Sunnylven distrikt

Under eininga Sunnylven distrikt ligg Sunnylven omsorgssenter med avdelingane sjukeheimen, omsorgsbustadar, dagsenter, og heimebaserte tenester. I tillegg til informasjon er kan du lese om Sunnylven distrikt i brosjyra i link.

Sunnylven omsorgssenter
Sunnylven omsorgssenter ligger vakkert til nede ved Sunnylvsfjorden i sentrum av Hellesylt, og har gå-avstand til butikk og bank.

Avdeling sjukeheimen
Sjukeheimen har 6 bueiningar fordelt på 5 langtidsplassar og 1 korttidsplass. Sjukeheimen har inga skjerma avdeling. Ved behov for skjerming må sjukeheimen ved Stranda distrikt vurderast.

Avdeling for Omsorgsbustadar
Omsorgsbustadane består av 18 bueiningar kor 3 er delvis frittståande og har eiga inngang. Resten har inngang frå hovudinngangen til omsorgssenteret. Omsorgsbustadane har eige balkong, og er av ulik størrelse.

Avdeling for heimeteneste
Heimetenestene består av heimesjukepleie og heimehjelp.

Dagsenter
Dagsenteret er eit tilbod til dei som bur på omsorgssenteret og til heimebuande eldre. Det blir lagt vekt på godt samvær gjennom ulike aktiviteter og trivsel. Dagsenteret er ope tysdag og torsdag mellom klokka 10 – 13.

 

Avdelingar

Sjukeheimen 464 11 184
Omsorgsbustader 464 11 181 / 182
Heimetenesta 464 11 185

 

Søknadsskjema og saksgang
For å søkje på tenester knytt til Sunnylven distrikt må ein bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstenester  (PDF, 332 kB)

i Stranda kommune.

Skriftlig søknad skal sendast til:       
Tildelingsnemda i Stranda kommune
Nymarkvegen 58
6200 Stranda 

Det er viktig at søknad er signert av den som blir mottakar av tenesten

Søknadar om omsorgsbustadar og sjukeheimsplass blir behandla i Tildelingsnemda som har møte ein gong pr månad. Søknad om heimetenestar blir vurdert av distriktet. 

Kontakt

Liv Skarbø Gjerde
Einingsleiar
46411180

Adresse

Adresse: 
Hellesyltvegen 17
6218 Hellesylt

Kart