signert for at vi kan behandle den.

Søknadane vert behandla i Tildelingsnemnda som har møte ein gong i månaden.

Nedanfor finn du telefonnummer til leiarar og avdelingar ved Stranda distrikt.
Vi gjer merksam på at einingsleiar og fagleiarar har arbeidstid måndag til fredag kl. 08:00 til 16:00. Avdelingane har døgnopen telefon. Vakttelefonen til heimetenesta er tilgjengeleg heile døgnet.


Avdelingar
Julianne Søvik Einingsleiar 46411150 julsov@stranda.kommune.no
Sidsel Langelo Fagleiar, sjukeheimen (dement avd.) 46411057 sila@stranda.kommune.no
  Avdeling Mona 46411153  
  Avdeling Ura 46411154  
Marita Solli Fagleiar, sjukeheimen
(somatisk- og korttids- og akuttavd.)
46411448

82marsol@stranda.kommune.no

  Avdeling Låna 46411151  
  Adeling Skura 46411152
  Avdeling Skageflå 46411168  
Vakttelefon heimetenesta   46411161 hsp@stranda.kommune.no
Hannah Velle Fagleiar, heimetenesta og
Liabygda omsorgsbustadar
HTF
46411156 hanvel@stranda.kommune.no
Dagleg leiar
Toriba Moen
Liabygda omsorgsbustadar 46411171 tormoe@stranda.kommune
Janne-Lene Rønneberg Fagleiar, Solbakken omsorgsbustader 46411177 janron@stranda.kommune.no 
  Solbakken omsorgsbustadar 46411178 Movegen 71
6200 Stranda
Hilde Rosenvinge Fagleiar, hovudkjøkken 46411160 himo@stranda.kommune.no

Adresse

Adresse:
Nymarkvegen 58
6200 Stranda

Kart