Søknadsfristar 2024 Spesielle tiltak i landbruket (SMIL), Tiltak i utmark og Drenering

Søknadsfristar 2024:

•    SMIL: 1. mars
•    Tiltak i utmark: 1. mars
•    Drenering: Kontinuerleg (så lenge det er midlar)

Kommunen inviterer gardbrukarar, og andre som er søkjegode etter desse ordningane, til å sende inn søknader.

Løyvingane for 2024 er som følgjer:

•    SMIL: 335 000

•    Tiltak i beiteområde: 100 000

•    Drenering: 110 000

Alle søknader skal leverast via Altinn.

Lokale vedtekter for SMIL og Tiltak i beiteområde er oppdaterte (feb. 2024) og ligg ute på heimesidene til kommunen:

https://www.stranda.kommune.no/tenester/naring-og-skatt/jordbruk/smil-ordninga-og-tilskott-tiltak-i-beiteomrade/

 

Standardsatsar for ulike tiltak (Infoblad 2024) ligg også ute på heimesida:

https://www.stranda.kommune.no/tenester/naring-og-skatt/jordbruk/smil-ordninga-og-tilskott-tiltak-i-beiteomrade/infoblad-smil-og-tiltak-i-beiteomrade/

 

For meir opplysningar om ordningane (søknadsskjema med meir), sjå kommunen sine heimesider under Næring og landbruk, eller ta kontakt med kommunen v/næringssjefen

Mob.: 464 11 023
E-post: inge.bjordal@stranda.kommune.no