Stranda distrikt

Under eininga Stranda distrikt ligg Stranda omsorgssenter med følgjande avdelingar:
Sjukeheimen (5 bugrupper) 
Heimetenestene, inkludert Liabygda, Dalane og Egga omsorgsbustader
Solbakken omsorgsbustader
Dagsenteret
Houvdkjøkken
Hjelpemiddel

Stranda omsorgssenter
Avdeling sjukeheimen
Sjukeheimen har 38 institusjonsrom.
Avdeling for somatikk har 14 plassar fordelt på 2 bugrupper, avdeling "Skageflå" og "Skura". 
Avdeling for demens har 16 plassar fordelt på 2 bugrupper, avdeling "Mona" og "Ura".  
Avdeling for korttid og rehabilitering har 8 plassar, avdeling "Låna". Ei av desse er reservert til akutt plass, kalt KAD-rom (kommunal akutt døgnplass).

Avdeling heimetenestene
Under heimetenestene ligg heimesjukepleie i Stranda tettstad og Liabygda. 
Dalane ubemanna omsorgsbustadar består av 8 leilegheiter med eigen balkong. Bustadane har inngang frå hovudinngangen til omsorgssenteret.
Egga ubemanna omsorgsbustader er 2 leilegheiter som er kopla direkte til avdeling Låna. Bustadane har eigen inngang. I tillegg er der 1 frittståande bustad tilknytta omsorgssenteret.
Liabygda omsorgsbustadar ligg i Langemyrvegen 10 og består av 7 leilegheiter; 2 doble og 5 enkle. Dette er omsorgsbustadar med heildøgns bemanning.

Avdeling Solbakken omsorgsbustadar
Solbakken omsorgsbustadar ligg i Movegen 71 og består av 25 leilegheiter; 6 doble og 19 enkle. Dette er omsorgsbustadar med heildøgns bemanning. 
Fagleiar er kontaktperson for tenesta heimehjelp.

Dagsenter
Dagsenteret er eit tilbod til heimebuande eldre og til personar med demens. Det vert lagt vekt på godt samvær gjennom aktivitet, tryggleik og trivsel. 

Hovudkjøkken
Kjøkkenet er plassert sentralt i omsorgssenteret og er  hovudkjøkken for produksjon av mat etter kok/kjøl metoden for heile kommunen.

Hjelpemiddel
Hjelpemiddelansvarleg for kommunen er tilsett i Stranda distrikt og det er frå lageret vårt i Nymarkvegen 58 utlevering/innlevering skjer etter avtale med hjelpemiddelansvarleg. 
 

Søknadsskjema og saksgang
For å søkje på tenester knytt til Stranda distrikt må ein bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstenester. (PDF, 332 kB)

Du får også skjemaet ved den enkelte eininga eller ved servicekontoret i Stranda kommune

Skriftleg søknad skal sendast til:
Tildelingsnemnda i Stranda kommune
Nymarkvegen 58
6200 Stranda

Det er viktig at søknaden er signert for at vi kan behandle den.

Søknadane vert behandla i Tildelingsnemnda som har møte ein gong i månaden.

Prisar for omsorgstenester, omsorgsbustad og andre tenester finn du her. (PDF, 732 kB) (PDF, 156 kB)

Kontakt
Nedanfor finn du telefonnummer til leiarar og avdelingar ved Stranda distrikt.
Vi gjer merksam på at einingsleiar og fagleiarar har arbeidstid måndag til fredag kl. 08:00 til 15:30.
Avdelingane har døgnopen telefon. Vakttelefonen til heimetenesta er tilgjengeleg heile døgnet.


Avdelingar

Liv Skarbø Gjærde

Konstituert einingsleiar

46411180

liv.skarbo.gjerde@stranda.kommune.no

 

Hannah Velle

Fagleiar, sjukeheimen (langtid)

93098969

hanvel@stranda.kommune.no

 

 

Avdeling Mona

46411153

 

 

 

Avdeling Ura

46411154

 

 

 

Avdeling Skura

46411152

 

 

 

Avdeling Skageflå

46411168

 

 

Marita Solli

Fagleiar, sjukeheimen

(korttid)

46411448

82marsol@stranda.kommune.no

 

 

Avdeling Låna

46411151

 

 

Vakttelefon heimetenesta

 

46411161

hsp@stranda.kommune.no

 

Astrid Helene Ringdal

Fagleiar, heimetenesta Stranda og Liabygda,
HTF (heimetenester til yngre med funksjonsnedsettingar) og dagsenteret.

46411156

82astrin@stranda.kommune.no 

 

Toriba Moen

Dagleg leiar, Liabygda omsorgsbustadar

46411171

tormoe@stranda.kommune

 

Laila Helstad

Dagleg leiar, Dagsenteret

46411169

Laila.helstad@stranda.kommune.no

 

Stine Fivelstad

Fagleiar, Solbakken omsorgsbustader og kontaktperson for heimehjelp

46411177

94stifiv@stranda.kommune.no 

 

 

Solbakken omsorgsbustadar

46411178

Movegen 71
6200 Stranda

 

Hilde Rosenvinge

Fagleiar, hovudkjøkken

46411160

himo@stranda.kommune.no

 

Sidsel Langelo

Turnusleiar, Stranda distrikt

46411057

sila@stranda.kommune.no

 
Reidun Flydal Kreftsjukepleiar 46411141 reifly@stranda.kommune.no   

Karl Möller Gjærde

Hjelpemiddelansvarleg

46411158

Karl.moller.gjerde@stranda.kommune.no

 

 

Adresse

Adresse:
Nymarkvegen 58
6200 Stranda