Sunnylven distrikt

Under eininga Sunnylven distrikt ligg Sunnylven omsorgssenter med avdelingane sjukeheimen, omsorgsbustadar, dagsenter, og heimebaserte tenester.

Sunnylven omsorgssenter
Sunnylven omsorgssenter ligger vakkert til nede ved Sunnylvsfjorden i sentrum av Hellesylt, og har gå-avstand til butikk og bank.

Avdeling for Omsorgsbustadar
Omsorgsbustadane består av 20 bueiningar kor 3 er delvis frittståande og har eiga inngang. Resten har inngang frå hovudinngangen til omsorgssenteret. Omsorgsbustadane har eige balkong, og er av ulik størrelse.

Avdeling for heimeteneste
Heimetenestene består av heimesjukepleie og praktisk bistand.

Omsorgsbustader

1. etg.  464 11 184
2. etg. 464 11 181
3. etg.  464 11 182
Heimehjelp 464 11 185

 

Søknadsskjema og saksgang
For å søkje på tenester knytt til Sunnylven distrikt må ein bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstenester  (PDF, 332 kB)

i Stranda kommune.

Skriftlig søknad skal sendast til:       
Tildelingsnemda i Stranda kommune
Nymarkvegen 58
6200 Stranda 

Det er viktig at søknad er signert av den som blir mottakar av tenesten

Søknadar om omsorgsbustadar og sjukeheimsplass blir behandla i Tildelingsnemda som har møte ein gong pr månad. Søknad om heimetenestar blir vurdert av distriktet. 

Kontakt

Liv Skarbø Gjerde
Einingsleiar
46411180
Anne Lise Lødøen Helset
Fagleiar
46411183

Adresse

Adresse: 
Hellesyltvegen 17
6218 Hellesylt

Kart